A.Všeobecná časť
Slovenská republika patrí ku krajinám s pomerne rôznorodou národnostnou štruktúrou obyvateľstva, pričom všetkým z týchto menšín právny poriadok Slovenskej republiky garantuje celý rad osobitných práv (štvrtý oddiel Ústavy Slovenskej republiky). Národnostné zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky sa premieta aj do výchovno-vzdelávacieho procesu, a to najmä v súvislosti s uskutočňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v jazyku národnostnej menšiny.
Predložená novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon“) zachováva pôvodnú koncepciu sústavy škôl a školských zariadení v Slovenskej republike ako aj súčasný systém fungovania výchovy a vzdelávania detí a žiakov v týchto školách a školských zariadeniach.
Zmeny, ku ktorým dôjsť predloženou novelou, sa týkajú osobitostí výchovy a vzdelávania detí a žiakov v jazyku národnostných menšín ako ich základného ústavného práva garantovaného súčasným právnym poriadkom Slovenskej republiky (Čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). V zmysle uvedeného sa medzi základne ciele a princípy výchovy a vzdelávania explicitne dopĺňajú princípy a ciele odzrkadľujúce osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám.
Za účelom zefektívnenia práce pedagogických zamestnancov sa navrhuje úprava vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín tým spôsobom, že určité dokumenty škôl a školských zariadení bude postačujúce viesť v jazyku národnostnej menšiny. Za týmto účelom predkladaná novela školského zákona rozlišuje pedagogickú dokumentáciu od vnútornej pedagogickej dokumentácie, pričom pod pedagogickú dokumentáciu bude možné subsumovať nasledovné dokumenty: a) štátny vzdelávací program, b) výchovné štandardy, c) triedna kniha, d) triedny výkaz, e) katalógový list dieťaťa, f) katalógový list žiaka, g) osobný spis dieťaťa, h) osobný spis žiaka, i) protokol o maturitnej skúške, j) protokol o záverečnej skúške, k) protokol o absolutóriu, l) protokoly o komisionálnych skúškach, m) protokol o štátnej jazykovej skúške, a tieto sa v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa podľa školského zákona uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, budú viesť dvojjazyčne. Vnútorná pedagogická dokumentácia, ktorá slúži najmä na interné účely konkrétnej školy alebo školského zariadenia, bude zahŕňať dokumenty ako: a) školský vzdelávací program, b) výchovný program, c) denný záznam školského zariadenia, d) rozvrh hodín, e) školský poriadok školy, f) školský poriadok školského zariadenia, g) plán výchovno-vzdelávacej činnosti, h) plán práce školy, i) plán práce školského zariadenia, j) denník výchovnej skupiny, k) tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov, pričom tieto sa budú viesť len v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.
Predloženou novelou školského zákona sa navrhuje aj úprava používania geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, ktoré sa používajú pri vzdelávaní v jazyku národnostnej menšiny.
V súvislosti so zmenou, ktorú zavádza predkladaná novela školského zákona ohľadom jazyka, v ktorom sa viesť vnútorná pedagogická dokumentácia, t.j. v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, predkladanou novelou školského zákona dochádza aj k novelizácii zákona č. 270/1994 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorá v súčasnosti v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, pripúšťa len dvojjazyčné vedenie pedagogickej dokumentácie.
V súvislosti s úpravou používania geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, ktoré sa používajú pri výchove a vzdelávaní v jazyku národnostnej menšiny dochádza aj k novelizácii zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, ktorý v súčasnosti umožňuje v odborných publikáciách len dvojjazyčné uvádzanie geografických názvov.
B. Osobitná časť
K Čl. I.
K bodu 1
Nakoľko školský zákon aj v súčasnosti upravuje v rámci svojho znenia osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov v jazyku národnostnej menšiny, avšak táto problematika nie je obsiahnutá v súčasnom znení zákona, do predmetu úpravy školského zákona sa explicitne dopĺňa aj táto oblasť úpravy.
K bodu 2
Novela zákona zavádza definície nových pojmov, a to pojem jazyk národnostnej menšiny a špecifický vyučovací predmet.
Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností ohľadom výkladu pojmu materinský jazyk v súvislosti s výchovou a vzdelávaním detí a žiakov v jazyku národnostnej menšiny, sa tento pojem predkladanou novelou nahrádza jednotným pojmom jazyk národnostnej menšiny. Pri definícii tohto pojmu sa za účelom jednotného výkladu odkazuje na zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyku národnostných menšín v znení neskorších predpisov, ktorý ho definuje ako kodifikovaný alebo štandardizovaný jazyk tradične používaný na území Slovenskej republiky jej občanmi patriacimi k národnostnej menšine, ktorý je odlišný od štátneho jazyka; jazykom menšiny je bulharský jazyk, český jazyk, chorvátsky jazyk, maďarský jazyk, nemecký jazyk, poľský jazyk, rómsky jazyk, rusínsky jazyk a ukrajinský jazyk.
Definícia pojmu špecifický vyučovací predmet sa zavádza v súvislosti s potrebou zohľadnenia osobitostí jednotlivých národnostných menšín vo výchovno-vzdelávacom procese, resp. v súvislosti s právom detí a žiakov poznať kultúru a dejiny štátu a národa, ku ktorým sa vzťahuje daná národnostná menšina, ktorej príslušníkmi tieto deti a žiaci. Špecifickými vyučovacími predmetmi sa rozumejú najmä predmety, na základe ktorých sa žiak možnosť oboznámiť s kultúrnym dedičstvom štátu a národa, ku ktorým sa vzťahuje daná národnostná menšina.
Zohľadnenie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb príslušníkov národnostných menšín formou definície špecifických vyučovacích predmetov sa predkladanou novelou školského zákona prejaví najmä v úprave:
- obsahovej stránky štátnych vzdelávacích programov,
- podmienok tvorby a výberu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov vydávaných v jazyku národnostnej menšiny,
- spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny.
K bodu 3
V súlade s Čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý občanom Slovenskej republiky patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám garantuje právo na vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny, sa medzi princípy výchovy a vzdelania explicitne ustanovuje právo občanov patriacich k národnostným menšinám na výchovu a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny v školách a v školských zariadeniach na všetkých stupňoch vzdelania, pričom sa súbežne ustanovuje rovnocennosť vzdelania získaného v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.
K bodu 4
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s definíciou pojmu jazyk národnostnej menšiny.
K bodu 5
Predkladaná novela výslovne ustanovuje, že okrem štátneho jazyka, ktorého výučba je povinná v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny, sa deťom a žiakom patriacim k národnostným menšinám umožniť ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, t.j. v týchto zariadeniach zabezpečiť výučbu aspoň jedného cudzieho jazyka.
K bodu 6
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s definíciou pojmu jazyk národnostnej menšiny.
K bodu 7
V súlade s Čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky sa predkladanou novelou rozširujú ciele výchovy a vzdelávania, a to v tom zmysle, že deťom a žiakom patriacim k národnostným menšinám sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu umožniť zachovať ich identitu ako občanov patriacich k národnostnej menšine a tiež sa im garantuje možnosť poznať kultúru, dejiny, materiálne a duchovné hodnoty národa, ku ktorému sa vzťahuje príslušná národnostná menšina, ktorej príslušníkmi sú tieto deti a žiaci.
K bodu 8
Nakoľko štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona, t.j. aj škôl, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, je žiaduce, aby štátny vzdelávací program ustanovoval
a premietal aj osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v jazyku národnostnej menšiny, najmä vo vzťahu k požiadavkám výučby špecifických vyučovacích predmetov, prostredníctvom ktorých si majú žiaci osvojiť kultúrne dedičstvo národa a štátu, ku ktorým sa vzťahuje konkrétna národnostná menšina, ktorej sú príslušníkmi.
K bodu 9, 10 a 11
V súlade so zavádzanou úpravou § 11 školského zákona a najmä diferenciáciou dokumentov vedených v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, na pedagogickú dokumentáciu, ktorá sa viesť dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, a na vnútornú pedagogickú dokumentáciu, ktorá sa viesť len v jazyku menšiny, sa výslovne ustanovuje, že štátny vzdelávací program ako súčasť pedagogickej dokumentácie sa vydáva dvojjazyčne, t.j. v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny a školský vzdelávací program a výchovný program ako súčasti vnútornej pedagogickej dokumentácie sa vedú len v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
K bodu 12
Predkladanou novelou sa zosúlaďuje súčasná právna úprava so skutkovým stavom, čím sa odstraňuje nepresnosť stanovená súčasným znením školského zákona, nakoľko učebné plány a učebné osnovy sa vypracúvajú v súlade so vzdelávacím štandardom a nie výchovným štandardom.
K bodu 13,14,15,16 a 17
Predkladaná novela za účelom zefektívnenia práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny a ktorí v súčasnosti vedú pedagogickú dokumentáciu dvojjazyčne, t.j. aj v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny, diferencuje pôvodnú pedagogickú dokumentáciu na pedagogickú dokumentáciu, ktorú bude tvoriť a) štátny vzdelávací program, b) výchovné štandardy, c) triedna kniha, d) triedny výkaz, e) katalógový list dieťaťa, f) katalógový list žiaka, g) osobný spis dieťaťa, h) osobný spis žiaka, i) protokol o maturitnej skúške, j) protokol o záverečnej skúške, k) protokol o absolutóriu, l) protokoly o komisionálnych skúškach, m) protokol o štátnej jazykovej skúške a na vnútornú pedagogickú dokumentáciu, ktorú bude tvoriť a) školský vzdelávací program, b) výchovný program, c) denný záznam školského zariadenia, d) rozvrh hodín, e) školský poriadok školy, f) školský poriadok školského zariadenia, g) plán výchovno-vzdelávacej činnosti, h) plán práce školy, i) plán práce školského zariadenia, j) denník výchovnej skupiny, k) tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov.
Podstata zefektívnenia práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, bude spočívať najmä v tom, že na rozdiel od súčasného stavu, keď títo zamestnanci povinní viesť celú pedagogickú dokumentáciu dvojjazyčne, predkladaná novela zákona umožňuje vedenie vnútornej pedagogickej dokumentácie len v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v danej škole alebo školskom zariadení.
Nakoľko vnútorná pedagogická dokumentácia slúži najmä na interné účely konkrétnej školy a školského zariadenia, jej dvojjazyčné vedenie v súčasnosti nadbytočným spôsobom zaťažuje
prácu pedagogických zamestnancov, ktorí by daný čas mohli účelnejšie využiť na prácu s deťmi a žiakmi daného zariadenia.
Predkladaná novela zároveň odstraňuje nepresnosti súčasnej právnej úpravy, v dôsledku čoho dochádza k spresneniu obsahu dokumentov tvoriacich pedagogickú dokumentáciu a vnútornú pedagogickú dokumentáciu.
Keďže niektoré dokumenty pedagogickej dokumentácie alebo vnútornej pedagogickej dokumentácie sa vedú na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“), Ministerstvu školstva sa ukladá povinnosť schváliť a zverejniť dvojjazyčné vzory tlačív pre vedenie takejto pedagogickej dokumentácie v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, a povinnosť schváliť a zverejniť vzory tlačív v jazyku príslušnej národnostnej menšiny pre vedenie takejto vnútornej pedagogickej dokumentácie v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.
K bodu 18
Ide o legislatívno-technickú zmenu.
K bodu 19 a 20
Rozširuje sa obsah ďalšej dokumentácie školy a školského zariadenia, a to o dokumenty, ktoré slúžia najmä na interné účely školy a školského zariadenia. Týmito dokumentmi zápisnice z porád orgánov a komisií školy alebo školského zariadenia, dokumentácia týkajúca sa voliteľných vyučovacích predmetov, ostatné vnútorné pedagogické dokumenty určené riaditeľom školy alebo školského zariadenia, pričom sa zároveň ustanovuje, že tieto dokumenty sa rovnako ako vnútorná pedagogická dokumentácia vedú len v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole a školskom zariadení.
K bodu 21 a 22
Ide o legislatívno-technickú zmenu.
K bodu 23
V školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, je vyučovacím jazykom jazyk národnostnej menšiny, v dôsledku čoho sa explicitne ustanovuje, že štátny jazyk je druhým jazykom vyučovaným formou špecifického vyučovacieho predmetu.
K bodu 24
V súčasnosti sa na výučbu niektorých vyučovacích predmetov v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny používajú učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré priamym prekladom učebníc, učebných textov a pracovných zošitov používaných v školách, v ktorých vyučovacím jazykom je štátny jazyk, čo sa v aplikačnej praxi ukázalo ako neefektívne najmä v dôsledku nezohľadnenia konkrétnych osobitostí danej národnostnej
menšiny, v dôsledku čoho mali žiaci patriaci k národnostným menšinám sťažené podmienky pre osvojenie si kultúrneho dedičstva štátu a národa, ku ktorým sa vzťahuje národnostná menšina, ktorej sú príslušníkmi.
Zohľadnenie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb príslušníkov národnostných menšín v úprave podmienok tvorby a výberu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov zjednoduší a skvalitní výchovno-vzdelávací proces príslušníkov národnostných menšín.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby učebnice, učebné texty a pracovné zošity používané pri výučbe špecifických vyučovacích predmetov, t.j. slovenského jazyka a slovenskej literatúry, prvouky, prírodovedy, vlastivedy, geografie, dejepisu a hudobnej výchovy v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, boli vypracované autormi zostavujúcimi učebnice, učebné texty a pracovné zošity priamo pre príslušnú národnostnú menšinu v znení, ktoré nie je prekladom do jazyka národnostnej menšiny, a teda budú zohľadňovať špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiakov patriacich k národnostnej menšine.
K bodu 25
Súčasné pravidlá stanovené školským zákonom pre uvádzanie geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny sa v aplikačnej praxi ukázali ako nejednoznačné, v dôsledku čoho viaceré subjekty podieľajúce sa na vydávaní týchto učebníc, učebných textov a pracovných zošitov uvádzali geografické názvy nejednotne a neprehľadne.
Predkladaná novela v súlade so zákonom č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a v súlade s potrebami žiakov, ktorých výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny upravuje spôsob uvádzania geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny.
V zmysle novelizovanej úpravy sa geografické názvy v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch určených pre špecifické vyučovacie predmety uvedú tým spôsobom, že označenie geografických objektov z územia Slovenskej republiky sa pri prvom výskyte označenia geografického objektu uvedie dvojjazyčne, a to najprv v jazyku národnostnej menšiny a následne v zátvorke v základnom tvare v štátnom jazyku, pričom pri ďalšom výskyte označenia geografického objektu sa toto označenie uvedie len v jazyku národnostnej menšiny. V učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch pre ostatné vyučovacie predmety sa označenia geografických objektov z územia Slovenskej republiky uvádzajú len v jazyku národnostnej menšiny. Označenia geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky sa vo všetkých týchto učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch uvádzajú len v jazyku národnostnej menšiny. Na konci učebníc, učebných textov a pracovných zošitov vydaných v jazyku národnostnej menšiny sa na konci vždy vo forme slovníka uvedie súhrnný prehľad použitých geografických názvov v štátnom jazyku a tomu zodpovedajúce označenia geografických objektov v jazyku národnostnej menšiny.
K bodu 26
Je žiaduce, aby rovnako ako ebnice, učebné texty a pracovné zošity používané v školách s vyučovacím jazykom štátnym, boli ebnice, učebné texty a pracovné zošity vydané v jazyku príslušnej národnostnej menšiny ako aj jazykové mutácie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov vydaných pre školy, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, schvaľované Ministerstvom školstva za účelom zabezpečenia ich vhodnosti a najvyššej kvality.
K bodu 27, 28 a 29
Ide o legislatívno-technické zmeny.
K Čl. II
Aby bolo možné viesť vnútornú pedagogickú dokumentáciu v jazyku národnostnej menšiny, je nevyhnutné zabezpečiť súlad so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý v súčasnosti explicitne ustanovuje povinnosť dvojjazyčného vedenia pedagogickej dokumentácie v školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.
K Čl. III
V súvislosti s úpravou používania geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch používaných v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelanie v jazyku národnostnej menšiny, je potrebné predkladanou novelou zosúladiť aj znenie zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré v súčasnom znení pripúšťalo len dvojjazyčne označovanie geografických objektov v odborných publikáciách, teda označovanie geografických objektov aj v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch.
K Čl. IV
Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. júla 2013.