Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD- 1607/2013
680a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680)
v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. septembra 2013 č. 786 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru NR SR
Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 8. októbra 2013 č. 297.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti uznesením z 8. októbra 2013 č. 200.
2
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. októbra 2013 č. 122.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, bode 1 v § 11 ods. 2 písm. b) prvej vete sa bodka za slovami „75m“
nahrádza čiarkou a slovo „Vzdialenosť“ sa nahrádza slovami „pričom vzdialenosť“, v druhej vete sa vypúšťajú zátvorky, pred slovom „pri“ sa vkladá slovo „a“, bodka za slovom „dotyčnice“ sa nahrádza bodkočiarkou a slovo „Spojnice“ sa nahrádza slovom „spojnice“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia vzhľadom na pravidlá členenia ustanovení zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I, bode 2 sa slová „ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nadväzuje na zmeny v prvom novelizačnom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I, bode 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nadväzuje na zmeny v prvom novelizačnom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I, bode 5 úvodnej vete sa za slová „ktorý“ vkladajú slová „vrátane nadpisu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 3 prvej vete na konci sa za slovo „vlastníkom“
vkladajú slová „vyvlastňovaného pozemku“.
Ide o formulačné spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 3 druhej vete sa slová „Príslušná správa katastra“
nahrádzajú slovami „Príslušný okresný úrad“.
Podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. októbra 2013 agendu správy katastra vykonáva okresný úrad.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 4 sa vypúšťajú slová „v prípadoch“.
Navrhovaná úprava sa týka vypustenia slov pre ich nadbytočnosť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. V sa slová „1. novembra“ nahrádza slovami „1. decembra“.
Zmena navrhovaného nadobudnutia účinnosti právneho predpisu je nutná z hľadiska prebiehajúceho legislatívneho procesu v Národnej rade SR a z hľadiska zachovania ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 15. októbra 2013 č. 209.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 15. októbra 2013
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárske záležitosti