1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z ................................ 2014,
o požiadavkách na dobrovoľné označovanie poľnohospodárskych produktov a potravín podľa ich pôvodu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)Táto vyhláška upravuje podmienky označovania poľnohospodárskych produktov a potravín dobrovoľnými údajmi.
(2)Táto vyhláška sa vzťahuje na poľnohospodárske produkty a potraviny, ktoré umiestnené na trh v Slovenskej republike a v ktorých označení sa zvýrazní ich
a)slovenský pôvod, ako slovenský poľnohospodársky produkt alebo slovenská potravina,
b)pôvod výroby v Slovenskej republike, ako potravina vyrobená na Slovensku,
c)regionálny pôvod, ako regionálny poľnohospodársky produkt, regionálna potravina alebo regionálna špecialita,
d)farmársky pôvod, ako farmársky poľnohospodársky produkt alebo farmárska potravina,
(3)Použitie označení podľa odseku 2 na účely zlepšenia informovanosti spotrebiteľa je dobrovoľné.
(4)Táto vyhláška sa neuplatňuje, ak ide o poľnohospodárske produkty a potraviny uvedené v osobitnom predpise.1)
§ 2
Slovenský poľnohospodársky produkt a slovenská potravina
(1)Slovenským poľnohospodárskym produktom je produkt, ktorý bol vypestovaný alebo zberaný v Slovenskej republike alebo cielene získaný, získaný znáškou alebo získaný lovom od zvierat alebo získaný zo zvierat chovaných alebo voľne žijúcich a zabitých v Slovenskej republike.
(2)Slovenskou potravinou je potravina, na výrobu ktorej je použitých najmenej 75 % surovín a prísad pochádzajúcich zo Slovenskej republiky z ich celkového množstva; pridaná voda sa do tohto množstva nezapočítava. Všetky fázy výrobného procesu potraviny označenej slovami „Slovenská potravina“ sa uskutočňujú v Slovenskej republike okrem získavania surovín a prísad z dovozu.
1) Príloha XIb nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007) v platnom znení.
2
(3)Ak ide o potravinu, ktorú nemožno vyrábať bez surovín z dovozu, pretože tieto nemožno v Slovenskej republike dopestovať, získať alebo vyprodukovať, podiel surovín a prísad pochádzajúcich zo Slovenskej republiky v potravine označenej ako slovenská potravina môže byť nižší ako podľa odseku 2, pričom suroviny z dovozu musia byť označené.
(4)Slovenský poľnohospodársky produkt sa označuje slovami „Slovenský produkt“ a slovenská potravina sa označuje slovami „Slovenská potravina“.
(5)Výrobca slovenského poľnohospodárskeho produktu alebo slovenskej potraviny môže použiť grafické označenie podľa prílohy č. 1.
§ 3
Potravina vyrobená na Slovensku
(1)Všetky fázy výrobného procesu potraviny určujúce jej charakter a označenej ako potravina vyrobená na Slovensku2) sa uskutočňujú v Slovenskej republike. Potravina označená ako potravina vyrobená na Slovensku nemusí spĺňať požiadavky na množstvo surovín a prísad podľa § 2 ods. 2.
(2)Potravinu vyrobenú v Slovenskej republike možno označovať slovami „Potravina vyrobená na Slovensku“.
§ 4
Regionálny poľnohospodársky produkt a regionálna potravina
(1)Regionálnym poľnohospodárskym produktom je produkt, ktorý bol vypestovaný alebo zberaný v určitom regióne v Slovenskej republike alebo bol získaný od zvierat alebo zo zvierat chovaných alebo voľne žijúcich a zabitých v danom regióne v Slovenskej republike.
(2)Regionálnou potravinou je potravina, ktorá je vyrábaná v určitom regióne v Slovenskej republike, pričom je charakteristická a typická pre tento región a zastúpenie surovín a prísad v regionálnej potravine pochádzajúcich z tohto regiónu je najmenej 50 %; pridaná voda sa do tohto množstva nezapočítava. V prípade objektívnych dôvodov môže byť časť surovín a prísad z regiónu nahradená inými surovinami pochádzajúcimi zo Slovenskej republiky, základná surovina však pochádza len zo Slovenskej republiky.
(3)Regiónom je vymedzená zemepisná oblasť alebo územie, ktoré sa vyznačuje relatívne homogénnymi, najmä geograficko-prírodnými podmienkami, a historickým vymedzením tohto územia. Názvy regiónov sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)Regionálny poľnohospodársky produkt a regionálna potravina spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov3) a
a)vyrábajú sa tradičnými metódami a postupmi alebo z tradičných surovín alebo tradičné zloženie typické pre daný región, pričom táto tradícia je dokumentovaná,
b)vyrábajú sa v danom regióne.
2) Čl. 24 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
3) Napríklad zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189/1, 20.7.2007).
3
(5)Regionálny poľnohospodársky produkt a regionálnu potravinu možno označovať slovami „Produkt z ...“ alebo „Potravina z ...“, pričom sa uvedie označenie príslušného regiónu Tieto slová môžu byť doplnené obrázkom mapy Slovenskej republiky s vyznačením príslušného regiónu, v ktorom je poľnohospodársky produkt dopestovaný, zberaný, získavaný, chovaný alebo ulovený alebo v ktorom je potravina vyrábaná.
§ 5
Farmársky poľnohospodársky produkt a farmárska potravina
(1)Farmárskym poľnohospodárskym produktom4) je produkt, ktorý bol vypestovaný na farme v Slovenskej republike alebo bol získaný od zvierat alebo zo zvierat chovaných a zabitých na farme v Slovenskej republike.
(2)Farmárskou potravinou je potravina vyrábaná na farme z produktov dopestovaných na farme alebo získaných od zvierat alebo zo zvierat chovaných alebo zabitých na farme v Slovenskej republike.
(3)Farmársky poľnohospodársky produkt možno označovať slovami „Farmársky produkt“.
(4)Farmársku potravinu možno označovať slovami „Farmárska potravina“.
§ 6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov5) a označovania potravín6).
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/13 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 05) v platnom znení; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25.októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11. 2011).
4
Príloha č. 1
k vyhláške č. .../2014 Z. z.
Grafické označenie
5
Príloha č. 2
k vyhláške č. .../2014 Z. z.
Názvy regiónov
Názov regiónu
Príslušné okresy
Bratislava
Bratislava I až V, Pezinok
Záhorie
Malacky, Senica, Skalica
Trnavsko
Trnava, Hlohovec
Podunajsko
Dunajská Streda, Senec, Galanta, Šaľa,
Nové Zámky, Komárno
Ponitrie
Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza
Stredné Považie
Piešťany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava
Horné Považie
Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Žilina
Dolné Pohronie a Poiplie
Levice, Nové Zámky
Tekov
Levice
Pohronie
Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica
Hont
Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš
Novohrad
Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár
Podpoľanie
Detva, Banská Bystrica, Zvolen
Horehronie
Brezno
Kysuce
Čadca, Kysucké Nové Mesto
Turiec
Martin, Turčianske Teplice
Orava
Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín
Liptov
Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Gemer
Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca
Šariš
Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Snina
Spiš
Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Gelnica, Levoča, Stará Ľubovňa
Abov
Košice I až IV, Košice - okolie
Horný Zemplín
Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Svidník
Dolný Zemplín
Trebišov, Michalovce, Sobrance