DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Miroslav Kadúc a Peter Pollák.
Podľa súčasnej právnej úpravy závady spôsobené znečistením, poľadovicou alebo snehom z chodníkov povinní odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností. V § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) sa špecifikuje, že túto povinnosť majú vlastníci, správcovia alebo užívatelia len na chodníkoch priľahlých k tým nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou.
Cieľom návrhu zákona je premietnuť princíp solidarity aj do ustanovení cestného zákona tak, aby sa neukladali povinnosti tým občanom, ktorí ich vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav a iné objektívne okolnosti nemôžu plniť a ani by nebolo spravodlivé takéto plnenie od nich požadovať. Navrhuje sa preto, aby od povinnosti odpratávať sneh, ľad a iné nečistoty z chodníkov v obci boli oslobodené štyri skupiny občanov - vlastníkov, správcov či užívateľov nehnuteľností, a to:
osoby v dôchodkovom veku,
osoby ťažko zdravotne postihnuté,
invalidné osoby,
osoby, ktoré vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností, avšak nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.
V týchto prípadoch bude mať povinnosť zabezpečiť schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti obec. V nadväznosti na to sa primerane upravuje zodpovednosť obce za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkov, v rovnakej miere ako táto prináleží vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľností, pokiaľ nepatria ani do jednej zo štyroch vyššie uvedených skupín.
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu a zamestnanosť), pozitívny vplyv na životné prostredie, zanedbateľný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Kadúc a Peter Pollák
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy. Keďže obec na seba prevezme povinnosť odstraňovať závady v schodnosti chodníkov vzniknuté znečistením, poľadovicou alebo snehom, tieto povinnosti bude pravdepodobne nútená zabezpečovať pomocou osôb, ktoré nemajú prácu a sú schopné vykonávať tzv. menšie obecné služby.
Zapojenie týchto osôb do zabezpečovania schodnosti chodníkov bude mať pozitívny vplyv na integráciu týchto osôb do spoločnosti, t.j. na ich sociálnu exklúziu, vrátane obnovenia si pracovných návykov a zároveň aj pozitívny vplyv na zvýšenie zamestnanosti (aspoň dočasne) v obci.
Naopak, na skupiny osôb, ktoré budú návrhom zákona vyňaté z povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov, bude mať predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv aj vo vzťahu
k ich hospodáreniu, keďže je veľký predpoklad, že tieto osoby si vzhľadom na ich vek, zdravotné postihnutie, či vzdialenosť od obce, museli plnením tejto úlohy poveriť inú osobu, spravidla za odmenu, alebo vynaložiť nemalé cestovné náklady do miesta v obci, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť, na ktorú je naviazaná zákonná povinnosť.
Na druhej strane, návrh zákona bude mať zanedbateľný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom záleží výlučne na každej obci, či finančnú záťaž, ktorá je spojená s uplatňovaním zákona, zostane na jej rozpočte, alebo či sa rozhodne využiť finančné mechanizmy, ktoré jej ponúka schválený, avšak ešte stále nie platný nový zákon o hmotnej núdzi. Odstraňovanie závad v schodnosti chodníkov možno nepochybne považovať za menšie obecné služby, ktorých vykonávaním je v zmysle nového zákona o hmotnej núdzi podmienené vyplatenie dávok v hmotnej núdzi tým, ktorí o ne žiadajú. Finančné prostriedky spojené s vykonávaním takýchto menších obecných služieb pritom na ďalšie roky zabezpečené v štátnom rozpočte a obec môže využívať podporné mechanizmy zavedené novým zákonom o hmotnej núdzi za predpokladu, že uzavrie zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 10 zákona o hmotnej núdzi.
Z pohľadu počtu osôb, ktorých sa návrh zákona týka, možno konštatovať, že v každej obci je iný počet osôb v dôchodkovom veku, invalidných osôb, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, a preto nie je možné exaktne kvantifikovať počet týchto osôb bez povolenia prístupu k všetkým relevantným databázam. Na účely tohto návrhu zákona však počet osôb nie je kľúčový, keďže sa využívajú zavedené, resp. zavádzané mechanizmy aktívnej podpory zamestnanosti, ktoré kryté štátnym rozpočtom a nepriamo aj tým obecným v prípade, ak každá obec pristúpi k využitiu týchto mechanizmov zodpovedne.
Návrh zákona bude však mať pozitívny dopad na životné prostredie, čo je zrejmé najmä z dôvodu, že odstraňovanie závad v schodnosti chodníkov spočíva aj v odstraňovaní ich znečistenia, v dôsledku čoho budú čistejšie nielen chodníky, ale aj okolité (životné) prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 2 tohto návrhu zákona.
K bodu 2
Cestný zákon odlišne upravuje odstraňovanie závad v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií 9 ods. 1) a závad v schodnosti 9 ods. 2). Závady v schodnosti v prevažnej miere povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií, okrem závad v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, keď cestný zákon prenáša túto povinnosť na vlastníkov, správcov alebo užívateľov týchto nehnuteľností. Je potrebné uviesť, že povinnosť odstraňovať závady v schodnosti chodníkov majú iba vtedy, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Podľa § 9 ods. 3 cestného zákona rozsah týchto povinností upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými nariadeniami.
Každá obec si v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vedie evidenciu pobytu občanov. Medzi obyvateľmi obce sa nachádzajú aj takí občania, od ktorých objektívne nemožno požadovať splnenie povinnosti týkajúcej sa odstraňovania závad v schodnosti chodníkov prevažne v zimnom období. Medzi takýchto občanov obce sa zaraďujú:
-osoby v dôchodkovom veku, ktorými podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších sú osoby staršie ako 62 rokov,
-osoby ťažko zdravotne postihnuté, ktoré majú zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%,
-invalidné osoby, ktoré pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,
-osoby, ktoré vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností, avšak nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.
Navrhuje sa, aby v týchto prípadoch mala povinnosť zabezpečiť schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti obec. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pre obec môže byť táto nová zákonná povinnosť vítanou príležitosťou na využitie mechanizmov aktívnej podpory pri znižovaní nezamestnanosti, ktoré prináša nový zákon o hmotnej núdzi.
Tento zákon bol schválený parlamentom a nadobudnutie jeho účinnosti sa predpokladá pred nadobudnutím účinnosti tohto návrhu zákona.
Odstraňovanie závad v schodnosti chodníkov možno nepochybne považovať za menšie obecné služby, ktorých vykonávaním je v zmysle nového zákona o hmotnej núdzi podmienené vyplatenie dávok v hmotnej núdzi tým, ktorí o ne žiadajú.
Za menšie obecné služby sa podľa § 52 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje [...] forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.“. Finančné prostriedky spojené s vykonávaním takýchto menších obecných služieb pritom na ďalšie roky zabezpečené v štátnom rozpočte a obec môže využívať podporné mechanizmy zavedené novým zákonom o hmotnej núdzi za predpokladu, že uzavrie zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 10 zákona o hmotnej núdzi.
K bodu 3
Vzhľadom na prenesenie povinnosti odstraňovať závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch pri určitých skupinách osôb na obce v zmysle bodu 2 tohto návrhu zákona sa primerane upravuje zodpovednosť obce za škody. Je spravodlivé a primerané, aby rovnako ako vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, tak aj obec vo vymedzených prípadoch zodpovedala za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
K bodu 4
V prechodnom ustanovení sa kvôli dodržaniu princípu právnej istoty uvádza, že konania o náhrade škody začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. apríla 2014.