1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
776
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .................... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7b sa za slovom „zásielky“ vypúšťa čiarka a za slovo „správe“ sa vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy“.
2.Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9b
Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu
(1) Potraviny a poľnohospodárske produkty možno označovať aj dobrovoľnými údajmi, ktoré v súlade s údajmi uvedenými v § 9, ako aj s inými právnymi predpismi.9abea) Podrobnosti o označovaní potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a o ich používaní na účely propagácie a marketingu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Požiadavky a podmienky na používanie označovania potravín a poľnohospodárskych produktov údajmi podľa odseku 1 a ich používanie na účely propagácie a marketingu sa vzťahujú len na potraviny a poľnohospodárske produkty vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9abea znie:
9abea) Napríklad Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zo dňa 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 404, 30. 12.2006 ) v platnom znení.“.
2
3.§ 12a znie:
㤠12a
(1) Prevádzkovateľ, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat z predaja potravín v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol 10 000 000 eur a viac, je povinný
a)každoročne dvakrát, a to do 31. januára a 31. júla zaslať ministerstvu polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok a tiež aj v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu (ďalej len „polročný výkaz“), ktorého vzor ministerstvo uverejní na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva,
b)zverejniť polročný výkaz na svojom webovom sídle a čitateľne na viditeľnom mieste pri vstupe určenom pre konečného spotrebiteľa do každej svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa, najmenej vo formáte A3; polročný výkaz musí byť zverejnený od 1. marca do 31. augusta príslušného roka a od 1. septembra príslušného roka do 28. februára nasledujúceho roka.
(2) Prevádzkovateľ zverejňuje polročný výkaz spolu len za vlastné prevádzkarne určené pre konečného spotrebiteľa.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín, na baliarne potravín, na výlučných dovozcov potravín pre prevádzkovateľov podľa odseku 1 a na prevádzkovateľov prevádzok verejného stravovania.
(4) Ministerstvo každoročne do 31. augusta a do 28. februára na svojom webom sídle zverejňuje zoznam prevádzkovateľov, v ktorom uvedie percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za jednotlivých prevádzkovateľov podľa odseku 1.“.
4.V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) poľnohospodárskych produktov a potravín označených údajmi podľa § 9b.“.
5.§ 23 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ministerstvo vykonáva kontroly na účely overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti polročného výkazu predkladaného prevádzkovateľom podľa § 12a ods. 1 písm. a).“.
6.V § 28 ods. 2 písmeno n) znie:
„n) umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva prídavných látok, extrakčných činidiel, technologických pomocných látok, aróm a kontaminantov, maximálnych limitov zvyškov prípravkov na ochranu rastlín a zvyškov veterinárnych liečiv a analýzou rizika nebola potvrdená ich bezpečnosť.“.
3
7.V § 28 ods. 2 písmeno q) znie:
„q) nesplnila povinnosť podľa § 12a ods. 1 písm. b).“.
8.V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).
9.V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do dvojnásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.“.
10.V § 28 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 7, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
11.§ 28 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak nezaslala polročný výkaz podľa § 12a ods. 1 písm. a), alebo ak v polročnom výkaze neuviedla pravdivú informáciu.“.
12.V § 30a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2014.