Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: skupina poslancov
2.Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
- v primárnom práve
čl. 141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení; (Ú. v. EÚ C 321
E, 29.12.2006)
- v sekundárnom práve
Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 01),
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania a osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod, (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 20/zv. 01),
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 04),
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky ( Ú. v. ES L 269, 5.10.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v . EÚ, 05/zv. 04),
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5.júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. L 204, 26.7.2006).
b)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie;
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca:
2
Podľa čl. 54 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii lehotou na prebratie
smernice Rady 76/207/EHS bol 1.máj 2004,
smernice Rady 2000/43/ES bol 19. júl 2003,
smernice Rady 2000/78/ES bol 2. december 2003
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES bol 5. október 2005 a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES je 15. august 2008.
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení:
Proti Slovenskej republike bolo začaté vo veci nesplnenia povinnosti prebrať smernice 2000/78/ES a 2000/43/ES štyri konania o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení, a to vo forme troch formálnych oznámení Európskej komisie (2000/43/ES, 2000/78/ES a 2002/73/ES), k smernici Rady 2000/43/ES bolo navyše podané zo strany Európskej komisie aj odôvodnené stanovisko. Slovenská republika voči týmto podaniam Európskej komisii náležite odpovedala a podrobne vysvetlila všetky dôvody, ktoré spôsobili uvedený právny stav, čo Európska komisia pozitívne zhodnotila a svoje podania následne stiahla.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
Smernica Rady 76/207/EHS, smernica Rady 2000/43/ES, smernica Rady 2000/78/ES , smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES plne prebraté v nasledovných právnych predpisoch v gescii MPSVR SR:
Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov,
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
a) Úplný.
3
6. Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.