NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 5 znie:
„(5) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí:
a)vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce,
b)vykonávajú pracovné činnosti na pracovných miestach vytvorených v rámci aktívnych opatrení trhu práce v súlade s osobitným predpisom,2a)
c)vykonávajú pracovné činnosti na chránenom pracovisku.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Výberovým konaním podľa tohto zákona je konanie, ktorým sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré zamestnanec vykonávať. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená osobitným zákonom.3a) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje aj diskriminácia z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.§ 5 znie:
㤠5
Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca a zamestnanca
(1) Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí ak osobitný predpis12) ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.
(2) Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie na šesť mesiacov.
(3) Miesto zamestnanca u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 písm. a) a b) sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania s výnimkou :
a)pracovných miest, ktoré sa obsadzujú voľbou alebo vymenovaním v zmysle osobitných predpisov,12)
b)obsadzovania pracovného miesta iným zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, pričom miesto vedúceho zamestnanca môže byť obsadené len zamestnancom, ktorý podľa pracovnej zmluvy postavenie vedúceho zamestnanca,
c)dočasného zastupovania zamestnanca, najmä počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pracovnej neschopnosti,
d)dočasného obsadenia voľného pracovného miesta do obsadenia miesta uchádzačom, ktorý je prijatý na základe výsledkov výberového konania, najviac však na dobu šesť mesiacov.
(4) Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca uvedeného v odseku 1 vyhlasuje zamestnávateľ na svojom webovom sídle, pričom oznámenie musí byť zverejnené počas celej doby určenej na podanie žiadostí o účasť vo výberovom konaní, a súčasne v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými najmä televízia a rozhlas. Výberové konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ, zakladateľ alebo orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí zamestnávateľ, u ktorého bude funkciu štatutárneho orgánu vykonávať. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Zamestnávateľ doručí oznámenie o výberovom konaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode je sídlo zamestnávateľa.2a)
(5) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca uvedeného v odseku 1 obsahuje:
a)názov zamestnávateľa vrátane obce, v ktorej sa nachádza sídlo zamestnávateľa,
b)funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c)kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu,4)
d)iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e)formu výberového konania v súlade s § 6 ods. 6,
f)zoznam požadovaných dokladov,
g)dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní,
h)dátum, miesto a hodinu uskutočnenia výberového konania, ak tieto skutočnosti v čase vyhlásenia výberového konania známe.
(6) Výberové konanie na miesto zamestnanca uvedeného v odseku 3 vyhlasuje zamestnávateľ na svojom webovom sídle minimálne päť pracovných dní, pričom oznámenie musí byť zverejnené počas celej doby určenej na podanie žiadostí o účasť na výberovom konaní. Výberové konanie sa nesmie konať skôr ako sedem pracovných dní po uverejnení vyhlásenia výberového konania na webovom sídle zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnávateľ nemá svoje webové sídlo, zverejní informáciu v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými najmä televízia a rozhlas. Zamestnávateľ doručí oznámenie o výberovom konaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode je sídlo zamestnávateľa.2a)
(7) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto zamestnanca uvedeného v odseku 3 obsahuje:
a)názov a sídlo zamestnávateľa,
b)organizačný útvar, na ktorom sa obsadzuje pracovné miesto,
c)funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
d)charakteristiku pracovného miesta,
e)kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu,4)
f)iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
g)dobu trvania pracovného pomeru,
h)formu výberového konania v súlade s § 6 ods. 6,
i)zoznam požadovaných dokladov,
j)dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní,
k)dátum, miesto a hodinu uskutočnenia výberového konania, ak tieto skutočnosti v čase vyhlásenia výberového konania známe.“.
4.§ 6 znie:
㤠6
Priebeh výberového konania
(1) Schopnosti uchádzačov o obsadenie voľného pracovného miesta hodnotí výberová komisia.
(2) Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Členov výberovej komisie pri výberovom konaní na miesto štatutárneho orgánu vymenúva zriaďovateľ alebo zakladateľ. Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa alebo zakladateľa, členov výberovej komisie vymenuje orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ patrí. Výberová komisia najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie musí byť nepárny.
(3) Člen výberovej komisie nesmie byť uchádzačom, nesmie byť osobou blízkou3) k uchádzačovi. O týchto skutočnostiach predloží člen výberovej komisie čestné vyhlásenie.
(4) Výberová komisia môže začať svoju činnosť vtedy, ak sú prítomní všetci jej členovia.
(5) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a) d) a g), výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho začatím v prípade výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca podľa § 5 ods. 1
a najmenej 3 pracovné dni pred jeho začatím v prípade výberového konania na miesto zamestnanca podľa § 5 ods. 3, s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. V prípade, ak oznámenie o vyhlásení výberového konania v zmysle § 5 ods. 5 alebo § 5 ods. 7 obsahuje dátum, miesto a hodinu výberového konania, výberová komisia telefonicky alebo e-mailom upovedomí účastníka konania o splnení zákonných predpokladov a o možnosti zúčastniť sa výberového konania.
(6) Výberové konanie sa uskutočňuje:
a)písomnou formou,
b)osobným pohovorom alebo
c)písomnou formou a osobným pohovorom.
(7) V prípade požiadavky na znalosť cudzieho jazyka je súčasťou výberového konania aj overenie jazykových znalostí, ktoré sa uskutoční jednou z foriem uvedenou v § 6 ods. 6 písm. a) až c).
(8) Súčasťou výberového konania môže byť aj psychodiagnostika vybraných zručností uchádzača, ktorú vykonáva odborník – psychológ.
(9) Konkrétna forma uskutočnenia výberového konania sa uvedie v oznámení o vyhlásení výberového konania.
(10) Ak sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou a osobným pohovorom, uchádzač absolvuje najskôr písomný test, ktorý overí jeho predpoklady na výkon obsadzovaného pracovného miesta a len v prípade, ak splní minimálne požiadavky stanovené pre túto časť výberového konania, zúčastní sa osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.
(11) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje najmä:
a)dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)dátum a miesto zverejnenia informácie o vyhlásení výberového konania,
c)názov funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
d)organizačný útvar, na ktorom sa obsadzuje voľné pracovné miesto,
e)počet a mená uchádzačov o voľné pracovné miesto,
f)formu výberového konania v súlade s odsekom 6,
g)údaje o uchádzačoch, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady alebo osobitné kvalifikačné predpoklady, prípadne nepredložili požadované doklady,
h)vyhodnotenie účasti prihlásených uchádzačov na výberovom konaní,
i)obsah a vyhodnotenie jednotlivých častí výberového konania,
j)celkové zhodnotenie výsledkov výberového konania a poradie uchádzačov po vyhodnotení výsledkov,
k)podpisy členov výberovej komisie.
(12) Prílohou zápisnice z výberového konania je najmä:
a)stanovenie minimálnych požiadaviek pre jednotlivé časti výberového konania,
b)písomný test so správnymi odpoveďami, vyhodnotené písomné testy uchádzačov a formulár z vyhodnotenia písomných testov (ak výberové konanie zahŕňalo písomnú formu),
c)formulár z osobného pohovoru (ak výberové konanie zahŕňalo osobný pohovor),
d)formulár celkového vyhodnotenia a určenia poradia úspešnosti uchádzačov vo výberovom konaní.
(13) Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto, pretože žiaden uchádzač nevyhovel stanoveným podmienkam, zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie podľa tohto zákona.
(14) Uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.“.
5.Za § 6 sa vkladá nový §6a, ktorý znie:
㤠6a
Informovanie o výsledku výberového konania
(1) Výberová komisia písomne oznámi každému uchádzačovi výsledok výberového konania najneskôr do piatich pracovných dní od jeho skončenia.
(2) Zamestnávateľ do 15 dní od uskutočnenia výberového konania zverejní najmenej na dobu troch mesiacov výpis zo zápisnice z výberového konania v rozsahu:
a)dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)dátum a miesto zverejnenia informácie o vyhlásení výberového konania,
c)názov funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
d)organizačný útvar, na ktorom sa obsadzuje voľné pracovné miesto,
e)počet uchádzačov o voľné pracovné miesto,
f)forma výberového konania,
g)zloženie výberovej komisie v rozsahu meno, priezvisko, titul členov výberovej komisie,
h)zhodnotenie celého výberového konania, vrátane zhodnotenia jednotlivých častí výberového konania, najmä celkový počet účastníkov, ako aj počet účastníkov, ktorí splnili minimálne požiadavky určené pre príslušnú časť výberového konania,
i)titul, meno a priezvisko úspešného uchádzača výberového konania, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
(3) Zamestnávateľ údaje podľa odseku 2 zverejní na svojom webovom sídle. V prípade, ak zamestnávateľ nemá svoje webové sídlo, zverejní zápisnicu na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu alebo ju sprístupní pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo ju umiestni vo verejnej knižnici12a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríl 2014.