Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
24 996 066  
24 996 066  
4 014 466  
4 014 466  
22 568 039  
22 568 039  
3 365 696  
3 365 696  
8 759 824  
8 759 824  
68 096 985  
68 096 985  
7 925 741  
7 925 741  
42 944 042  
42 944 042  
24 664 074  
24 664 074  
3 889 466  
3 889 466  
21 710 933  
21 710 933  
3 345 182  
3 345 182  
8 688 107  
8 688 107  
67 481 500  
67 481 500  
7 786 741  
7 786 741  
41 948 042  
41 948 042  
11 752 835  
11 752 835  
1 537 373  
1 537 373  
4 731 991  
4 731 991  
2 079 981  
2 079 981  
6 085 312  
6 085 312  
45 482 560  
45 482 560  
4 492 743  
4 492 743  
8 419 819  
1 000 625  
331 992  
331 992  
125 000  
125 000  
857 106  
857 106  
20 514  
20 514  
71 717  
71 717  
615 485  
615 485  
139 000  
139 000  
996 000  
996 000  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
8 419 819  
1 675 577  
1 675 577  
5 067 493  
5 067 493  
636 103  
1 000 625  
113 855  
113 855  
10 177 618  
10 177 618  
95 120  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
636 103  
95 120  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
672 844  
74 634  
06 11  
Najvyšší súd SR  
672 844  
74 634  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 617 665  
6 617 665  
1 635 284  
1 635 284  
41 948 042  
41 948 042  
1 394 176  
1 394 176  
18 500  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
18 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
113 104 746  
112 456 840  
47 221 087  
30 921 714  
23 938 628  
647 906  
10 11  
113 104 746  
791 036 754  
791 036 754  
1 886 006 212  
1 882 931 227  
3 054 985  
112 456 840  
786 231 947  
786 231 947  
1 857 861 243  
1 854 786 258  
3 054 985  
47 221 087  
264 002 233  
264 002 233  
562 398 794  
562 398 794  
30 921 714  
278 343 271  
278 343 271  
241 006 502  
240 181 518  
824 984  
23 938 628  
151 502 697  
151 502 697  
853 488 422  
851 238 421  
2 230 001  
647 906  
4 804 807  
4 804 807  
28 144 969  
28 144 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
20 000  
20 000  
20 000  
11R4  
305 342 304  
305 342 304  
276 671 319  
276 594 797  
297 796 486  
297 796 486  
261 857 179  
261 780 657  
163 610 270  
163 610 270  
115 816 211  
115 816 211  
64 758 410  
64 758 410  
102 413 315  
102 336 793  
12 177 758  
12 177 758  
2 664 154  
2 664 154  
7 545 818  
7 545 818  
14 814 140  
14 814 140  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
0
0
0
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
0
0
0
11S2  
2013)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
0
0
0
11S3  
39 761 294  
39 411 294  
6 625 217  
8 668 082  
21 802 481  
350 000  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
36 561 294  
36 211 294  
6 625 217  
5 468 082  
21 802 481  
350 000  
18 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
0
3 200 000  
3 200 000  
11B6  
11EU  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
0
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
0
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
0
0
0
0
11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
0
0
0
0
0
0
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 055 429 293  
985 916 881  
0
1 029 697 839  
15 147 444  
103 254 231  
905 848 918  
25 731 454  
20 11  
961 950 133  
15 147 444  
44 377 112  
896 978 331  
23 966 748  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
14 492 712  
12 992 712  
12 526 057  
8 492 712  
4 500 000  
794 118  
1 500 000  
264 706  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
12 790 763  
11 731 939  
11S2  
2013)  
0
29 931 942  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
29 931 942  
12 296 995  
26 891 942  
11 760 526  
15 627 864  
14 873 793  
3 040 000  
536 469  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
12 296 995  
1 280 814 775  
1 256 451 462  
1 280 314 775  
1 255 951 462  
17 214 375  
1 241 472 679  
1 217 863 437  
500 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
17 214 375  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
0
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
23 609 242  
23 609 242  
23 609 242  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
0
0
0
0
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
0
0
0
0
0
21 11S2  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11T1 Európsky sociálny fond  
569 514  
184 557  
569 514  
184 557  
569 514  
184 557  
0
0
11T2 Európsky sociálny fond  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 013 852 881  
2 010 859 411  
106 591 917  
54 649 758  
1 812 363 861  
2 993 470  
22 11  
2 013 852 881  
0
2 010 859 411  
0
106 591 917  
54 649 758  
0
1 812 363 861  
0
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
0
0
0
0
182 673 214  
182 673 214  
109 697 992  
109 697 992  
177 673 214  
177 673 214  
108 492 415  
108 492 415  
8 581 913  
8 581 913  
9 343 850  
9 343 850  
14 672 038  
14 672 038  
9 867 714  
9 867 714  
151 426 572  
151 426 572  
85 948 359  
85 948 359  
5 000 000  
5 000 000  
1 205 577  
1 205 577  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
0
0
0
0
0
0
0
0
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
11S2  
2013)  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
967 098 155  
960 962 170  
25 647 020  
33 428 329  
892 923 142  
6 135 985  
27 11  
91 997 314  
89 691 884  
25 647 020  
32 186 121  
22 895 064  
2 305 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
11EU  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11K1 Rozvoj vidieka  
0
0
0
11K2 Rozvoj vidieka  
0
0
0
0
0
0
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
764 983 028  
98 856 002  
764 983 028  
98 856 002  
764 983 028  
97 756 002  
1 100 000  
127 500  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
10 297 103  
964 708  
7 016 548  
414 708  
6 889 048  
400 000  
3 280 555  
550 000  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
14 708  
11S2  
2013)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
0
27 11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
29 11  
955 479 235  
928 841 645  
0
868 329 071  
15 561 049  
182 973 273  
664 384 876  
87 150 164  
regionálneho rozvoja SR  
868 329 071  
15 561 049  
182 973 273  
664 384 876  
60 512 574  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
0
0
0
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
0
0
0
0
0
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
0
0
0
0
0
0
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
0
22 641 952  
3 995 638  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
22 641 952  
3 995 638  
11U2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
15 131 253  
14 898 151  
2 782 200  
10 414 674  
719 898  
233 102  
31 11  
15 131 253  
16 570 891  
16 570 891  
5 106 382  
5 106 382  
2 953 091  
2 953 091  
7 932 819  
7 932 819  
2 700 935  
2 700 935  
14 898 151  
16 471 602  
16 471 602  
5 082 922  
5 082 922  
2 918 098  
2 918 098  
7 807 819  
7 807 819  
2 670 935  
2 670 935  
2 782 200  
7 891 659  
7 891 659  
2 733 222  
2 733 222  
1 551 477  
1 551 477  
2 583 309  
2 583 309  
1 437 993  
1 437 993  
10 414 674  
5 015 477  
5 015 477  
1 379 439  
1 379 439  
793 922  
719 898  
673 236  
673 236  
15 000  
233 102  
99 289  
99 289  
23 460  
23 460  
34 993  
34 993  
125 000  
125 000  
30 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
22 890  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
793 922  
22 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
3 198 575  
3 198 575  
598 863  
1 034 571  
1 034 571  
122 500  
122 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
598 863  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
3 761 882  
3 761 882  
1 615 000  
1 462 018  
46 460  
0
38 11  
3 761 882  
2 017 375  
3 761 882  
1 997 459  
1 615 000  
1 054 771  
1 054 771  
4 371 338  
4 371 338  
1 274 399  
1 274 399  
43 988 600  
1 462 018  
549 766  
46 460  
24 280  
0
19 916  
19 916  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 017 375  
1 997 459  
549 766  
24 280  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
8 303 959  
8 303 959  
1 675 436  
1 675 436  
6 922 196  
6 922 196  
1 527 698 347  
681 900  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
8 303 959  
8 303 959  
681 900  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
10 375 065  
10 375 065  
5 174 386 497  
8 651 345  
31 400  
1 723 720  
1 723 720  
5 725 500  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
8 651 345  
31 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
5 168 660 997  
3 580 948 975  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 679 564 850  
3 673 839 350  
43 988 600  
33 580 700  
3 580 244 975  
5 725 500  
48 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
246 000  
458 000  
246 000  
458 000  
246 000  
458 000  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
1 270 000 000  
224 117 647  
1 270 000 000  
224 117 647  
1 270 000 000  
224 117 647  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
0
0
0
spolufinancovanie ŠFM  
57 696 384  
57 156 751  
19 249 747  
19 249 747  
10 398 959  
20 998 937  
539 633  
539 633  
51 11  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 Štátny rozpočet  
Slovenská akadémia vied  
57 696 384  
57 156 751  
10 398 959  
20 998 937  
15 466 575 566 15 269 839 849  
1 524 457 890  
1 524 457 890  
2 777 365 000 10 438 137 122  
1 218 272 449 9 532 675 214  
196 735 717  
164 502 866  
12 969 788 256 12 805 285 390  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
246 000  
458 000  
0
3 200 000  
246 000  
458 000  
3 200 000  
11B6  
11E2  
11E4  
11EU  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
246 000  
458 000  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
23 685 764  
23 685 764  
76 522  
23 609 242  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11K1 Rozvoj vidieka  
0
0
0
0
11K2 Rozvoj vidieka  
0
0
0
0
0
0
0
0
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
2 034 983 028  
322 973 649  
2 034 983 028  
322 973 649  
1 270 000 000  
225 217 647  
764 983 028  
97 756 002  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
0
3 054 985  
20 000  
0
3 054 985  
20 000  
0
2 230 001  
20 000  
spolufinancovanie ŠFM  
824 984  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
11R4  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
24 789 815  
13 755 471  
20 009 260  
8 620 212  
11 389 048  
1 194 118  
4 780 555  
814 706  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
12 940 765  
0
11 746 647  
0
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
0
0
0
0
11S3  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
30 501 456  
12 481 552  
22 641 952  
3 995 638  
30 501 456  
12 481 552  
27 461 456  
11 945 083  
3 040 000  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
11U1 Kohézny fond  
536 469  
22 641 952  
3 995 638  
11U2 Kohézny fond  
12 996 549 005 12 832 046 139  
1 524 457 890  
1 524 457 890  
1 219 173 955  
252 109 377  
1 306 081 668  
9 558 534 457  
100 190 589  
779 412 076  
164 502 866  
4 810 344  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Spolu výdavky  
357 110 310  
352 299 966  
2 112 916 251  
2 085 493 744  
27 422 507  
196 735 717  
15 466 575 566 15 269 839 849  
2 777 365 000 10 438 137 122