Tabuľka č. 12
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2014
(v  eurách)
Položka Návrh 2014
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 2 345 000
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia 7 021
S p o l u   príjmy 2 352 021
Tabuľka č. 12a
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2015 - 2016
Položka Návrh 2015 Návrh 2016
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 19 044 000 57 859 000
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia
S p o l u   príjmy 19 044 000 57 859 000