Tabuľka č. 9  
Medzirezortné programy v roku 2014  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
20 045  
3 300  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00209 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
3 300  
5 000  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
5 000  
42 SŠHR SR  
33 745  
33 745  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
306 062  
49 500  
306 062  
49 500  
306 062  
18 MŽP SR  
12 MV SR  
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
30 323  
1 883 167  
78 791  
30 323  
1 883 167  
78 791  
30 323  
1 883 167  
78 791  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
5 984 864  
4 000  
5 984 864  
5 984 864  
4 000  
153 070  
5 652 520  
5 652 520  
4 000  
153 070  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
11 MO SR  
8 336 707  
8 336 707  
153 070  
7 954 863  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
679 256  
220 653  
679 256  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
220 653  
2 117 000  
100 000  
2 117 000  
100 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
1 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
2 437 653  
640 Bežné transfery  
3 116 909  
679 256  
suma za program: 06E  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
16 039 363  
15 859 143  
11 953 222  
2 066 100  
12 398 919  
9 559 740  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
12 133 442  
1 401 100  
665 000  
1 068 742  
2 837 179  
40 389 635  
1 068 742  
2 837 179  
40 389 635  
2 000  
2 837 179  
16 439 161  
06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
06G15 Podpora rastu zamestnanosti  
22 MPSVaR SR  
06G1501 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a  
riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
35 925 712  
4 463 923  
35 925 712  
4 463 923  
11 975 238  
4 463 923  
06G1502 Podpora tvorby a udržania pracovných miest  
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory  
podnikania - opatrenie 1.2  
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít  
v BSK  
2 369 192  
118 018  
2 369 192  
118 018  
1 579 461  
78 679  
22 MPSVaR SR  
06G1601 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s  
osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1  
06G1602 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia  
pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
1 485 952  
1 485 952  
990 634  
06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
- opatrenie 3.3  
765 222  
11 131 337  
10 616 308  
765 222  
11 131 337  
10 616 308  
510 148  
7 420 892  
7 077 539  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  
neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
06G1702 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre  
MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2  
515 029  
515 029  
343 353  
7 451 437  
7 451 437  
7 451 437  
7 451 437  
06G18 Technická pomoc  
06G1801 Technická pomoc - opatrenie 5.1  
77 380 964  
77 200 744  
2 066 100  
37 838 433  
180 220  
suma za program: 06G  
2 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 840 377  
1 102 000  
35 753  
2 200 000  
1 102 000  
35 753  
14 500  
6 500  
640 377  
26 MH SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
14 500  
13 MS SR  
16 500  
10 000  
17 340  
15 MF SR  
176 595  
5 297  
159 255  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 289 513  
45 189  
1 289 513  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
2 656  
95 665  
95 665  
1 645 920  
1 700  
27 MP SR  
1 645 920  
1 700  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 200  
2 200  
1 064 000  
664 000  
400 000  
8 337 865  
7 270 148  
1 067 717  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
26 271 370  
26 171 370  
645 861  
24 519 171  
100 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 584 667  
11 444 667  
7 399 890  
140 000  
37 856 037  
37 616 037  
645 861  
31 919 061  
240 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky  
proti chemickým zbraniam  
10 800  
10 800  
12 MV SR  
3 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami -  
rezort MH SR  
35 000  
35 000  
26 MH SR  
45 800  
45 800  
suma za program: 08B  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
15 643 960  
239 622  
58 000  
12 844 353  
239 622  
58 000  
12 844 353  
239 622  
58 000  
2 799 607  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
900 000  
900 000  
900 000  
26 MH SR  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
799 266  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
799 266  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
799 266  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
36 ÚJD SR  
28 741 067  
25 941 460  
25 941 460  
2 799 607  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
207 597 542  
169 075 120  
207 597 542  
169 075 120  
15 MF SR  
0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
0A90101 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni  
0A90102 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na  
miestnej a regionálnej úrovni  
38 522 422  
49 054 828  
38 522 422  
49 054 828  
0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  
infraštruktúry  
15 MF SR  
4 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0A90201 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany  
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
49 054 828  
49 054 828  
6 392 532  
6 392 532  
6 392 532  
6 392 532  
15 MF SR  
15 MF SR  
0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
0A90301 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania  
infraštruktúry širokopásmového prístupu  
4 257 410  
1 000 000  
3 257 410  
4 257 410  
1 000 000  
3 257 410  
0A904 Technická pomoc  
0A90401 Technická pomoc pre RO OP IS  
0A90402 Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
267 302 312  
267 302 312  
suma za program: 0A9  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
111 939 418  
35 977 419  
44 140 823  
31 821 176  
11 056 956  
111 939 418  
35 977 419  
44 140 823  
31 821 176  
11 056 956  
45 129 412  
17 940 000  
17 295 294  
9 894 118  
3 658 324  
3 658 324  
20 MŠ SR  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
10 930 449  
126 507  
10 930 449  
126 507  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
0AA0202 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
18 944 549  
18 944 549  
3 850 592  
3 000 236  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
17 190 984  
1 753 565  
17 190 984  
1 753 565  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
850 356  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
3 849 507  
1 286 724  
2 562 783  
3 849 507  
1 286 724  
2 562 783  
1 130 724  
824 842  
305 882  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
4 420 817  
4 420 817  
4 420 817  
4 420 817  
0AA05 Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
0AA0501 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia  
5 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
150 211 247  
640 Bežné transfery  
53 769 052  
150 211 247  
suma za program: 0AA  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
2 000  
13 800  
1 500  
2 000  
13 800  
1 500  
12 MV SR  
13 MS SR  
27 MP SR  
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
107 300  
107 300  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 400  
1 046 912  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
21 MZ SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS05 MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 046 912  
4 300  
238 894  
4 000  
4 300  
4 300  
1 060 912  
1 060 912  
238 894  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR-MZV SR  
82 470  
82 470  
65 500  
10 MZV SR  
6 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
100 000  
100 000  
11 MO SR  
182 470  
182 470  
65 500  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej  
republike MDVaRR SR  
22 300  
54 000  
50 000  
22 300  
54 000  
50 000  
29 MDPaT SR  
15 MF SR  
0DB05 Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
21 MZ SR  
50 000  
50 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
126 300  
126 300  
suma za program: 0DB  
7 / 19  
Tabuľka č. 9a  
Medzirezortné programy v roku 2015  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
20 045  
3 330  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00209 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
3 330  
5 000  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
5 000  
42 SŠHR SR  
33 775  
33 775  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
306 062  
49 500  
306 062  
49 500  
306 062  
18 MŽP SR  
12 MV SR  
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
30 323  
1 882 866  
84 660  
30 323  
1 882 866  
84 660  
30 323  
1 882 866  
84 660  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
5 984 864  
6 000  
5 984 864  
5 984 864  
6 000  
153 070  
5 652 520  
5 652 520  
6 000  
153 070  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
11 MO SR  
8 344 275  
8 344 275  
153 070  
7 962 431  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
849 256  
220 653  
849 256  
220 653  
849 256  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 117 000  
100 000  
2 117 000  
100 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
8 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
3 286 909  
640 Bežné transfery  
849 256  
3 286 909  
suma za program: 06E  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
6 595 287  
6 415 067  
2 433 982  
2 066 100  
2 933 843  
21 500  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 614 202  
1 401 100  
665 000  
180 220  
1 070 742  
2 910 343  
2 393 146  
1 070 742  
2 910 343  
2 393 146  
2 000  
2 910 343  
1 595 430  
06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
06G15 Podpora rastu zamestnanosti  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G1502 Podpora tvorby a udržania pracovných miest  
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory  
podnikania - opatrenie 1.2  
2 393 146  
2 393 146  
1 595 430  
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít  
v BSK  
1 607 308  
817 547  
1 607 308  
817 547  
1 071 539  
545 032  
06G1602 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia  
pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
06G1603 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
- opatrenie 3.3  
789 761  
7 182 313  
7 182 313  
789 761  
7 182 313  
7 182 313  
526 507  
4 788 209  
4 788 209  
22 MPSVaR SR  
22 MPSVaR SR  
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  
neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
720 896  
720 896  
720 896  
720 896  
06G18 Technická pomoc  
06G1801 Technická pomoc - opatrenie 5.1  
18 498 950  
18 318 730  
2 066 100  
10 389 021  
180 220  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 840 377  
1 102 000  
2 200 000  
1 102 000  
640 377  
26 MH SR  
11 MO SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
9 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
35 753  
14 500  
16 500  
176 595  
5 297  
35 753  
14 500  
6 500  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
13 MS SR  
10 000  
15 MF SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
176 595  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 289 513  
45 189  
2 656  
1 289 513  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
95 665  
1 645 920  
1 700  
95 665  
1 645 920  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 200  
2 200  
698 000  
698 000  
7 971 865  
7 321 488  
650 377  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
26 271 370  
26 171 370  
645 861  
24 547 600  
100 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 582 626  
11 442 626  
7 799 890  
140 000  
37 853 996  
37 613 996  
645 861  
32 347 490  
240 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
08B01 MV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky  
proti chemickým zbraniam  
10 800  
35 000  
10 800  
35 000  
12 MV SR  
26 MH SR  
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami -  
rezort MH SR  
10 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
45 800  
640 Bežné transfery  
celkom  
45 800  
suma za program: 08B  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
15 643 960  
239 622  
40 000  
13 252 813  
239 622  
40 000  
13 252 813  
239 622  
40 000  
2 391 147  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
900 000  
900 000  
900 000  
26 MH SR  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
839 229  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
839 229  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
839 229  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
36 ÚJD SR  
28 763 030  
26 371 883  
26 371 883  
2 391 147  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
113 986 383  
103 643 246  
113 986 383  
103 643 246  
15 MF SR  
0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
0A90101 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na centrálnej úrovni  
0A90102 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na  
miestnej a regionálnej úrovni  
10 343 137  
13 163 336  
10 343 137  
13 163 336  
0A902 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  
infraštruktúry  
15 MF SR  
15 MF SR  
0A90201 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany  
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
13 163 336  
1 500 000  
13 163 336  
1 500 000  
0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
11 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0A90301 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania  
infraštruktúry širokopásmového prístupu  
1 500 000  
1 500 000  
6 632 846  
3 111 543  
3 521 303  
6 632 846  
3 111 543  
3 521 303  
15 MF SR  
0A904 Technická pomoc  
0A90401 Technická pomoc pre RO OP IS  
0A90402 Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
135 282 565  
135 282 565  
suma za program: 0A9  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
65 848 975  
24 618 667  
29 168 429  
12 061 879  
8 411 682  
65 848 975  
24 618 667  
29 168 429  
12 061 879  
8 411 682  
48 993 474  
24 618 667  
14 569 888  
9 804 919  
3 764 703  
3 764 703  
20 MŠ SR  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
8 318 419  
93 263  
8 318 419  
93 263  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
0AA0202 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
14 675 215  
14 675 215  
1 314 117  
1 255 294  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
12 322 275  
2 352 940  
12 322 275  
2 352 940  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
58 823  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
2 320 689  
802 599  
2 320 689  
802 599  
877 059  
571 177  
305 882  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
1 518 090  
1 518 090  
91 256 561  
91 256 561  
54 949 353  
suma za program: 0AA  
12 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
12 MV SR  
2 000  
2 000  
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
92 000  
92 000  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 400  
1 806 912  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
21 MZ SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS05 MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 806 912  
4 300  
238 894  
4 000  
4 300  
4 300  
1 820 912  
1 820 912  
238 894  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR-MZV SR  
82 470  
82 470  
65 500  
10 MZV SR  
11 MO SR  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
100 000  
100 000  
182 470  
182 470  
65 500  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
13 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej  
republike MDVaRR SR  
30 000  
8 000  
30 000  
8 000  
29 MDPaT SR  
15 MF SR  
0DB05 Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
50 000  
50 000  
21 MZ SR  
50 000  
50 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
88 000  
88 000  
suma za program: 0DB  
14 / 19  
Tabuľka č. 9b  
Medzirezortné programy v roku 2016  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
20 045  
3 300  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00209 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
20 045  
3 300  
5 000  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
5 000  
42 SŠHR SR  
33 745  
33 745  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Oficiálna rozvojová pomoc  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
306 062  
49 500  
306 062  
49 500  
306 062  
18 MŽP SR  
12 MV SR  
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
30 323  
1 882 866  
113 028  
30 323  
1 882 866  
113 028  
30 323  
1 882 866  
113 028  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR  
05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV  
5 984 864  
5 984 864  
10 000  
5 984 864  
5 984 864  
10 000  
153 070  
5 652 520  
5 652 520  
10 000  
153 070  
05T0A02 Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
11 MO SR  
8 376 643  
8 376 643  
153 070  
7 994 799  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
827 756  
220 653  
827 756  
220 653  
527 756  
29 MDPaT SR  
21 MZ SR  
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 967 000  
150 000  
2 117 000  
150 000  
850 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
15 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
3 315 409  
640 Bežné transfery  
527 756  
4 165 409  
850 000  
suma za program: 06E  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
5 966 587  
5 786 367  
2 445 982  
2 066 100  
2 291 143  
21 500  
180 220  
180 220  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
2 626 202  
1 401 100  
665 000  
1 072 742  
2 267 643  
1 072 742  
2 267 643  
2 000  
06G040I Zvýšenie zamestnateľnosti cez SIA  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
2 267 643  
5 966 587  
5 786 367  
2 066 100  
2 291 143  
180 220  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
2 940 377  
1 300 000  
35 753  
14 500  
16 500  
176 595  
5 297  
2 300 000  
1 300 000  
35 753  
14 500  
6 500  
640 377  
26 MH SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
13 MS SR  
10 000  
15 MF SR  
176 595  
5 297  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
1 289 513  
45 189  
2 656  
1 289 513  
45 189  
2 656  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
95 665  
1 645 920  
1 700  
95 665  
1 645 920  
1 700  
27 MP SR  
29 MDPaT SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
2 200  
2 200  
730 000  
730 000  
16 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
7 651 488  
640 Bežné transfery  
8 301 865  
650 377  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
26 271 370  
26 171 370  
645 861  
24 446 080  
100 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
11 582 626  
11 442 626  
6 844 381  
140 000  
37 853 996  
37 613 996  
645 861  
31 290 461  
240 000  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
15 643 960  
239 622  
40 000  
15 397 736  
239 622  
40 000  
15 397 736  
239 622  
40 000  
246 224  
10 MZV SR  
12 MV SR  
15 MF SR  
09701 Príspevky SR do MO - MZV SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
900 000  
900 000  
900 000  
26 MH SR  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
881 191  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
881 191  
619 591  
440 367  
582 055  
246 488  
9 096 718  
115 000  
881 191  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDVRR SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDPaT SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
36 ÚJD SR  
28 804 992  
28 558 768  
28 558 768  
246 224  
suma za program: 097  
17 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AA Operačný program Vzdelávanie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AA01 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a  
ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
40 565 061  
40 565 061  
33 538 415  
6 203 117  
823 529  
2 823 528  
1 176 470  
1 176 470  
470 588  
20 MŠ SR  
33 538 415  
6 203 117  
823 529  
0AA0101 Premena tradičnej školy na modernú  
0AA0102 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja  
vedomostnej spoločnosti  
0AA0103 Podpora ďalšieho vzdelávania  
0AA02 Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja  
ľudských zdrojov  
754 071  
754 071  
21 MZ SR  
20 MŠ SR  
754 071  
754 071  
0AA0201 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
1 411 764  
1 411 764  
647 059  
470 588  
0AA03 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
0AA0301 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov  
marginalizovaných rómskych komunít  
823 529  
588 235  
823 529  
588 235  
0AA0302 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými  
vzdelávacími potrebami  
176 471  
0AA04 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre  
Bratislavský kraj  
252 112  
126 056  
126 056  
252 112  
126 056  
126 056  
105 882  
70 588  
35 294  
20 MŠ SR  
0AA0401 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
0AA0402 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
42 983 008  
42 983 008  
3 576 469  
suma za program: 0AA  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
12 MV SR  
2 000  
2 000  
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
92 000  
92 000  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
18 / 19  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 400  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
21 MZ SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS05 MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
1 806 912  
4 300  
1 806 912  
4 300  
238 894  
4 000  
4 300  
4 300  
1 820 912  
1 820 912  
238 894  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0AU01 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR-MZV SR  
82 470  
82 470  
65 500  
10 MZV SR  
11 MO SR  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
150 000  
150 000  
232 470  
232 470  
65 500  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej  
republike MDVaRR SR  
40 000  
2 000  
40 000  
2 000  
29 MDPaT SR  
15 MF SR  
0DB05 Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
50 000  
50 000  
21 MZ SR  
50 000  
50 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
92 000  
92 000  
suma za program: 0DB  
19 / 19