1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152 /1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Účelom tohto návrhu zákona je doplnenie splnomocnenia na vydanie vyhlášky o označovaní potravín dobrovoľnými údajmi, napríklad o zložení a pôvode (slovenská potravina) a ich používanie na účely propagácie a marketingu.
Ďalším účelom návrhu zákona je zavedenie opatrení, na základe ktorých sa uľahčí a zjednoduší vykonateľnosť poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín (ďalej len „informácia“) a zverejňovania zoznamu prevádzkovateľov s týmto percentuálnym podielom (ďalej len „zoznam“).
Návrh zákona upravuje predovšetkým niektoré nejasnosti a nepresnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o povinnostiach prevádzkovateľa a ministerstva pri predkladaní informácií a zverejňovaní zoznamu. Podľa súčasných § 12a, § 28 ods. 2 písm. q) a r) a § 30a ods. 2 zákona boli pri ich aplikácii identifikované nasledovné problémy:
podľa § 12a ods. 1 zákona nie je presne jasné, koho sa povinnosť poskytovať informáciu týka,
podľa § 12a ods. 2 zákona nie je jasné v akej forme má byť zverejnený zoznam,
podľa § 28 ods. 2 písm. q) zákona pokutu za porušenie povinnosti podľa § 12a ods. 1 zákona ukladá orgán úradnej kontroly potravín, v tomto prípade Štátna veterinárna a potravinárska správa SR, ktorá však nemá zo zákona oprávnenie kontrolovať správnosť poskytnutých informácií,
vzhľadom na nejasnosť § 12a ods. 1 zákona boli nejasné aj formy spracovania zoznamu a formy jeho zverejňovania.
Úpravou zverejňovania zoznamu len za vlastné prevádzkarne spolu sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov. Takto bude mať konečný spotrebiteľ jasnejší prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín, a to v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.
Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť štátneho rozpočtu, ktorý však nie je možné presnejšie kvantifikovať. Návrh nebude mať dopad na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Materiál nemá vplyv na životné prostredie, ani sociálne vplyvy. Materiál pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko presnejším definovaním povinných subjektov dôjde k vyňatiu určitých osôb z povinnosti zasielať a zverejňovať výkaz, čím dôjde k zníženiu ich administratívneho zaťaženia. Návrh pozitívny dopad na informatizáciu spoločnosti, z dôvodu zverejňovania vzoru polročného výkazu a zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva, čím sa zavádzajú nové elektronické služby.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Hlava III. Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
V oblasti, ktorú upravuje tento návrh zákona nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať. Nedá sa vyčísliť, aké budú výnosy z pokút vzhľadom na to, že nie je možné odhadnúť množstvo porušení ustanovení tohto zákona.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
4
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Spresnením povinnej osoby dochádza k vyňatiu tých podnikateľských subjektov, ktorí majú obrat nižší ako 10 mil. eur ročne a zároveň, ktorí nepredávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi zo zákonom definovanej povinnosti zasielať ministerstvu povinné údaje a zverejňovať ich, čím dôjde k zníženiu ich administratívneho zaťaženia.
Povinnými osobami prevádzkovatelia obchodných prevádzkarní, pričom ustanovenie § 12a a § 28 ods. 16 sa týka najmä obchodných reťazcov.
Nie je možné určiť počet podnikateľských subjektov, ktoré budú návrhom dotknuté, nakoľko ministerstvo takouto štatistikou nedisponuje.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
V prípade spresnenia spôsobu plnenia povinnosti nahlasovania príchodu zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia z inej členskej krajiny EÚ, ako aj z tretej krajiny do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy dochádza k administratívnemu zjednodušeniu súčasného platného stavu. Predpokladáme, že náklady na realizáciu tejto povinnosti zanedbateľné, nakoľko takmer každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je dnes, či materiálne alebo skúsenostne elektronicky vybavený.
Prínosom sú aj vytvorené podmienky pre
zlepšenie propagácie potravín vyrábaných na Slovensku a rozčlenenie pokút podľa § 28 ods. 4 do troch stupňov za opakované porušenie, čím sa zmiernil dopad z pokút.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Nie je možné kvantifikovať.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Nepredpokladáme , že dôjde k zmenám operácií na trhu.
5
3.5. Aké predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Spoločensko-ekonomické dôsledky sa prejavia v lepšej informovanosti spotrebiteľov o pôvode potravín podľa jednotlivých výrobkových skupín.
Zlepší sa informovanosť spotrebiteľov o podiele potravín vyrábaných na Slovensku, predávaných v obchodných reťazcoch. Spotrebiteľ môže na základe zverejnených údajov prispôsobiť svoje nákupné preferencie.
6
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno
Zavedením zverejňovaním vzoru polročného výkazu, podľa ktorého bude prevádzkovateľ zasielať ministerstvu zákonom vyžadované informácie sa prispieva k zjednoteniu metodiky pri zasielaní predmetných informácií a tým sa prispieva k právnej istote prevádzkovateľov prostredníctvom poskytnutia vzoru výkazu umiestneného na webovom sídle ministerstva a vo vestníku.
Zverejňovaním polročného výkazu na webovom sídle prevádzkovateľa sa prispieva k zvyšovaniu informovanosti zákazníkov konkrétneho prevádzkovateľa o podiele ním predávaných potravín.
Zverejním zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva sa docieli celkový prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu povinných prevádzkovateľov čím sa zlepší informovanosť širokej spotrebiteľskej verejnosti.
Úroveň I
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie.
7
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie.
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie.
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie.
8
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Upresňuje spôsob nahlasovania prísunu zásielky potravín z iného členského štátu EÚ.
K bodu 2
Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o možnosti označovania potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu, ako aj rozsah účinnosti na ktoré potraviny a poľnohospodárske produkty sa toto označovanie aplikuje.
K bodu 3
Upravuje sa povinnosť prevádzkovateľa predkladať informáciu len za Slovenskú republiku (pôvodne za prvých päť krajín pôvodu) a povinnosť zverejnenia tejto informácie na viditeľnom mieste pri vstupe do prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa na jeho webovom sídle.
Presne sa definuje prevádzkovateľ, ktorý bude podľa tohto návrhu zákona povinný predkladať informáciu ministerstvu.
Z tejto povinnosti sa vynímajú napr. prevádzkovatelia, s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín alebo výhradní distributéri potravín, teda takí prevádzkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou nie je predaj potravín konečnému spotrebiteľovi, ale výroba, príprava resp. podávanie pokrmov.
Zverejnením vzoru polročného výkazu, na ktorom bude prevádzkovateľ zasielať ministerstvu informáciu sa zjednotí metodika predkladania informácie.
Zverejnením zoznamu prevádzkovateľov na webovom sídle ministerstva sa docieli celkový prehľad o podiele predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu povinných prevádzkovateľov. Navrhovanou právnou úpravou sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov inými prevádzkovateľmi pri vstupe do prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa, čím sa dosiahne jasnejší prehľad o podiele z celkového predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a tiež aj v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.
K bodu 4
Rozširuje sa kompetencia na výkon úradnej kontroly potravín orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy o potraviny označené dobrovoľnými údajmi.
K bodu 5
Splnomocňuje sa ministerstvo na vykonávanie kontroly, v rámci ktorej bude skúmať správnosť, úplnosť a pravdivosť predkladaných informácií prevádzkovateľom podľa § 12a ods. 1 písm. a). Kompetencia je doplňovaná z dôvodu potreby spätnej kontroly a overovania predkladaných údajov povinnými osobami. Zistenia následne podkladom pre prípadné uloženie pokuty, ak nedošlo k zaslaniu zákonom vyžadovaných informácií, alebo by boli poskytnuté údaje nezhodujúce sa so skutočnosťou, resp. inak nevyhovujúce.
9
K bodu 6
Legislatívno- technická úprava. Spresnenie skutkovej podstaty z dôvodu aplikačnej praxe.
K bodu 7
Ustanovuje sa nová skutková podstata, pri ktorej naplnení je možné uložiť pokutu v rozmedzí od 100 eur do 100 000 eur, ak povinná osoba nezverení polročný výkaz spôsobom a v čase predpokladanom zákonom tak, ako je to ustanovené v § 12a ods. 1 písm. b).
K bodu 8
Vypúšťa sa ustanovenie o uložení pokuty, ktoré je novou úpravou textu zahrnuté v bode 6. Legislatívno-technická úprava.
K bodom 9 a 10
Upravuje sa výška pokút za druhé a ďalšie porušenie povinností podľa § 28 ods. 4.
K bodu 11
Rozširuje sa oprávnenie ministerstva, na základe ktorého uloží pokutu, ak povinná osoba nezaslala ministerstvu vyžadované údaje vo forme polročného výkazu v zákonom vyžadovanom čase a forme alebo poskytla nepravdivej informácie.
K bodu 12
Rieši preloženie ustanovenia § 30a ods. 2 do § 12a. Legislatívno-technická úprava.
K Čl. II
Upravuje sa účinnosť zákona.
Bratislava 6. novembra 2013
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ľubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky