Návrh
Ústavný zákon
z ...................2014,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. a ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. sa mení takto:
1.V čl. 102 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo amnestie“.
2.V čl. 102 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a podľa písm. j), ak ide o udelenie amnestie,“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.