NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., 139/1982 Zb., 27/1984 Zb., 160/1996 Z. z., 58/1997 Z. z., 395/1998 Z. z., 343/1999 Z. z., 388/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 439/2001 Z. z., 524/2003 Z. z., 534/2003 Z. z., 639/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 93/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 25/2007 Z. z., 275/2007 Z. z., 664/2007 Z. z., 86/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 60/2010 Z. z., 144/2010 Z. z., 249/2011 Z. z., 317/2012 Z. z., 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 2 druhej vete sa za slovo „sú“ vkladajú slová „okrem prípadov uvedených v tretej vete“.
2.V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Závady v schodnosti chodníkov podľa druhej vety je povinná bez prieťahov odstrániť obec, ak vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi týchto nehnuteľnosti osoby v dôchodkovom veku,3a) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,3b) invalidné osoby 3c) a osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:
„3a) § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
3b) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3c) § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.“.
3.V § 9a odsek 4 znie:
„(4) Obec, ak ide o prípady podľa § 9 ods. 2 tretej vety, a vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, ak ide o prípady podľa § 9 ods. 2 druhej vety, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.“.
4.Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24e
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. apríla 2014
Konania o náhrade škody začaté pred 1. aprílom 2014, ktoré súvisia so zodpovednosťou za škodu podľa § 9a ods. 4, sa dokončia podľa doterajších predpisov. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. aprílom 2014, zostávajú zachované.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.