Tabuľka č. 13
Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014
zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2014 až 2016
Kapitola Názov programu Číslo programu Alokácia spolufinancovania zo ŠR podľa PD*  v EUR na programové obdobie 2009-2014 Návrh 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie SK01 68 000 95 000 17 000 76 000 13 000 5 000 1 000
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie SK01 34 000 35 000 6 000 68 000 12 000 26 000 5 000
Ostatné nealokované zdroje 4 818 000 6 913 000 1 220 000 8 387 000 1 480 000 1 360 000 240 000
SPOLU 4 920 000 7 043 000 1 243 000 8 531 000 1 505 000 1 391 000 246 000
Výdavky na spolufinancovanie programu FM EHP z VPS 4 920 000 1 243 000 1 505 000 246 000
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu 0 0 0 0
VPS celkom 4 920 000 1 243 000 1 505 000 246 000
* Poznámka : Programová dohoda