Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
26. schôdza výboru
Číslo: CRD-1607/2013
122
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 15. októbra 2013
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680);
A. s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680) schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Dušan B U B L A V Ý, v.r.
overovateľ výboru
príloha k uzn. č. 122 – tlač 680
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680)
__________________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 1 v § 11 ods. 2 písm. b) prvej vete sa bodka za slovami „75m“ nahrádza čiarkou a slovo „Vzdialenosť“ sa nahrádza slovami „pričom vzdialenosť“, v druhej vete sa vypúšťajú zátvorky, pred slovom „pri“ sa vkladá slovo „a“, bodka za slovom „dotyčnice“ sa nahrádza bodkočiarkou a slovo „Spojnice“ sa nahrádza slovom „spojnice“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia vzhľadom na pravidlá členenia ustanovení zákona.
2.V čl. I, bode 2 sa slová „ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nadväzuje na zmeny v prvom novelizačnom bode.
3.V čl. I, bode 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nadväzuje na zmeny v prvom novelizačnom bode.
4.V čl. I, bode 5 úvodnej vete sa za slová „ktorý“ vkladajú slová „vrátane nadpisu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
5.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 3 prvej vete na konci sa za slovo „vlastníkom“ vkladajú slová „vyvlastňovaného pozemku“.
Ide o formulačné spresnenie ustanovenia.
6.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 3 druhej vete sa slová „Príslušná správa katastra“ nahrádzajú slovami „Príslušný okresný úrad“.
Podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. októbra 2013 agendu správy katastra vykonáva okresný úrad.
7.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 4 sa vypúšťajú slová „v prípadoch“.
Navrhovaná úprava sa týka vypustenia slov pre ich nadbytočnosť.
8.V čl. V sa slová „1. novembra“ nahrádza slovami „1. decembra“.
Zmena navrhovaného nadobudnutia účinnosti právneho predpisu je nutná z hľadiska prebiehajúceho legislatívneho procesu v Národnej rade SR a z hľadiska zachovania ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu.