Tabuľka č. 14
 Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2014 až 2016
Kapitola Názov programu Číslo programu 2012 Alokácia spolufinancovania zo ŠR podľa PD*  v EUR na programové obdobie 2009-2014 Návrh 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z NFM v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie SK01 75 000 105 000 19 000 84 000 15 000 6 000 1 000
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie SK01 37 000 39 000 7 000 75 000 13 000 29 000 5 000
Ostatné nealokované zdroje 6 696 000 10 257 000 1 810 000 10 693 000 1 887 000 2 561 000 452 000
SPOLU 6 808 000 10 401 000 1 836 000 10 852 000 1 915 000 2 596 000 458 000
Výdavky na spolufinancovanie programu NFM z VPS 6 808 000 1 836 000 1 915 000 458 000
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu 0 0 0 0
VPS celkom 6 808 000 1 836 000 1 915 000 458 000
* Poznámka : Programová dohoda 15 860
10 573