Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za cieľ odstrániť administratívnu náročnosť pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, pre špecificky vymedzené predmety, ktorých obstarávanie spôsobuje organizáciám v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, organizáciám zriadených na základe zákona a tiež organizáciám v pôsobnosti samosprávnych krajov aj obcí značné problémy. Ide najmä o tieto organizácie - Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Slovenský ľudový umelecký kolektív „SĽUK“, umelecký súbor Lúčnica, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Ústredie ľudovej umeleckej výroby „ÚĽUV“ ako aj ďalšie významné kultúrne inštitúcie.
Obstarávanie niektorých špecifických predmetov nie je pre tieto organizácie zlučiteľné s plnením úloh vo vymedzenej oblasti. Uvádzame niekoľko príkladov a skúseností z aplikačnej praxe.
Skúsenosť Slovenského národného divadla z praxe potvrdila, že nie je možné vyhovieť požiadavkám umeleckej tvorby a zároveň dodržiavať časové a vecné parametre stanovené zákonom, pretože proces verejného obstarávania svoje pravidlá, postupy, prísne stanovené lehoty, právo podania námietok...., ktoré proces verejného obstarávania predlžujú. Čas na realizovanie umeleckého diela, je porovnateľný s časovými limitmi procesu verejného obstarávania. Veľakrát sa čas verejného obstarávania predĺži tak, že inscenátori nútení prerábať svoje riešenia z dôvodu, že verejné obstarávanie nie je ukončené. Ako príklad môže poslúžiť skúsenosť s nedávneho obdobia, keď proces verejného obstarávania na zabezpečenie „baletizolu", teda základného povrchu pre tanečné ale aj iné inscenácie, ktoré trvá v Slovenskom národnom divadle niekoľko mesiacov. Aj po vyhlásení výsledkov verejnej súťaže, úspešný uchádzač sa na základe zmeny trhových cien rozhodol nepodpísať zmluvu s podmienkami, ktoré a aj musia byť v súlade so súťažnými podkladmi a celý proces sa takto predlžuje. Ide o vážny zásah do charakteru umeleckej činnosti, a ak by sa malo uvažovať o krajných časových možnostiach verejného obstarávania, umelecké a realizačné zámery umelcov, by sa museli definovať s predstihom najmenej jedného roka. To je však z hľadiska charakteru umeleckej činnosti nerealizovateľné a umelecké inštitúcie sa dostávajú do patovej situácie. Nastavený systém verejného obstarávania a charakter umeleckej výroby pre potreby divadelných inštitúcii alebo iných umeleckých produkcii idú proti sebe. Výroba scénických a kostýmových výprav je špecifická umelecká činnosť. Pri realizácii akéhokoľvek titulu ide o prototyp, ktorý je z hľadiska svojej úplnosti a riešenia len ťažko dopredu definovateľný, aby sa naň dalo pozerať ako na ostatnú priemyselnú výrobu alebo činnosti, v ktorých sa nakladá s obmedzeným druhom tovarov a to najmä preto, že tvorcovia si vyhradzujú právo na tvorivú činnosť, ktorá často používa rôznorodé, pred procesom umeleckej realizácie ťažko definovateľné materiály, alebo používajú kombináciu rôznych materiálov a ich umelecká úprava sa z hľadiska historického a výrazového dotvára v interných umeleckých dielňach. Tvorcovia si aj počas procesu prípravy inscenácie vyhradzujú právo na doriešenie niektorých komponentov výpravy, čo je z hľadiska umeleckej tvorivej činností pochopiteľné a ich zámery sa musia v umeleckých dielňach realizovať v úzkej súčinnosti a časovej súslednosti s touto tvorivou činnosťou.
Ďalší príklad je zo skúseností Slovenskej filharmónie a ostatných hudobných a divadelných inštitúcií, ktoré v svojom nástrojovom parku majú hudobné nástroje, ktoré prvotriedne a majú špičkovú kvalitu. Na zabezpečenie ich opravy potrebujú napríklad opravárov špecialistov - husliarov, ktorí buď nástroj vyrobili alebo sa špecializujú na opravy nástrojov toho ktorého obdobia alebo podľa použitého materiálu (sláčikové nástroje), teda úzko špecializovaní. Verejný obstarávateľ pri použití postupov a metód verejného obstarávania nemôže zveriť svoje nástroje dodávateľovi s najnižšou cenou. Keby tomu tak bolo, kvalita služby sa preukáže jej realizovaním, čo môže viesť v niektorých
prípadoch k znehodnoteniu hudobného nástroja. Z tohto dôvodu je potrebné zadávať túto službu opravy hudobných nástrojov špecialistom na konkrétny hudobný nástroj.
Ďalší príklad uvádzame z obstarávania notového materiálu. K individuálnym hudobným dielam individuálnych autorov v tlačenej forme notovým materiálom majú výhradné zastúpenia nakladateľstvá a v Slovenskej republike pre slovenských autorov je to najmä Hudobný fond. Každá hudobná inštitúcia však musí objednávať, kupovať alebo požičiavať notový materiál od toho, kto ho má, to znamená, že ho Slovenská filharmónia objednáva, kupuje alebo požičiava od anglických, nemeckých, amerických vydavateľstiev a platí za každé verejné použitie, či realizáciu hudobného alebo divadelného výkonu.
Ďalší príklad uvádzame zo skúsenosti Ústredia ľudovej umeleckej výroby „ÚĽUV“, ktoré zákonom ustanovené plnenie úloh a činnosti, ktoré úzko naviazané na špecifické technické a umelecké parametre rešpektujúce regionálne, lokálne individuálne odlišnosti a osobitosti ľudovej umeleckej výroby. Ide najmä o zabezpečenie odborných činností a starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu a podporu odbytu ľudovo umeleckých výrobkov. Na zabezpečenie plnenia úloh vzdelávania v oblasti tradičných remesiel identifikuje určité problematické okruhy predovšetkým pri obstarávaní pracovných nástrojov a materiálu. Ide zväčša o pracovné nástroje a materiál, ktoré nie bežne dostupné na trhu, ako napríklad krosná, príslušenstvo ku krosnám (cievky, člnky, drevené ihly, snovadlá, kolovrátok, rozpinky) hrnčiarske kruhy a pece, drevené formy a háčiky na výrobu tašiek a papúč zo stáčaného šúpolia, ihly a rámy na sieťovanie, krivé ihly a rámy na výšivku, čipkárske paličky a vankúše na paličkovanie čipiek, krosienka a kartičky, navíjačky na drôt, pracovné pomôcky pre výrobu a zdobenie kraslíc ďalej špecifické nástroje používané pre výrobu z kože (čiarkovače, vysekávače a raznice, kosť ) a mnohé ďalšie boli v minulosti a rovnako aj dnes vyrábané ojedinelými výrobcami so znalosťou technologického postupu tradičnej výroby. Táto znalosť je potrebná k tomu, aby pracovný nástroj bol funkčný. Výrobcami zväčša starší ľudia, ktorí výrobu pracovného nástroja vykonajú len jednorazovo a príležitostne, táto výroba nie je pre nich žiadnou ani doplnkovou zárobkovou činnosťou a nie podnikatelia. Obdobne je to aj pri obstarávaní najmä prírodných materiálov (šúpolie, slama, svor, drevo, luby, vŕbové prútie) a ďalší špecifický materiál ako napríklad koža, cín, mosadzný plech a drôt, ovčie rúno a ďalšie. Keďže sa jedná prevažne o prírodné materiály, častokrát zaobstaráva materiál samotný lektor v súvislosti s prípravou kurzu. Prírodný materiál si vyžaduje sezónny zber a pri jeho zbere, uskladnení a ďalšom spracovaní pred výrobou podstatné znalosti technologického postupu výroby a preto je ich potrebné zaobstarať od osvedčených dodávateľov. Keďže ide o sezónnu a zväčša príležitostnú prácu, dodávatelia prírodných materiálov fyzické osoby a nemajú status podnikateľa. Nakoľko ide o nerentabilnosť a nevýhodnosť, o takúto podnikateľskú činnosť nie je záujem. Materiál požadovanej kvality a technických vlastností, ktoré vhodné pre ďalšie spracovanie v rámci vzdelávacieho procesu na kurze, je často krát možné získať výhradne od fyzických osôb. Vzhľadom k tomu, že prírodný materiál je zbieraný v prírode (les, polia, svahy pri potokoch) overenými a osvedčenými dodávateľmi pre takýto zber obyvatelia dedín, ktorí majú v mieste bydliska možnosť a súhlas vstúpiť pri zbere materiálu na svoje či iné pozemky. Rovnako ako pri pracovných nástrojoch tak aj prírodný a ďalší špecifický materiál sme v doterajšej praxi zaobstarávali kúpnou zmluvou od osvedčených a overených dodávateľov. Určitý okruh problémov je evidovaný aj pri zaobstaraní „bežnejších“ materiálov ako napr. hrnčiarska hlina, engoby a glazúry. Pri výzve verejného obstarávania a prieskume trhu sa môžu prihlásiť aj neoverení dodávatelia lacnejších tovarov, ktorých kvalitu dodávanej hrnčiarskej hmoty ÚĽUV nepozná, nemá ju overenú. Hrnčiarska hlina musí byť kompatibilná s použitou glazúrou, či engobou, aby sa nestalo, že pri výpaloch v hrnčiarskej peci vybuchne a zničí všetky výrobky. Takýto stav sa v praxi stáva výrobcom, ktorí experimentujú s dodávateľmi, hľadajú aj lacnejšie avšak kvalitou neznáme materiály. Na úseku starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu ide o špecifické obstarávanie materiálov a výrobkov pri zadávaní výroby ako súčasti hlavnej činnosti starostlivosti o ľudovoumeleckú výrobu. Zadávané výroby musia v rámci svojich výstupov spĺňať špecifické technické, technologické a výtvarné parametre a z tohto dôvodu aj pri obstarávaní vstupov sa zohľadňujú tieto kritériá. Napríklad pri výrobe ľudového odevu musí byť materiál v maximálnej možnej miere identický pôvodnému materiálu farbou, štruktúrou, vzormi. Často krát jediným zdrojom výrobcovia, aj fyzické osoby, ktorí sa zameriavajú na špeciálnu, dobovú remeselnú výrobu, ktorá
nie je predmetom sériovej výroby. Problematickým sa javí aj vykupovanie materiálov pôvodných ľudovoumeleckých výrobkov, ktoré slúžia ako vzory pre dokumentovanie ako aj na prezentovanie širokej palety regionálnych techník, výrob, vzorkovníkov pre ďalšiu ľudovoumeleckú výrobu. Vlastníkmi pôvodných ľudovoumeleckých výrobkov, ako aj ich súčasnými ľudovoumeleckými výrobcami často fyzické osoby, ktoré nevstupujú do procesov verejného obstarávania, nakoľko nedodávajú tieto výrobky na trh, ale vytvárajú ich ad hoc, pričom spĺňajú požadované technické, technologické a umelecko-výtvarné parametre.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani negatívny sociálny vplyv.