Dôvodová správa
II. Osobitná časť :
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa výnimka zo zákona na zákazku, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou 9 ods. 9), s povinnosťou uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
K bodu 2
Ustanovenie vymedzuje výnimku zo zákona na podlimitnú zákazku na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav a na dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, na dodanie notového materiálu, na kúpu hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a opravu a údržbu hudobných nástrojov, špecifické pre verejného obstarávateľa.
Obstarávanie výroby scénických a kostýmových výprav pre Slovenské národné divadlo, umelecký súbor Lúčnica, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a iné umelecké inštitúcie spôsobuje verejným obstarávateľom vážne problémy z dôvodu plánovania, ako aj samotnej umeleckej prevádzky. Tým, že si tvorcovia vyhradzujú právo na tvorivú činnosť aj počas procesu prípravy inscenácie, realizujú sa niektoré komponenty výpravy v súčinnosti s touto tvorivou činnosťou, ktorá často používa rôznorodé, pred procesom umeleckej realizácie ťažko definovateľné materiály, alebo používajú kombináciu rôznych materiálov a ich umelecká úprava sa z hľadiska historického a výrazového dotvára až v interných umeleckých dielňach divadla.
Hudobné nástroje pre umelecké súbory „hudbytvorné" spolu s umeleckými výkonmi členov orchestra. Pre zvuk orchestra je treba dodržať určité kritériá, napríklad pri dychových nástrojoch je to dodávka jedného typu fláut, klarinetov, aby sa dopĺňal zvuk jednotlivých nástrojov. Na zabezpečenie ich opravy potrebuje verejný obstarávateľ opravárov špecialistov, ktorí buď nástroj vyrobili alebo sa špecializujú na opravy nástrojov toho ktorého obdobia a typu alebo podľa použitého materiálu (sláčikové nástroje), teda sú úzko špecializovaní.
Notový materiál k individuálnym hudobným dielam individuálnych autorov v Slovenskej republike zabezpečuje od nakladateľstiev najmä Hudobný fond. Každá hudobná inštitúcia, však musí objednávať, kupovať alebo požičiavať notový materiál od toho, kto ho má, to znamená, že napríklad Slovenská filharmónia ho objednáva, kupuje alebo požičiava od anglických, nemeckých, amerických vydavateľstiev.
K bodu 3
Ustanovuje sa výnimka zo zákona na podlimitnú zákazku na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy a na dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu a údržbu expozície a výstavy a dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác na reštaurovanie zbierkových predmetov pre verejného obstarávateľa, ktorým múzea a galérie zriadené ústredným orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom alebo obcou, ktoré majú osobitným predpisom ustanovenú povinnosť odborne chrániť zbierkové predmety, systematicky vykonávať odbornú ochranu a ošetrenie s cieľom zastaviť alebo spomaliť prirodzené procesy degradácie zbierkových predmetov a týmto spôsobom zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.
Výnimka sa ustanovuje aj pre vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti chránenej autorským zákonom (napríklad pre skladateľov, dramaturgov, folkloristov alebo interpretov diel), výsledkom ktorej je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu.
Ustanovuje sa výnimka na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu a na dodanie tovarov a poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudovo - umeleckých výrobkov na účely ľudovo - umeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré výsledkom ľudovo - umeleckej výroby pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, ktoré zákonom ustanovené plnenie úloh a činnosti, ktoré úzko naviazané na špecifické technické a umelecké parametre rešpektujúce regionálne, lokálne individuálne odlišnosti a osobitosti ľudovej umeleckej výroby. Ide najmä o zabezpečenie odborných činností a starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu a podporu odbytu ľudovo umeleckých výrobkov. Na zabezpečenie plnenia úloh vzdelávania v oblasti tradičných remesiel identifikuje určité problematické okruhy predovšetkým pri obstarávaní pracovných nástrojov a materiálu. Ide zväčša o pracovné nástroje a materiál, ktoré nie bežne dostupné na trhu, ako napríklad krosná, príslušenstvo ku krosnám (cievky, člnky, drevené ihly, snovadlá, kolovrátok, rozpinky) hrnčiarske kruhy a pece, drevené formy a háčiky na výrobu tašiek a papúč zo stáčaného šúpolia, ihly a rámy na sieťovanie, krivé ihly a rámy na výšivku, čipkárske paličky a vankúše na paličkovanie čipiek, krosienka a kartičky, navíjačky na drôt, pracovné pomôcky pre výrobu a zdobenie kraslíc ďalej špecifické nástroje používané pre výrobu z kože (čiarkovače, vysekávače a raznice, kosť ) a mnohé ďalšie boli v minulosti a rovnako aj dnes vyrábané ojedinelými výrobcami so znalosťou technologického postupu tradičnej výroby. Ide najmä o zabezpečenie odborných činností a starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu a podporu odbytu ľudovo umeleckých výrobkov.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2014.