NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N á v r h
Z Á K O N
z ............................. 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa dopĺňa písmeno h), ktoré znie:
„h) používanie jazykov národnostných menšín vo výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach.“.
2.V § 2 sa dopĺňajú písmená aa) a ab), ktoré znejú:
„aa) jazykom národnostnej menšiny jazyk menšiny podľa osobitného predpisu 2a),
ab) špecifickým vyučovacím predmetom jazyk národnostnej menšiny, slovenský jazyk a slovenská literatúra, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, geografia, dejepis a hudobná výchova vyučované v školách podľa § 12 ods. 5 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
2a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov“.
3.V § 3 sa dopĺňajú písmená s) a t), ktoré znejú:
„s) zabezpečenia prístupu občanov patriacich k národnostným menšinám k výchove a vzdelávaniu v školách a v školských zariadeniach na všetkých stupňoch vzdelania v jazyku národnostnej menšiny,
t) rovnocennosti vzdelania získaného v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.“.
4.V § 4 písm. b) sa slová „materinskom jazyku a cudzom jazyku“ nahrádzajú slovami „v jazyku národnostnej menšiny a v cudzom jazyku“.
5.V § 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „a v školách podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, ovládať popri slovenskom jazyku ako štátnom jazyku aspoň jeden cudzí jazyk“.
6.V § 4 písm. f) sa slová „materinskému jazyku“ nahrádzajú slovami „jazyku národnostnej menšiny“.
7.V § 4 sa dopĺňa písmeno l), ktoré znie:
„l) zachovať identitu občanov patriacich k národnostnej menšine, poznať kultúru, dejiny, materiálne a duchovné hodnoty národa, ku ktorému sa vzťahuje príslušná národnostná menšina.“.
8.V § 6 ods. 4 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q) osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v jazyku národnostnej menšiny, najmä vo vzťahu k požiadavkám výučby špecifických vyučovacích predmetov,“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno r).
9.V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Štátne vzdelávacie programy sa vydávajú aj v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa v školách podľa tohto zákona uskutočňuje výchova a vzdelávanie.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
10.V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Školský vzdelávací program je pre školy podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, vypracovaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 za označujú ako odseky 6 až 10.
11.V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Výchovný program je pre školské zariadenia podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v jazyku národnostnej menšiny, vypracovaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
12.V § 9 ods. 7 sa slovo „výchovným“ nahrádza slovom „vzdelávacím“.
13.V § 11 ods. 2 sa v prvej vete za slová „Pedagogická dokumentácia“ vkladajú slová „a vnútorná pedagogická dokumentácia“ a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a vnútorná pedagogická dokumentácia sa vedie v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie“.
14.V § 11odsek 3 znie:
„(3) Pedagogickú dokumentáciu tvoria
a) štátny vzdelávací program,
b) výchovné štandardy,
c) triedna kniha,
d) triedny výkaz,
e) katalógový list dieťaťa,
f) katalógový list žiaka,
g) osobný spis dieťaťa,
h) osobný spis žiaka,
i) protokol o maturitnej skúške,
j) protokol o záverečnej skúške,
k) protokol o absolutóriu,
l) protokoly o komisionálnych skúškach,
m) protokol o štátnej jazykovej skúške.“.
15.V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Vnútornú pedagogickú dokumentáciu tvoria:
a) školský vzdelávací program,
b) výchovný program,
c) denný záznam školského zariadenia,
d) rozvrh hodín,
e) školský poriadok školy,
f) školský poriadok školského zariadenia,
g) plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
h) plán práce školy,
i) plán práce školského zariadenia,
j) denník výchovnej skupiny,
k) tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov.“.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.
16.V § 11 ods. 5 sa v prvej vete slová „písm. a) f)“ nahrádzajú slovami „a) a b)“ a v druhej vete sa slová „Pedagogickú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „Učebné plány, výchovné plány, učebné osnovy a výchovné osnovy“ a vypúšťajú sa slová „uvedenú v odseku 3 písm. a) až d)“.
17.V § 11odsek 6 znie:
„(6) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. c) m) a vnútorná pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 4 písm. c) a d) sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. V školách a v školských zariadeniach podľa tohto
zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny sa pedagogická dokumentácia podľa odseku 3 písm. c) m) vedie na dvojjazyčných tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva, a to v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny a vnútorná pedagogická dokumentácia podľa odseku 4 písm. c) a d) sa vedie na tlačivách schválených a zverejnených ministerstvom školstva v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.“.
18.V § 11 ods. 9 sa slová „podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8“.
19.V § 11 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:
„Ďalšia dokumentácia školy a školského zariadenia sa vedie v štátnom jazyku. V školách a školských zariadeniach podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny sa ďalšia dokumentácia podľa odseku 11 písm. h) až j) vedie v jazyku národnostnej menšiny.“.
20.V § 11 ods. 11 sa dopĺňajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:
„h) zápisnice z porád orgánov a komisií školy alebo školského zariadenia,
i) dokumentácia týkajúca sa voliteľných vyučovacích predmetov,
j) ostatné vnútorné pedagogické dokumenty určené riaditeľom školy alebo školského zariadenia.“.
21.V § 11 ods. 12 sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 11“.
22.V § 11 ods. 13 sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 11“.
23.V § 12 ods. 3 sa v prvej vete za slová „štátneho jazyka“ vkladajú slová „ako druhého jazyka“, a slová „v ich jazyku“ sa nahrádzajú slovami „v jazyku národnostnej menšiny“, a v druhej vete sa za slová „slovenský jazyk a“ vkladá slovo „slovenská“.
24.V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„V školách podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, sa na vyučovane špecifických vyučovacích predmetov používajú učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré vypracované v súlade so štátnym vzdelávacím programom autormi zostavujúcimi učebnice, učebné texty a pracovné zošity pôvodne pre príslušnú národnostnú menšinu v znení, ktoré nie je prekladom do jazyka národnostnej menšiny.“.
25.V § 13odsek 2 znie:
„(2) V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na vzdelanie v jazyku príslušnej národnostnej menšiny ustanoveným v § 12 ods. 3 sa v učebniciach, ako aj v učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy nasledovným spôsobom:
a) označenie geografických objektov z územia Slovenskej republiky sa v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch určených pre špecifické vyučovacie predmety uvádzajú tým spôsobom, že pri prvom výskyte označenia geografického objektu sa toto označenie uvedie dvojjazyčne, a to najprv v jazyku národnostnej menšiny a následne v zátvorke v základnom tvare v štátnom jazyku, pričom pri ďalšom výskyte označenia
geografického objektu sa toto označenie uvedie len v jazyku národnostnej menšiny, v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch pre ostatné vyučovacie predmety sa označenia geografických objektov z územia Slovenskej uvádzajú len v jazyku národnostnej menšiny,
b) označenia geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky sa v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch uvádzajú len v jazyku národnostnej menšiny,
c) na konci učebníc, učebných textoch a pracovných zošitoch podľa písm. a) a b) sa vo forme slovníka uvedie súhrnný prehľad použitých geografických názvov v štátnom jazyku a tomu zodpovedajúce označenia geografických objektov v jazyku národnostnej menšiny.“.
26.V § 13 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Učebnice, učebné texty a pracovné zošity vydané v jazyku príslušnej národnostnej menšiny ako aj jazykové mutácie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov vydaných pre školy podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, schvaľuje ministerstvo školstva.“.
27.V § 108 sa slová „podľa § 11 ods. 10 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 11 písm. a)“.
28.V § 110 ods. 5 sa slová „§ 7 ods. 5 až 10“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 6 až 10“.
29.V § 144 ods. 1 písm. d) sa slová „materinskom jazyku“ nahrádzajú slovami „jazyku národnostnej menšiny“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 35/2011 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 3 sa za slová „národnostnej menšiny“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanoví inak“ a vypúšťa sa posledná veta.
Čl. III
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z., zákona 204/2011 Z. z. a zákona č. 287/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 5 sa na konci vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanoví, že je postačujúce uvedenie označenia geografického objektu len v jazyku menšiny.3ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba) znie:
„§ 13 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.