Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
26 460 034  
26 460 034  
4 014 466  
4 014 466  
22 568 224  
22 568 224  
3 365 695  
3 365 695  
8 759 819  
8 759 819  
70 099 751  
70 099 751  
7 946 745  
7 946 745  
42 944 042  
42 944 042  
23 128 042  
23 128 042  
3 999 466  
3 999 466  
21 711 118  
21 711 118  
3 345 181  
3 345 181  
8 688 102  
8 688 102  
69 484 266  
69 484 266  
7 807 745  
7 807 745  
41 948 042  
41 948 042  
11 752 835  
11 752 835  
1 537 373  
1 537 373  
4 732 131  
4 732 131  
2 079 981  
2 079 981  
6 085 308  
6 085 308  
45 485 327  
45 485 327  
4 510 016  
4 510 016  
7 992 236  
179 247  
3 331 992  
3 331 992  
15 000  
15 000  
857 106  
857 106  
20 514  
20 514  
71 717  
71 717  
615 485  
615 485  
139 000  
139 000  
996 000  
996 000  
01 11  
Kancelária Národnej rady SR  
7 992 236  
1 791 284  
1 791 284  
5 067 489  
5 067 489  
636 102  
179 247  
107 880  
107 880  
10 177 618  
10 177 618  
95 120  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
02 11  
Kancelária prezidenta SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
03 11  
Úrad vlády SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
05 11  
Kancelária Ústavného súdu SR  
636 102  
95 120  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
672 844  
74 634  
06 11  
Najvyšší súd SR  
672 844  
74 634  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
8 617 665  
8 617 665  
1 632 979  
1 632 979  
41 948 042  
41 948 042  
1 394 176  
1 394 176  
18 500  
07 11  
Generálna prokuratúra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
08 11  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
18 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
09 11  
Slovenská informačná služba  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
115 741 487  
111 541 880  
47 221 032  
31 560 192  
22 385 245  
4 199 607  
10 11  
115 741 487  
744 723 598  
744 723 598  
2 017 679 491  
2 016 205 042  
1 145 449  
111 541 880  
743 412 745  
743 412 745  
1 964 534 522  
1 963 060 073  
1 145 449  
47 221 032  
263 916 479  
263 916 479  
587 842 924  
587 842 924  
31 560 192  
239 975 281  
239 975 281  
249 175 749  
248 627 140  
548 609  
22 385 245  
147 092 071  
147 092 071  
917 049 918  
916 124 078  
596 840  
4 199 607  
1 310 853  
1 310 853  
53 144 969  
53 144 969  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 11  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
12 11  
Ministerstvo vnútra SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
329 000  
329 000  
329 000  
11R4  
315 788 884  
315 788 884  
547 788 138  
280 409 304  
298 825 766  
298 825 766  
532 157 998  
264 779 164  
163 610 127  
163 610 127  
115 816 211  
115 816 211  
66 121 110  
66 121 110  
371 434 890  
104 056 056  
11 844 512  
11 844 512  
3 943 398  
3 943 398  
16 963 118  
16 963 118  
15 630 140  
15 630 140  
13 11  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
15 11  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
204 133 593  
204 133 593  
204 133 593  
11S1  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
35 434 574  
35 434 574  
35 434 574  
11S2  
2013)  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
27 734 145  
27 734 145  
27 734 145  
11S3  
399 040 889  
43 075 746  
6 627 821  
12 310 743  
21 820 758  
355 965 143  
18 11  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
39 564 809  
39 197 469  
6 627 821  
8 460 743  
21 792 481  
367 340  
18 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
28 277  
28 277  
28 277  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 850 000  
0
3 850 000  
3 850 000  
11B6  
11EU  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
34 070 901  
34 070 901  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
4 898 164  
307 296  
4 898 164  
307 296  
11S2  
11S3  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
0
273 160 162  
43 161 280  
0
273 160 162  
43 161 280  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
11U2 Kohézny fond  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 452 326 160  
1 027 216 881  
0
1 299 530 209  
15 147 444  
244 874 596  
1 034 048 274  
152 795 951  
20 11  
1 000 449 760  
15 147 444  
80 249 660  
899 592 761  
26 767 121  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
234 135 777  
124 555 624  
35 370 534  
55 084 159  
20 497 214  
69 471 465  
14 873 320  
109 580 153  
16 448 677  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
51 819 211  
11S2  
2013)  
0
119 167 672  
19 986 619  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
119 167 672  
19 986 619  
76 583 412  
12 460 151  
25 172 426  
14 873 794  
42 584 260  
7 526 468  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
1 251 200 464  
1 199 197 233  
1 235 532 596  
1 198 697 233  
17 214 375  
1 187 145 938  
1 160 609 207  
15 667 868  
21 11  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
17 214 375  
500 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
0
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
22 878 407  
22 878 407  
2 465 000  
22 878 407  
11H  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
15 198 927  
2 465 000  
12 733 927  
11S1  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
2 868 941  
435 000  
435 000  
2 433 941  
21 11S2  
0
9 532 327  
1 524 629  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11T1 Európsky sociálny fond  
9 532 327  
1 524 629  
6 526 820  
871 812  
3 005 507  
652 817  
11T2 Európsky sociálny fond  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 100 678 787  
2 097 685 317  
106 591 917  
109 042 431  
1 844 797 094  
2 993 470  
22 11  
1 981 636 256  
102 504 150  
16 538 381  
1 978 642 786  
102 504 150  
16 538 381  
106 591 917  
53 906 701  
47 135 137  
8 000 593  
1 780 890 293  
55 369 013  
8 537 788  
2 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
182 473 214  
182 473 214  
414 276 741  
113 446 167  
180 973 214  
180 973 214  
109 715 236  
104 425 704  
8 581 913  
8 581 913  
9 289 850  
9 289 850  
16 671 238  
16 671 238  
16 040 699  
10 751 167  
152 727 372  
152 727 372  
81 071 068  
81 071 068  
1 500 000  
1 500 000  
24 11  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
304 561 505  
9 020 463  
26 11  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
255 009 430  
45 821 144  
4 496 617  
792 915  
4 496 617  
792 915  
250 512 813  
45 028 229  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
11S2  
2013)  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 108 336 967  
881 881 140  
25 647 020  
59 300 707  
787 969 734  
226 455 827  
27 11  
91 997 314  
89 691 884  
25 647 020  
30 068 121  
25 013 064  
2 305 430  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
6 566 874  
6 566 874  
328 160  
6 238 714  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
11EU  
160 604 580  
49 065 579  
1 844 316  
110 460 508  
31 810 382  
373 686  
12 318 517  
4 155 726  
105 593  
98 141 991  
27 654 656  
268 093  
50 144 072  
17 255 197  
1 470 630  
546 693  
11K1 Rozvoj vidieka  
11K2 Rozvoj vidieka  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
709 008  
162 315  
35 198  
127 117  
505 524 698  
114 943 383  
505 524 698  
114 943 383  
505 524 698  
114 143 383  
800 000  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
155 160 464  
21 920 751  
18 263 921  
4 083 489  
9 824 831  
8 439 090  
2 418 928  
136 896 543  
17 837 262  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
1 664 561  
11S2  
2013)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
0
27 11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a  
29 11  
2 165 184 865  
1 190 095 138  
0
898 197 639  
15 656 549  
219 734 313  
657 232 320  
1 266 987 226  
regionálneho rozvoja SR  
860 226 482  
15 656 549  
181 763 156  
657 232 320  
329 868 656  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
11EU  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
0
0
0
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
230 436 452  
31 442 621  
31 442 621  
198 993 831  
35 065 950  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
40 659 033  
935 453  
5 593 083  
935 453  
5 593 083  
935 453  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
11S3  
0
602 714 961  
100 343 828  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
11U1 Kohézny fond  
602 714 961  
100 343 828  
11U2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
15 131 253  
14 898 151  
2 782 200  
10 414 674  
719 898  
233 102  
31 11  
15 131 253  
19 067 285  
19 067 285  
5 106 382  
5 106 382  
2 938 157  
2 938 157  
9 219 815  
9 219 815  
2 700 935  
2 700 935  
14 898 151  
18 767 997  
18 767 997  
5 082 922  
5 082 922  
2 903 614  
2 903 614  
8 592 815  
8 592 815  
2 660 935  
2 660 935  
2 782 200  
8 718 167  
8 718 167  
2 733 222  
2 733 222  
1 548 824  
1 548 824  
2 095 639  
2 095 639  
1 437 993  
1 437 993  
10 414 674  
6 196 499  
6 196 499  
1 379 439  
1 379 439  
783 235  
719 898  
673 236  
673 236  
15 000  
233 102  
299 288  
299 288  
23 460  
23 460  
34 543  
34 543  
627 000  
627 000  
40 000  
40 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
32 11  
Štatistický úrad SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
33 11  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
22 890  
34 11  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
783 235  
22 890  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
4 765 881  
4 765 881  
588 863  
925 976  
925 976  
122 500  
122 500  
36 11  
Úrad jadrového dozoru SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
37 11  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
588 863  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
3 761 882  
3 691 882  
1 615 000  
1 392 018  
46 460  
70 000  
38 11  
3 761 882  
2 017 375  
3 691 882  
1 997 459  
1 615 000  
1 054 771  
1 054 771  
4 371 338  
4 371 338  
1 274 399  
1 274 399  
25 677 380  
1 392 018  
549 766  
46 460  
24 280  
70 000  
19 916  
19 916  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
40 11  
Protimonopolný úrad SR  
2 017 375  
1 997 459  
549 766  
24 280  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
8 303 959  
8 303 959  
1 675 436  
1 675 436  
6 745 916  
6 745 916  
668 584 694  
681 900  
41 11  
Národný bezpečnostný úrad  
8 303 959  
8 303 959  
681 900  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
10 375 065  
10 375 065  
4 084 921 309  
8 475 065  
31 400  
1 900 000  
1 900 000  
5 727 500  
42 11  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
8 475 065  
31 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
4 079 193 809  
3 375 306 689  
48 11  
Všeobecná pokladničná správa  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 764 195 250  
3 758 467 750  
25 677 380  
350 937 635  
3 372 227 689  
5 727 500  
48 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 243 000  
1 836 000  
1 243 000  
1 836 000  
1 243 000  
1 836 000  
spolufinancovanie EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
270 000 000  
47 647 059  
270 000 000  
47 647 059  
270 000 000  
47 647 059  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
0
0
0
spolufinancovanie ŠFM  
57 696 384  
57 156 751  
19 249 747  
19 249 747  
10 398 959  
20 998 937  
539 633  
539 633  
51 11  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 Štátny rozpočet  
Slovenská akadémia vied  
57 696 384  
57 156 751  
10 398 959  
20 998 937  
17 222 638 262 14 788 901 329  
1 531 905 313  
1 531 905 313  
2 443 248 396 10 280 744 043  
2 433 736 933  
480 132 423  
13 385 167 845 12 905 035 422  
1 551 271 321  
9 288 855 211  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Programy európskej územnej spolupráce  
programového obdobia 2007 – 2013  
6 595 151  
6 595 151  
328 160  
6 266 991  
11B5  
(okrem Programu cezhraničnej  
spolupráce Slovenská republika – Česká  
republika)  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 850 000  
1 243 000  
1 836 000  
0
3 850 000  
1 243 000  
1 836 000  
3 850 000  
11B6  
11E2  
11E4  
11EU  
11H  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie EHP  
1 243 000  
1 836 000  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
Prostriedky Európskej únie (podľa § 2  
pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)  
0
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
22 954 929  
22 954 929  
76 522  
22 878 407  
160 604 580  
49 065 579  
1 844 316  
110 460 508  
31 810 382  
373 686  
12 318 517  
4 155 726  
105 593  
98 141 991  
27 654 656  
268 093  
50 144 072  
17 255 197  
1 470 630  
546 693  
0
11K1 Rozvoj vidieka  
11K2 Rozvoj vidieka  
11L1 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
11M1 3. programové obdobie  
11M2 3. programové obdobie  
709 008  
162 315  
35 198  
127 117  
775 524 698  
162 590 442  
775 524 698  
162 590 442  
270 000 000  
48 447 059  
505 524 698  
114 143 383  
0
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11N2  
0
1 145 449  
329 000  
0
1 145 449  
329 000  
0
596 840  
329 000  
spolufinancovanie ŠFM  
548 609  
11R2 Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
11R4  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prost. EÚ na financ. Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj  
prost. EÚ na financ. programu OP  
INTERACT)  
1 128 145 544  
203 421 818  
385 357 376  
307 446 821  
77 910 555  
17 292 248  
742 788 168  
121 712 223  
11S1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
(vrátane spolufinancovania k Programu  
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -  
2013)  
81 709 595  
28 669 598  
64 417 347  
28 669 598  
11S2  
Európsky fond regionálneho rozvoja -  
pro rata  
28 976 894  
0
307 296  
0
11S3  
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
231 204 149  
38 049 629  
875 875 123  
143 505 108  
231 204 149  
38 049 629  
130 245 369  
21 332 556  
100 958 780  
16 717 073  
11T1 Európsky sociálny fond  
11T2 Európsky sociálny fond  
11U1 Kohézny fond  
875 875 123  
143 505 108  
480 132 423  
283 326 517  
1 670 277 993  
2 433 736 933  
11U2 Kohézny fond  
13 409 597 223 12 929 464 800  
1 531 905 313  
1 531 905 313  
1 551 896 452  
171 235 644  
720 116 300  
9 312 659 458  
185 280 468  
782 804 117  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Spolu výdavky  
639 842 629  
356 516 112  
3 173 198 410  
1 502 920 417  
17 222 638 262 14 788 901 329  
2 443 248 396 10 280 744 043