NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 3 uvádzacej vete sa za slovo „zákazku“ vkladajú slová „a zákazku podľa § 9 ods. 9“.
2.V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,“.
3.V § 1 ods. 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
„g) tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,6ac) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,6ac) a dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov,6ad)
h)vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, výsledkom ktorej je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,6af)
i)tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovo - umeleckej výroby,6ag) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovo - umeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,6ah)”.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená j) a k).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ac až 6ah znejú:
6ac)§ 3 ods.1 zákona č.206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane premetov kultúrnej hodnoty a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6ad)§ 2 ods. 2 zákona č.206/2009 Z .z. .
6af)Zákon č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
6ag)§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.
6ah)§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č.4/1958 Zb.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014