Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
23 460 033  
23 460 033  
4 014 466  
4 014 466  
22 568 039  
22 568 039  
3 365 696  
3 365 696  
8 759 820  
8 759 820  
68 099 752  
68 099 752  
7 925 741  
7 925 741  
42 944 042  
42 944 042  
23 128 041  
23 128 041  
4 004 466  
4 004 466  
21 710 933  
21 710 933  
3 345 182  
3 345 182  
8 688 103  
8 688 103  
67 484 267  
67 484 267  
7 786 741  
7 786 741  
41 948 042  
41 948 042  
11 752 835  
11 752 835  
1 537 373  
1 537 373  
4 731 991  
4 731 991  
2 079 981  
2 079 981  
6 085 308  
6 085 308  
45 485 327  
45 485 327  
4 492 743  
4 492 743  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
10 000  
10 000  
857 106  
857 106  
20 514  
20 514  
71 717  
71 717  
615 485  
615 485  
139 000  
139 000  
996 000  
996 000  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 790 410  
1 790 410  
5 067 493  
5 067 493  
636 103  
179 247  
113 855  
113 855  
10 177 618  
10 177 618  
95 120  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
636 103  
95 120  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
672 844  
74 634  
06 11  
Najvyšší súd SR  
672 844  
74 634  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
6 617 665  
6 617 665  
1 635 284  
1 635 284  
41 948 042  
41 948 042  
1 394 176  
1 394 176  
18 500  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
18 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
113 104 746  
110 311 917  
47 221 087  
30 921 714  
21 793 705  
2 792 829  
10 11  
113 104 746  
791 036 754  
791 036 754  
1 875 354 454  
1 872 692 052  
2 333 402  
110 311 917  
788 545 404  
788 545 404  
1 847 209 485  
1 844 547 083  
2 333 402  
47 221 087  
264 002 233  
264 002 233  
561 583 677  
561 583 677  
30 921 714  
281 655 118  
281 655 118  
235 860 801  
234 931 288  
929 513  
21 793 705  
150 529 267  
150 529 267  
848 785 395  
847 052 506  
1 403 889  
2 792 829  
2 491 350  
2 491 350  
28 144 969  
28 144 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
329 000  
329 000  
329 000  
11R4  
305 342 246  
305 342 246  
410 960 684  
275 601 597  
297 559 628  
297 559 628  
395 330 544  
259 971 457  
163 610 212  
163 610 212  
115 816 211  
115 816 211  
64 381 610  
64 381 610  
235 882 951  
100 523 864  
12 317 758  
12 317 758  
2 667 883  
2 667 883  
7 782 618  
7 782 618  
15 630 140  
15 630 140  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
109 286 858  
109 286 858  
109 286 858  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
17 182 913  
17 182 913  
17 182 913  
11S2  
2013)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
8 812 794  
8 812 794  
8 812 794  
11S3  
511 086 543  
39 411 294  
6 625 217  
8 668 082  
21 802 481  
471 675 249  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
36 561 294  
36 211 294  
6 625 217  
5 468 082  
21 802 481  
350 000  
18 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
0
0
0
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
0
3 200 000  
3 200 000  
11B6  
11EU  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
52 795 338  
52 795 338  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
11 904 723  
2 661 409  
11 904 723  
2 661 409  
11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
0
347 506 479  
56 457 300  
0
347 506 479  
56 457 300  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 311 444 780  
989 716 881  
0
1 191 012 664  
15 147 444  
171 168 657  
999 249 317  
120 432 116  
20 11  
961 915 927  
15 147 444  
43 117 657  
898 203 580  
27 800 954  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
205 729 074  
124 993 176  
21 258 682  
82 343 176  
14 047 595  
42 650 000  
7 211 087  
80 735 898  
11 895 264  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
33 153 946  
11S2  
2013)  
0
71 112 974  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
71 112 974  
11 731 905  
27 263 150  
4 397 079  
21 328 203  
14 873 793  
43 849 824  
7 334 826  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
11 731 905  
1 259 494 043  
1 226 528 262  
1 258 994 043  
1 226 028 262  
17 214 375  
1 214 451 608  
1 187 940 237  
500 000  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
17 214 375  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
0
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
22 746 668  
22 746 668  
1 536 317  
22 746 668  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
1 536 317  
1 536 317  
0
11S1  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
271 114  
271 114  
271 114  
0
21 11S2  
0
6 851 139  
1 560 543  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11T1 Európsky sociálny fond  
6 851 139  
1 560 543  
3 850 274  
796 705  
3 000 865  
763 838  
11T2 Európsky sociálny fond  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 072 689 176  
2 069 695 706  
106 591 917  
83 177 844  
1 842 672 070  
2 993 470  
22 11  
1 988 214 673  
68 860 661  
1 985 221 203  
68 860 661  
106 591 917  
54 539 078  
23 362 069  
5 276 697  
14 667 238  
14 667 238  
17 206 398  
9 812 057  
1 786 836 333  
45 498 592  
10 337 145  
151 431 372  
151 431 372  
84 445 807  
84 445 807  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
15 613 842  
15 613 842  
182 673 214  
182 673 214  
252 530 506  
108 493 667  
177 673 214  
177 673 214  
114 304 256  
106 909 915  
8 581 913  
8 581 913  
9 325 850  
9 325 850  
5 000 000  
5 000 000  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
138 226 250  
1 583 752  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
123 523 353  
20 513 486  
6 273 170  
1 121 171  
6 273 170  
1 121 171  
117 250 183  
19 392 315  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
11S2  
2013)  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 155 202 779  
938 363 431  
25 647 020  
63 284 661  
840 468 071  
216 839 348  
27 11  
91 997 314  
89 691 884  
25 647 020  
31 168 121  
23 913 064  
2 305 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
5 572 710  
5 572 710  
411 215  
5 161 495  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
11EU  
146 990 137  
48 224 261  
1 618 140  
629 444  
72 750 027  
22 645 953  
361 355  
18 477 776  
6 233 589  
65 018  
54 272 251  
16 412 364  
296 337  
74 240 110  
25 578 308  
1 256 785  
437 333  
11K1 Rozvoj vidieka  
11K2 Rozvoj vidieka  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
192 111  
21 674  
170 437  
662 232 950  
68 817 414  
662 232 950  
68 817 414  
662 232 950  
67 867 414  
950 000  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
124 680 556  
4 439 853  
13 848 585  
2 250 442  
5 770 638  
8 077 947  
2 063 812  
110 831 971  
2 189 411  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
186 630  
11S2  
2013)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
0
27 11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
29 11  
1 567 840 548  
1 139 191 085  
0
895 354 861  
15 561 049  
212 677 563  
661 706 376  
672 485 687  
regionálneho rozvoja SR  
864 831 617  
15 561 049  
182 154 319  
661 706 376  
274 359 468  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
0
0
0
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
25 201 175  
25 201 175  
25 201 175  
0
0
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
4 427 353  
894 716  
4 427 353  
894 716  
4 427 353  
894 716  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
0
340 106 922  
58 019 297  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
340 106 922  
58 019 297  
11U2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
15 131 253  
14 898 151  
2 782 200  
10 414 674  
719 898  
233 102  
31 11  
15 131 253  
14 996 141  
14 996 141  
5 106 382  
5 106 382  
2 953 091  
2 953 091  
8 973 020  
8 973 020  
2 700 935  
2 700 935  
14 898 151  
14 996 141  
14 996 141  
5 082 922  
5 082 922  
2 918 098  
2 918 098  
8 790 020  
8 790 020  
2 670 935  
2 670 935  
2 782 200  
7 391 659  
7 391 659  
2 733 222  
2 733 222  
1 551 477  
1 551 477  
2 583 309  
2 583 309  
1 437 993  
1 437 993  
10 414 674  
4 194 766  
4 194 766  
1 379 439  
1 379 439  
793 922  
719 898  
693 236  
693 236  
15 000  
233 102  
0
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
0
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
23 460  
23 460  
34 993  
34 993  
183 000  
183 000  
30 000  
30 000  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
22 890  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
793 922  
22 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
4 240 558  
4 240 558  
598 863  
974 789  
974 789  
122 500  
122 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
598 863  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
3 761 882  
3 761 882  
1 615 000  
1 462 018  
46 460  
0
38 11  
3 761 882  
2 017 375  
3 761 882  
1 997 459  
1 615 000  
1 054 771  
1 054 771  
4 371 338  
4 371 338  
1 274 399  
1 274 399  
29 701 264  
1 462 018  
549 766  
46 460  
24 280  
0
19 916  
19 916  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 017 375  
1 997 459  
549 766  
24 280  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
8 303 959  
8 303 959  
1 675 436  
1 675 436  
6 882 316  
6 882 316  
823 875 976  
681 900  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
8 303 959  
8 303 959  
681 900  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
10 375 065  
10 375 065  
4 232 886 467  
8 611 465  
31 400  
1 763 600  
1 763 600  
5 727 500  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
8 611 465  
31 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
4 227 158 967  
3 362 578 382  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 441 231 173  
3 435 503 673  
29 701 264  
35 640 682  
3 359 158 382  
5 727 500  
48 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 505 000  
1 915 000  
1 505 000  
1 915 000  
1 505 000  
1 915 000  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
670 000 000  
118 235 294  
670 000 000  
118 235 294  
670 000 000  
118 235 294  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
0
0
0
spolufinancovanie ŠFM  
57 696 384  
57 156 751  
19 249 747  
19 249 747  
10 398 959  
20 998 937  
539 633  
539 633  
51 11  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 Štátny rozpočet  
Slovenská akadémia vied  
57 696 384  
57 156 751  
10 398 959  
20 998 937  
16 354 800 016 14 658 208 972  
1 508 840 142  
1 508 840 142  
2 373 707 610 10 251 283 932  
1 696 591 044  
383 331 998  
12 875 538 034 12 492 206 036  
1 212 805 415  
9 246 183 191  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
5 572 710  
5 572 710  
411 215  
5 161 495  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 200 000  
1 505 000  
1 915 000  
0
3 200 000  
1 505 000  
1 915 000  
3 200 000  
11B6  
11E2  
11E4  
11EU  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
1 505 000  
1 915 000  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
22 823 190  
22 823 190  
76 522  
22 746 668  
146 990 137  
48 224 261  
1 618 140  
72 750 027  
22 645 953  
361 355  
18 477 776  
6 233 589  
65 018  
54 272 251  
16 412 364  
296 337  
74 240 110  
25 578 308  
1 256 785  
437 333  
0
11K1 Rozvoj vidieka  
11K2 Rozvoj vidieka  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
629 444  
192 111  
21 674  
170 437  
1 332 232 950  
187 052 708  
1 332 232 950  
187 052 708  
670 000 000  
119 185 294  
662 232 950  
67 867 414  
0
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
0
2 333 402  
329 000  
0
2 333 402  
329 000  
0
1 403 889  
329 000  
spolufinancovanie ŠFM  
929 513  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
11R4  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
642 752 671  
91 893 388  
281 139 281  
230 411 334  
50 727 947  
9 274 899  
361 613 390  
45 381 713  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
46 511 675  
9 707 510  
37 236 776  
9 707 510  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
12 368 919  
0
2 661 409  
0
11S3  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
146 824 774  
28 906 290  
687 613 401  
114 476 597  
146 824 774  
28 906 290  
54 475 493  
10 470 481  
92 349 281  
18 435 809  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
11U1 Kohézny fond  
687 613 401  
114 476 597  
383 331 998  
188 535 360  
1 124 723 686  
1 696 591 044  
11U2 Kohézny fond  
12 901 023 626 12 517 691 628  
1 508 840 142  
1 508 840 142  
1 213 811 450  
186 466 539  
973 429 621  
9 270 662 748  
120 742 418  
859 878 766  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Spolu výdavky  
495 744 317  
307 208 957  
2 958 032 073  
1 833 308 387  
16 354 800 016 14 658 208 972  
2 373 707 610 10 251 283 932