Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 10b  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
4 754 884 515  
697 910 746  
1 223 072 982  
1 967 705 695  
51 236 663  
261 161 492  
262 003 024  
630 446 786  
120 978 388  
13 613 109  
80 324  
85 067 338  
91 613 009  
222 353 938  
42 838 642  
4 757 782  
26 918  
1 730 811 000  
281 488 334  
309 019 200  
239 135 769  
11 716 970  
292 515  
2 677 489 685  
62 806 379  
61 253 058  
1 564 752 896  
21 148 802  
135 906 637  
34 375 020  
213 166 466  
1 485 866 003  
4 181 372 176  
355 000  
22 023 081  
5 445 184  
34 252 503  
83 026 605  
350 000  
20 271 305  
5 445 184  
34 086 534  
12 798 460  
350 000  
1 751 776  
4 776 907 596  
703 355 930  
1 257 325 485  
2 050 732 300  
51 586 663  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
165 969  
70 228 145  
0
136 306 394  
72 282 828  
15 788 700  
500 000  
15 788 700  
152 095 094  
72 782 828  
18 269 844  
11 679 931  
106 253 709  
99 971 283  
1 524 457 890  
6 381 937  
4 183 999  
37 354 249  
34 947 025  
529 524 837  
13 256 027  
16 816 645  
120 070 319  
54 758 221  
500 000  
10 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
245 847 041  
1 749 544 280  
4 371 048 705  
15 269 839 849  
17 543 800  
15 139 001  
2 666 843  
196 735 717  
17 533 800  
10 963 824  
263 390 841  
1 764 683 281  
4 373 715 548  
4 175 177  
2 666 843  
80 303 503  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 777 365 000 10 438 137 122  
355 000  
116 432 214 15 466 575 566