Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,
vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Odhad vplyvov na verejné financie
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie
2. Odhad vplyvov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.
4.Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť.
5.Vplyv na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.