Tabuľka č.16  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014 2015 2016  
01 Kancelária Národnej rady SR  
71 959 454  
3 000 000  
0
0
0
0
0
0
0
0
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
1 - Stavby  
71 959 454  
71 959 454  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
134 NKP Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca  
71 959 454  
00151491 Kancelária Národnej rady SR  
03 Úrad vlády SR  
8 910 505  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
457 106  
06P0201 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
8 910 505  
8 910 505  
01941 Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  
8 910 505  
00151513 Úrad vlády SR  
09 Slovenská informačná služba  
9 454 722  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
996 000  
06T0302 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
1004472 OZP 3  
9 454 722  
9 454 722  
9 454 722  
00826847 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
6 844 954  
6 844 954  
3 337 452  
3 337 452  
350 000  
350 000  
150 000  
150 000  
100 000  
100 000  
50 000  
50 000  
100 000  
100 000  
50 000  
50 000  
06U0A01 Riadenie programov  
1 - Stavby  
00252 Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
2 - Stroje a zariadenia  
3 507 502  
3 507 502  
200 000  
200 000  
50 000  
50 000  
50 000  
50 000  
2031 Nákup dopravných prostriedkov  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
17 641 562  
17 641 562  
17 641 562  
17 641 562  
423 300  
423 300  
423 300  
423 300  
479 140  
479 140  
479 140  
479 140  
509 000  
509 000  
509 000  
509 000  
09504 Rozvoj infraštruktúry síl  
1 - Stavby  
110000016 Vykup pozemkov v stalych posadkach  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
12 Ministerstvo vnútra SR  
221 562 949  
13 668 764  
50 040 227  
3 000 000  
27 733 840  
3 000 000  
27 842 000  
3 000 000  
0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky  
1 - Stavby  
13 668 764  
13 668 764  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
11913 Rezerva - Stavby KŠÚ - 07811  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60101 Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite  
1 - Stavby  
23 108 179  
12 502 721  
4 981 529  
2 171 000  
2 171 000  
671 000  
7 668 736  
3 671 000  
671 000  
9 276 896  
3 671 000  
671 000  
17660 Ú BA - Osobitné finančné prostriedky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
22268 Rekonštrukcia obvodných oddelení PZ  
7 521 192  
1 500 000  
3 000 000  
3 000 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
10 605 458  
10 605 458  
0
0
3 997 736  
3 997 736  
5 605 896  
5 605 896  
15648 Ú BA - prístrojové vybavenie pre KEÚ  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60103 Prevencia kriminality  
2 - Stroje a zariadenia  
7 866 240  
7 866 240  
7 866 240  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
1 800 000  
25884 ÚBA - prevencia kriminality  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60201 Záchrana života a zdravia  
36 277 899  
11 277 899  
4 999 899  
27 635 500  
2 635 500  
1 635 500  
2 500 000  
2 500 000  
0
2 500 000  
2 500 000  
0
1 - Stavby  
21083 Prezídium Hasičského a záchranného zboru, MV SR,projektové práce na akcie spolufinancované z EÚ  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
28119 KR HaZZ BA,HaZÚ BA, HS Saratovská,rekonštr.objektu  
6 278 000  
1 000 000  
2 500 000  
2 500 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
25 000 000  
25 000 000  
25 000 000  
25 000 000  
0
0
0
0
29892 HaZZ-zlepšenie akcieschopnosti hasičov-technika  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60701 Centrálna podpora  
140 641 868  
15 433 727  
12 765 104  
11 265 104  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014 2015 2016  
1 - Stavby  
17 494 986  
17 494 986  
2 500 000 2 500 000 2 500 000  
28530 ÚBA-Rekonštrukcia objektov MV SR - ESO  
2 500 000  
2 500 000  
2 500 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
123 146 881  
53 066 007  
12 933 727  
4 652 692  
10 265 104  
4 796 965  
8 765 104  
4 796 965  
19780 Ú BA- odd.AT- Automobilová technika  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
21188 Ú BA - Policajné informačné systémy  
21190 Ú BA - Modernizácia komunikačnej infraštruktúry  
24263 Ú BA - šifrovacie zariadenie  
35 716 575  
25 388 842  
8 975 458  
1 875 035  
1 006 000  
5 400 000  
1 962 139  
1 006 000  
2 500 000  
1 962 139  
1 006 000  
1 000 000  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
20 954 209  
16 954 209  
16 954 209  
4 438 625  
10 180 818  
9 175 700  
9 175 700  
2 500 000  
3 568 218  
1 624 100  
1 624 100  
0
2 208 686  
1 624 100  
1 624 100  
504 023  
07002 Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
1 - Stavby  
26986 Prístavba objektu č. 20 Ubytovňa ÚVTOS Košice - Šaca  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
26989 SBT+rek.objektov ÚVTOS Dubnica nad Váhom  
4 626 123  
7 889 461  
2 820 000  
3 855 700  
636 400  
987 700  
0
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
6025012 PD + rekonštrukcia UVV Bratislava  
1 120 077  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
08P02 06X0102 Prevádzka súdov  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
1 005 118  
1 005 118  
1 005 118  
1 944 118  
1 944 118  
1 944 118  
584 586  
584 586  
584 586  
1 - Stavby  
21340 Rekonštrukcia OS Rimavská Sobota - budova Sédria  
00215775 Krajský súd v Banskej Bystrici  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
00165816 Okresný súd Rimavská Sobota  
15 Ministerstvo financií SR  
14 105 062  
9 800 830  
5 700 000  
5 700 000  
1 577 536  
1 550 000  
1 200 000  
1 200 000  
477 536  
450 000  
100 000  
100 000  
1 577 536  
1 550 000  
1 200 000  
1 200 000  
0720401 Výkon funkcií finančnej správy  
1 - Stavby  
28041 FR SR, Mierová ul.,Bratislava-rekonštrukcia budovy  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
2 - Stroje a zariadenia  
4 100 830  
4 100 830  
350 000  
350 000  
350 000  
350 000  
350 000  
350 000  
00125 Nákup osobných automobilov  
07401 Tvorba a implementácia politík  
2 - Stroje a zariadenia  
4 304 232  
4 304 232  
4 304 232  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
23191 prevázdkové stroje a zariadenia  
00151564 DataCentrum  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
1 967 890 655  
1 025 125 698  
1 025 125 698  
1 025 125 698  
355 597 803  
217 864 392  
217 864 392  
217 864 392  
471 325 249  
206 820 442  
206 820 442  
206 820 442  
0
0
0
0
075011A Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
20702 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd (OPŽP) KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075011B Ochrana pred povodňami (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
135 541 810  
135 541 810  
135 541 810  
20 473 430  
20 473 430  
20 473 430  
26 535 204  
26 535 204  
26 535 204  
0
0
0
20701 2 Ochrana pred povodňami (OPŽP), KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
075011G Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
2 - Stroje a zariadenia  
26 503 053  
26 503 053  
26 503 053  
2 660 237  
2 660 237  
2 660 237  
23 720 233  
23 720 233  
23 720 233  
0
0
0
26741 7 Budovanie povodňového varovného a vyroz. systému  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750208 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
203 038 458  
203 038 458  
203 038 458  
18 777 655  
18 777 655  
18 777 655  
36 097 390  
36 097 390  
36 097 390  
0
0
0
20704 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OPŽP), ŠF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
00156906 Slovenská inšpekcia životného prostredia  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014  
2015  
2016  
075030A Odpadové hospodárstvo (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
506 504 848  
506 504 848  
506 504 848  
68 838 938  
68 838 938  
68 838 938  
156 468 345  
156 468 345  
156 468 345  
0
0
0
20700 4 Odpadové hospodárstvo(OPŽP), KF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750508 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)  
46 619 387  
46 619 387  
46 619 387  
17 838 469  
17 838 469  
17 838 469  
7 543 847  
7 543 847  
7 543 847  
0
0
0
2 - Stroje a zariadenia  
20703 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (OPŽP), ŠF  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
076030B Technická pomoc (2007-2013)  
2 - Stroje a zariadenia  
24 557 401  
24 557 401  
24 557 401  
9 144 682  
9 144 682  
9 144 682  
14 139 788  
14 139 788  
14 139 788  
0
0
0
20699 6Technická pomoc (2007-2013), KF  
00678678 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
00678678/00021 Ministerstvo životného prostredia SR Odbor financovania a platieb projektov  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
176 362 557  
6 001 876  
6 001 876  
6 001 876  
18 044 557  
1 439 116  
1 439 116  
1 439 116  
18 044 146  
1 439 222  
1 439 222  
1 439 222  
18 044 146  
1 439 222  
1 439 222  
1 439 222  
02101 Koordinácia, tvorba a implementácia politík  
1 - Stavby  
11226 Sekcia informatiky - podprogram 02101  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
02604 Materiálno-technický rozvoj športu  
1 - Stavby  
58 794 850  
4 500 000  
4 500 000  
5 300 000  
4 500 000  
4 500 000  
5 300 000  
4 500 000  
4 500 000  
5 300 000  
4 500 000  
4 500 000  
29664 Rekonštrukcie futbalových štadiónov - SFZ  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
2 - Stroje a zariadenia  
54 294 850  
54 294 850  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
2238 SŠSŠaM - Materiálno technické zabezpečenie reprezentantov SR a športových talentov  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
10 369 939  
10 369 939  
10 369 939  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
2 - Stroje a zariadenia  
18447 APVV - 06K11 - Projekty  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
30797764 Agentúra na podporu výskumu a vývoja  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
2 - Stroje a zariadenia  
3 996 556  
3 996 556  
3 996 556  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
140 000  
19891 SVaT - podprogram 06K12  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
1 - Stavby  
71 462 777  
71 462 777  
71 462 777  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
7 500 000  
11762 Rezerva - podprogram 07711 (Stavby)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07713 Rozvoj vysokého školstva  
6 500 000  
6 500 000  
6 500 000  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
1 075 589  
2 - Stroje a zariadenia  
11767 Rezerva - podprogram 07713 (Rozvoj)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07714 Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
3 696 180  
3 696 180  
3 696 180  
89 598  
89 598  
89 598  
89 081  
89 081  
89 081  
89 081  
89 081  
89 081  
13520 Rozšírenie siete SANET - 07714  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07813 Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
5 811 924  
5 811 924  
5 811 924  
900 254  
900 254  
900 254  
900 254  
900 254  
900 254  
900 254  
900 254  
900 254  
11922 Rezerva - podprogram 07813  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0781F Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR  
9 728 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 - Stavby  
9 728 455  
9 728 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
11914 Rezerva - havárie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
139 262 328  
139 262 328  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
07A0408 Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014 2015 2016  
2 - Stroje a zariadenia  
139 262 328  
139 262 328  
500 000 500 000 500 000  
16373 transfery pre PO a iné  
500 000  
500 000  
500 000  
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
7 852 584  
7 852 584  
7 852 584  
7 852 584  
10 000  
10 000  
10 000  
10 000  
20 000  
20 000  
20 000  
20 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
2 - Stroje a zariadenia  
15974 Zdravotnícke a rehabilitačné zariadenia  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
404 672 338  
40 064 037  
40 064 037  
40 064 037  
235 606 930  
7 903 924  
7 903 924  
7 903 924  
90 464 549  
6 948 700  
6 948 700  
6 948 700  
0
0
0
0
07K021C Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
1 - Stavby  
21526 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
1 - Stavby  
175 772 409  
175 772 409  
175 772 409  
7 812 886  
7 812 886  
7 812 886  
378 175  
378 175  
378 175  
0
0
0
100000091 Podpora rozvoja strategických investícií - investičné stimuly  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
07K0D01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie  
progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1 OP KaHR  
47 670 076  
18 227 099  
0
0
1 - Stavby  
47 670 076  
47 670 076  
18 227 099  
18 227 099  
0
0
0
0
21529 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby - opatrenie 2.1 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0E01 Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
2 - Stroje a zariadenia  
112 101 516  
112 101 516  
112 101 516  
145 151 751  
145 151 751  
145 151 751  
77 396 045  
77 396 045  
77 396 045  
0
0
0
21531 Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
07K0E02 Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
2 - Stroje a zariadenia  
29 064 300  
29 064 300  
29 064 300  
56 511 270  
56 511 270  
56 511 270  
5 741 629  
5 741 629  
5 741 629  
0
0
0
21532 Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
2 525 234 391  
38 014 180  
38 014 180  
38 014 180  
223 813 559  
5 387 574  
5 387 574  
5 387 574  
214 434 622  
5 637 449  
5 637 449  
5 637 449  
3 830 555  
1 148 452  
1 148 452  
1 148 452  
07P0601 Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel  
1 - Stavby  
21411 KT - Regenerácia sídiel  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0602 Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
2 - Stroje a zariadenia  
8 511 301  
8 511 301  
8 511 301  
2 509 336  
2 509 336  
2 509 336  
1 644 965  
1 644 965  
1 644 965  
2 682 103  
2 682 103  
2 682 103  
21412 KT - Regionálna a mestská hromadná doprava  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0801 Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
584 361 750  
584 361 750  
584 361 750  
29 080 335  
29 080 335  
29 080 335  
197 157  
197 157  
197 157  
0
0
0
1 - Stavby  
21024 Kapitálové výdavky na infraštruktúru vzdelávania  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0802 Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej  
kurately  
158 205 759  
23 075 544  
32 556 223  
0
1 - Stavby  
158 205 759  
158 205 759  
23 075 544  
23 075 544  
32 556 223  
32 556 223  
0
0
21537 KT - Infraštruktúra sociálnych služieb  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0803 Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
1 - Stavby  
87 076 872  
16 506 257  
13 168 141  
0
87 076 872  
16 506 257  
13 168 141  
0
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014  
2015  
2016  
25690 KT - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
87 076 872  
16 506 257  
13 168 141  
0
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0805 Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel  
389 989 247  
389 989 247  
389 989 247  
29 404 493  
29 404 493  
29 404 493  
31 420 966  
31 420 966  
31 420 966  
0
0
0
1 - Stavby  
21540 KT - Regenerácia sídiel  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0806 Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
1 - Stavby  
41 160 189  
41 160 189  
41 160 189  
15 220 586  
15 220 586  
15 220 586  
4 441 632  
4 441 632  
4 441 632  
0
0
0
24571 ROP - infraštruktúra nekomerčných záchranných systémov  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
07P0807 Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
115 512 511  
33 337 176  
23 865 135  
0
2 - Stroje a zariadenia  
115 512 511  
115 512 511  
33 337 176  
33 337 176  
23 865 135  
23 865 135  
0
0
21543 KT - Dopravná obslužnosť  
31751067 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
31751067/00102 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
00156621/00351 Agentúra na podporu RR - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0910303 Investície do akvakultúry ( cieľ Konvergencia )  
2 - Stroje a zariadenia  
11 009 379  
11 009 379  
11 009 379  
1 437 736  
1 437 736  
1 437 736  
1 500 068  
1 500 068  
1 500 068  
0
0
0
20924 Investície do akvakultúry  
30794323/00103 Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0910304 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ Konvergencia )  
2 - Stroje a zariadenia  
4 994 633  
4 994 633  
4 994 633  
455 253  
455 253  
455 253  
184 468  
184 468  
184 468  
0
0
0
20925 Investície do spracovania a uvádzanioa na trh  
30794323/00103 Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre štrukturálne fondy  
0920403 Modernizácia fariem ( opatrenie č. 121 )  
2 - Stroje a zariadenia  
462 410 103  
462 410 103  
462 410 103  
14 222 031  
14 222 031  
14 222 031  
21 333 047  
21 333 047  
21 333 047  
0
0
0
20949 Modernizácia fariem (op. č. 121)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920404 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov ( opatrenie č. 122 )  
2 - Stroje a zariadenia  
34 612 803  
34 612 803  
34 612 803  
5 497 545  
5 497 545  
5 497 545  
8 246 320  
8 246 320  
8 246 320  
0
0
0
21172 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov (opatrenie č. 122)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920405 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného  
hospodárstva ( opatrenie č. 123 )  
228 945 547  
18 582 993  
27 874 487  
0
2 - Stroje a zariadenia  
228 945 547  
228 945 547  
18 582 993  
18 582 993  
27 874 487  
27 874 487  
0
0
20951 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (op. č. 123  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920506 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy ( opatrenie č. 221 )  
2 - Stroje a zariadenia  
7 117 138  
7 117 138  
7 117 138  
1 792 676  
1 792 676  
1 792 676  
1 408 531  
1 408 531  
1 408 531  
0
0
0
21174 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (opatrenie č. 221  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920509 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (  
opatrenie č. 226 )  
126 367 041  
2 390 908  
3 586 362  
0
2 - Stroje a zariadenia  
126 367 041  
126 367 041  
2 390 908  
2 390 908  
3 586 362  
3 586 362  
0
0
20954 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (op. č. 226)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920601 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam ( opatrenie č. 311 )  
2 - Stroje a zariadenia  
97 075 660  
97 075 660  
97 075 660  
13 489 454  
13 489 454  
13 489 454  
20 234 181  
20 234 181  
20 234 181  
0
0
0
21179 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (opatrenie č. 311)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920602 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ( opatrenie č. 313 )  
2 - Stroje a zariadenia  
25 568 000  
6 977 065  
10 465 597  
0
25 568 000  
6 977 065  
10 465 597  
0
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014  
2015  
2016  
21181 Podpora činností v oblasti vidieskeho cestovného ruchu (opatrenie č. 313)  
25 568 000  
6 977 065  
10 465 597  
0
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
0920604 Obnova a rozvoj dediny ( opatrenie č. 322 )  
2 - Stroje a zariadenia  
104 302 280  
104 302 280  
104 302 280  
4 446 597  
4 446 597  
4 446 597  
6 669 893  
6 669 893  
6 669 893  
0
0
0
21184 Obnova a rozvoj dediny (opatrenie č. 322)  
30794323/00119 Platobná jednotka pre platby z poľnohospodárskych fondov EPZF, EPFRV a zo ŠR  
29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
4 865 154 416  
79 614 740  
79 614 740  
79 614 740  
1 262 649 132  
20 000 000  
20 000 000  
20 000 000  
671 146 878  
85 811 355  
01701 Výstavba a obnova bytového fondu  
1 - Stavby  
0
0
0
0
0
0
25841 Výstavba a obnova bytového fondu  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
01709 Náhradné nájomné byty  
1 - Stavby  
71 200 000  
71 200 000  
71 200 000  
19 050 000  
19 050 000  
19 050 000  
25 500 000  
25 500 000  
25 500 000  
13 100 000  
13 100 000  
13 100 000  
27020 Náhradné nájomné byty  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530201 Výstavba cestnej siete  
1 - Stavby  
8 908 876  
8 908 876  
8 908 876  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 632  
2 969 622  
2 969 622  
2 969 622  
2 969 622  
2 969 622  
2 969 622  
26210 Výstavba cestnej siete  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic  
2 - Stroje a zariadenia  
19 276 056  
19 276 056  
19 276 056  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
2 884 143  
13834 Informačný model cestnej siete  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)  
1 - Stavby  
513 590 306  
513 590 306  
513 590 306  
135 869 091  
135 869 091  
135 869 091  
0
0
0
0
0
0
21616 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
00003328 Slovenská správa ciest  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
0530208 ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)  
14 267 658  
14 267 658  
14 267 658  
4 073 000  
4 073 000  
4 073 000  
6 316 203  
6 316 203  
6 316 203  
0
0
0
1 - Stavby  
28913 I/61 Trenčín, most  
00003328 Slovenská správa ciest  
0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
1 - Stavby  
168 793 919  
168 793 919  
168 793 919  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
11201 Výstavba diaľnic a rýchostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
0530309 ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)  
472 218 074  
472 218 074  
472 218 074  
146 422 123  
146 422 123  
146 422 123  
136 712 844  
136 712 844  
136 712 844  
0
0
0
1 - Stavby  
26968 projekty OPD (nad GAP)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
053030A Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)  
1 176 075 963  
1 176 075 963  
1 176 075 963  
281 370 907  
281 370 907  
281 370 907  
169 697 805  
169 697 805  
169 697 805  
26 637 590  
26 637 590  
26 637 590  
1 - Stavby  
21614 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)  
1 - Stavby  
447 542 735  
447 542 735  
447 542 735  
98 190 308  
98 190 308  
98 190 308  
0
0
0
0
0
0
21615 Výstavba rýchlostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S0401 Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)  
2 - Stroje a zariadenia  
161 313 095  
161 313 095  
161 313 095  
382  
382  
382  
0
0
0
0
0
0
21610 Obnova železničných mobilných prostriedkov  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060B Spolufinancovanie TEN -T (50 %)  
1 - Stavby  
4 024 545  
4 024 545  
4 024 545  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
600 000  
26970 spolufinancovanie TEN-T (50 % ŠR)  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2014  
2015  
2016  
07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)  
815 166 637  
815 166 637  
815 166 637  
195 668 218  
195 668 218  
195 668 218  
39 005 603  
39 005 603  
39 005 603  
0
0
0
1 - Stavby  
21613 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)  
1 - Stavby  
113 566 803  
113 566 803  
113 566 803  
56 431 841  
56 431 841  
56 431 841  
24 647 928  
24 647 928  
24 647 928  
0
0
0
23767 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060E Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP  
Doprava)  
527 848 013  
169 587 823  
164 774 883  
0
1 - Stavby  
527 848 013  
527 848 013  
169 587 823  
169 587 823  
164 774 883  
164 774 883  
0
0
23768 Výstavba infraštruktúry integrovaných systémov  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
30416094/00120 Platobná jednotka -MDPT SR  
07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T  
1 - Stavby  
35 520 000  
35 520 000  
35 520 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
7 720 000  
26972 dofinancovanie projektov TEN-T zo ŠR  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07S060G ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)  
1 - Stavby  
231 033 152  
231 033 152  
231 033 152  
89 911 664  
89 911 664  
89 911 664  
58 417 847  
58 417 847  
58 417 847  
0
0
0
26973 Spolufinanncovanie nad GAP projekty OPD  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR  
5 193 845  
5 193 845  
5 193 845  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
500 000  
2 - Stroje a zariadenia  
19366 IRIS Europe - Implementácia riečnych informačných služieb v Európe  
30416094 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
5 895 199  
5 895 199  
5 895 199  
5 895 199  
170 000  
170 000  
170 000  
170 000  
160 000  
160 000  
160 000  
160 000  
160 000  
160 000  
160 000  
160 000  
07U0102 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
1 - Stavby  
11301 Rekonštrukcie a modernizácie budov v kapitole ÚGKK SR, BA Chlumeckého 2 - 4  
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
51 Slovenská akadémia vied  
7 183 200  
7 183 200  
7 183 200  
7 183 200  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
539 633  
087060J Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb  
1 - Stavby  
01333 Drobné stavby s RN do 20 mil. pre rozp. org. - Ú SAV  
00037869 Úrad SAV