NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý znie:
§ 6a
Umelé prerušenie tehotenstva sa nemôže vykonať použitím humánneho lieku1) alebo liečiva.2)
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 2 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.