1
D O L O Ž K A
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov
na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
I.Odhad dopadov na verejné financie
Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nakoľko náklady na nové učebnice a pracovné zošity v súlade s predmetným návrhom zákona budú kompenzované znížením nákladov na učebnice a pracovné zošity vydávané v súlade s v súčasnosti platnou právnou úpravou.
II.Odhad ekonomických dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nebude mať vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
III.Odhad dopadov na životné prostredie
Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.
IV.Odhad dopadov na zamestnanosť
Realizácia predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na nezamestnanosť ani na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.
V.Odhad dopadov na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.