1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z ....................... 2014
o požiadavkách na dobrovoľné označovanie potravín obsahujúcich glykozidy steviolu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje požiadavky na dobrovoľné označovanie potravín obsahujúcich prídavnú látku E 960 glykozidy steviolu1); tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.2)
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa glykozidmi steviolu rozumie látka obsahujúca najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v sušine.
§ 3
(1)Ak sa na výrobu potraviny použijú glykozidy steviolu v označení potraviny sa uvedú slová podľa osobitných predpisov,3) pričom na informovanie spotrebiteľa, v označení tejto potraviny možno používať len tieto slová
a)„s glykozidmi steviolu“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v sušine glykozidov steviolu,
b)„s rebaudiozidom A“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. rebaudozidu v sušine glykozidov steviolu,
c)„so steviozidom“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu v sušine glykozidov steviolu,
d)„s glykozidmi steviolu získanými zo stévie“, pričom slová „zo stévie“ možno nahradiť slovami „zo stévioveho extraktu“ alebo „z extraktu z listov stévie“,
e)„s glykozidmi steviolu rastlinného pôvodu“ alebo „s glykozidmi steviolu z rastlinného zdroja“,
f)„s glykozidmi steviolu prirodzene sa vyskytujúcimi v listoch stévie“.
1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2011).
2) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. L 354, 31.12.2008) v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín.
3) § 10 ods. 5 vyhlášky č. 127/2012 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008) v platnom znení.
2
(2)V označení zloženia potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu nemožno používať slová podľa odseku 1 písm. a) až f).
(3)V označení potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu možno graficky alebo obrazom stvárniť rastlinu stévie alebo jej časti, len ak v blízkosti tohto stvárnenia uvedené slová podľa odseku 1 písm. a) až f).
§ 4
Potravinu obsahujúcu glykozidy steviolu možno uvádzať na trh v obale vyrobenom do 1. marca 2014, ktorý nespĺňa požiadavky tejto vyhlášky do vyčerpania zásob, najneskôr však do dátumu spotreby uvedeného na obale.
§ 5
Požiadavky podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.