Príloha č.1  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2014 - 2016  
( v eurách )  
2014  
2015  
2016  
Kapitola  
Výdavky spolu Prostriedky z EÚ  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
Prostriedky na  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
03 Úrad vlády SR  
26 460 034  
4 014 466  
22 568 224  
3 365 695  
8 759 819  
70 099 751  
7 946 745  
42 944 042  
23 460 033  
4 014 466  
22 568 039  
3 365 696  
8 759 820  
68 099 752  
7 925 741  
42 944 042  
24 996 066  
4 014 466  
22 568 039  
3 365 696  
8 759 824  
68 096 985  
7 925 741  
42 944 042  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
07 Generálna prokuratúra SR  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
10  
115 741 487  
113 104 746  
113 104 746  
11 Ministerstvo obrany SR  
744 723 598  
2 017 679 491  
315 788 884  
547 788 138  
399 040 889  
1 452 326 160  
1 251 200 464  
2 100 678 787  
182 473 214  
414 276 741  
1 108 336 967  
791 036 754  
1 875 354 454  
305 342 246  
410 960 684  
511 086 543  
1 311 444 780  
1 259 494 043  
2 072 689 176  
182 673 214  
252 530 506  
1 155 202 779  
791 036 754  
1 886 006 212  
305 342 304  
276 671 319  
39 761 294  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
204 133 593  
307 231 063  
353 303 449  
24 731 254  
102 504 150  
63 168 719  
52 245 017  
71 805 830  
4 393 570  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 055 429 293  
1 280 814 775  
2 013 852 881  
182 673 214  
109 697 992  
967 098 155  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
16 538 381  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
255 009 430  
823 134 058  
45 821 144  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
193 205 595  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
29  
2 165 184 865  
833 151 413  
141 938 314  
1 567 840 548  
955 479 235  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
15 131 253  
19 067 285  
5 106 382  
15 131 253  
14 996 141  
5 106 382  
15 131 253  
16 570 891  
5 106 382  
32 Štatistický úrad SR  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
2 938 157  
2 953 091  
2 953 091  
9 219 815  
8 973 020  
7 932 819  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
2 700 935  
2 700 935  
2 700 935  
3 761 882  
3 761 882  
3 761 882  
2 017 375  
2 017 375  
2 017 375  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
8 303 959  
8 303 959  
8 303 959  
10 375 065  
4 084 921 309  
57 696 384  
17 222 638 262  
10 375 065  
4 232 886 467  
57 696 384  
10 375 065  
5 174 386 497  
57 696 384  
270 000 000  
50 726 059  
Spolu  
3 173 198 410  
639 842 629  
16 354 800 016 15 466 575 566  
1 / 1