Tabuľka č. 8  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2014 podľa kapitol  
Ministerstvo financií SR (MF SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
204 133 593  
204 133 593  
63 168 719  
63 168 719  
204 133 593  
204 133 593  
63 168 719  
63 168 719  
267 302 312  
267 302 312  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
centrálnej úrovni  
OP IS  
OP IS  
OP IS  
OP IS  
0A90101  
0A90102  
0A90201  
0A90301  
2111012  
123 510 713  
34 051 948  
37 518 482  
5 433 652  
45 564 407  
4 470 474  
11 536 346  
958 880  
123 510 713  
34 051 948  
37 518 482  
5 433 652  
45 564 407  
4 470 474  
11 536 346  
958 880  
169 075 120  
38 522 422  
49 054 828  
6 392 532  
1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a  
regionálnej úrovni  
2111022  
2112012  
2113012  
2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo  
zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry  
širokopásmového prístupu  
OP IS  
OP IS  
0A90401  
0A90402  
2114012  
2114022  
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS  
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS  
850 000  
150 000  
488 612  
850 000  
150 000  
488 612  
1 000 000  
3 257 410  
2 768 798  
2 768 798  
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 878 277  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
48 366 740  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
52 245 017  
307 231 063  
307 231 063  
359 476 080  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
307 231 063  
187 938 773  
17 861 852  
48 366 740  
29 925 619  
2 611 578  
307 231 063  
187 938 773  
17 861 852  
48 366 740  
29 925 619  
2 611 578  
355 597 803  
217 864 392  
20 473 430  
OP ZP  
OP ZP  
075011A  
075011B  
2411011  
2412011  
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
2.1 Ochrana pred povodňami  
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny  
klímy  
OP ZP  
0750208  
2413012  
16 908 201  
1 869 454  
16 908 201  
1 869 454  
18 777 655  
OP ZP  
OP ZP  
OP ZP  
OP ZP  
075030A  
0750508  
076030B  
075011G  
2414011  
2415012  
2416011  
2417012  
4.1 Odpadové hospodárstvo  
59 586 557  
15 162 700  
7 772 980  
2 000 000  
9 252 381  
2 675 769  
1 371 702  
660 237  
59 586 557  
15 162 700  
7 772 980  
2 000 000  
9 252 381  
2 675 769  
1 371 702  
660 237  
68 838 938  
17 838 469  
9 144 682  
2 660 237  
3 850 000  
3 850 000  
28 277  
5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
6.1 Technická pomoc  
7.1 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
Spolu za program: Life +  
3 850 000  
3 850 000  
28 277  
3 850 000  
3 850 000  
28 277  
Life+  
0750509  
9410000  
Life +  
Spolu za program: Teritoriálna spolupráca  
1 / 8  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
16 448 677  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
243 723 296  
119 167 672  
30 764 604  
55 357 153  
19 986 619  
5 212 815  
109 580 153  
353 303 449  
119 167 672  
30 764 604  
71 805 830  
19 986 619  
5 212 815  
425 109 279  
139 154 291  
35 977 419  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
OP V  
OP V  
OP V  
OP V  
0AA0101  
0AA0102  
0AA0103  
0AA0301  
2611013  
1.1 Premena tradičnej školy na modernú  
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
spoločnosti  
2611023  
2612013  
2613013  
37 810 227  
27 089 870  
14 733 384  
6 330 596  
4 731 306  
2 457 600  
37 810 227  
27 089 870  
14 733 384  
6 330 596  
4 731 306  
2 457 600  
44 140 823  
31 821 176  
17 190 984  
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít  
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
potrebami  
OP V  
OP V  
OP V  
0AA0302  
0AA0401  
0AA0402  
2613023  
2614013  
2614023  
1 491 348  
1 110 792  
2 202 648  
262 217  
175 932  
360 135  
1 491 348  
1 110 792  
2 202 648  
262 217  
175 932  
360 135  
1 753 565  
1 286 724  
2 562 783  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO  
(ASFEU)  
OP V  
0AA0501  
2615013  
3 964 799  
456 018  
3 964 799  
456 018  
4 420 817  
124 555 624  
35 370 534  
109 580 153  
16 448 677  
234 135 777  
51 819 211  
285 954 988  
Spolu za program: Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0101  
0AE0201  
2621012  
2622012  
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
19 023 389  
4 467 837  
26 636 963  
2 315 228  
45 660 352  
6 783 065  
52 443 417  
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
13 092 885  
70 540 986  
1 850 000  
669 562  
1 493 615  
18 437 849  
326 469  
3 526 000  
23 250 000  
1 630 000  
5 288 111  
37 049 079  
622 235  
4 102 941  
287 647  
16 618 885  
93 790 986  
3 480 000  
5 957 673  
37 049 079  
2 115 850  
22 540 790  
614 116  
18 734 735  
116 331 776  
4 094 116  
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe  
OP VaV  
OP VaV  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0202  
0AE0102  
0AE0203  
0AE0204  
2622022  
2623012  
2624012  
2624022  
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
v Bratislavskom kraji  
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
90 787  
818 559  
909 346  
6 867 019  
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe v Bratislavskom kraji  
7 138 235  
6 010 976  
13 149 211  
50 198 290  
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich  
vnútorného vybavenia za úcelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho  
procesu  
OP VaV  
0AE0301  
2625012  
10 500 000  
1 852 941  
12 200 000  
2 291 091  
22 700 000  
4 144 032  
26 844 032  
OP VaV  
OP VaV  
0AE0401  
0AE0402  
2626012  
2627012  
6.1 Technická pomoc pre ciel Konvergencia  
6 200 000  
2 678 802  
1 091 200  
471 601  
6 200 000  
2 678 802  
1 091 200  
471 601  
7 291 200  
3 150 403  
7.1 Technická pomoc pre ciel Regionálna konkurencieschopnost a  
zamestnanost  
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
12 733 927  
ŠR zdroje  
2 433 941  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
4 393 570  
1 524 629  
11 997 327  
9 532 327  
1 959 629  
1 524 629  
24 731 254  
9 532 327  
29 124 824  
11 056 956  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
2 / 8  
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
9 424 796 1 505 653  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
OP V  
OP V  
0AA0201  
0AA0202  
2612023  
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
9 424 796  
107 531  
1 505 653  
18 976  
10 930 449  
126 507  
2615023  
5.2 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - SORO (MZ SR)  
Spolu za program: Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc  
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc  
107 531  
15 198 927  
150 891  
18 976  
2 868 941  
26 627  
2 465 000  
435 000  
12 733 927  
150 891  
2 433 941  
18 067 868  
177 518  
OP Z  
OP Z  
07A040I  
07A040J  
2811012  
2811022  
26 627  
500 000  
350 000  
88 235  
61 765  
9 267 072  
1 444 822  
9 767 072  
1 533 057  
11 300 129  
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti  
OP Z  
OP Z  
OP Z  
07A040K  
07B010D  
07B010E  
2812012  
2813012  
2813022  
3 315 964  
962 492  
3 665 964  
1 360 000  
255 000  
1 024 257  
240 000  
45 000  
4 690 221  
1 600 000  
300 000  
3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a  
kontrolu  
1 360 000  
255 000  
240 000  
45 000  
3.2 Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a  
komunikáciu  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
102 504 150  
102 504 150  
16 538 381  
16 538 381  
102 504 150  
102 504 150  
16 538 381  
16 538 381  
119 042 531  
119 042 531  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1501  
06G1502  
2711013  
2711023  
30 536 855  
4 303 037  
5 388 857  
160 886  
30 536 855  
4 303 037  
5 388 857  
160 886  
35 925 712  
4 463 923  
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania  
2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
07C0801  
07C0802  
2712013  
2712023  
19 262 660  
15 771 299  
2 560 801  
2 690 398  
19 262 660  
15 771 299  
2 560 801  
2 690 398  
21 823 461  
18 461 697  
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a  
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované rómske komunity  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
07C0803  
06G1601  
2712033  
2713013  
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
14 803 407  
100 315  
2 612 365  
17 703  
14 803 407  
100 315  
2 612 365  
17 703  
17 415 772  
118 018  
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť  
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie  
pracovného a rodinného života v BSK  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1602  
06G1603  
06G1701  
2713023  
2713033  
2714013  
1 263 059  
650 076  
222 893  
115 146  
1 263 059  
650 076  
222 893  
115 146  
1 485 952  
765 222  
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami  
9 041 946  
1 574 362  
9 041 946  
1 574 362  
10 616 308  
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO  
v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky  
OP ZaSI  
OP ZaSI  
06G1702  
06G1801  
2714023  
2715013  
437 775  
77 254  
437 775  
77 254  
515 029  
5.1 Technická pomoc  
6 333 721  
1 117 716  
6 333 721  
1 117 716  
7 451 437  
3 / 8  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
45 028 229  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
45 821 144  
4 496 617  
4 496 617  
792 915  
792 915  
250 512 813  
255 009 430  
300 830 574  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
250 512 813  
123 339 048  
7 137 545  
45 028 229  
21 812 703  
766 379  
255 009 430  
123 339 048  
7 137 545  
45 821 144  
21 812 703  
766 379  
300 830 574  
145 151 751  
7 903 924  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
07K0E01  
07K021C  
07K0E02  
2511012  
2511022  
2511032  
1.1 Inovácie a technologické transfery  
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
48 034 579  
8 476 691  
48 034 579  
8 476 691  
56 511 270  
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  
OP KaHR  
07K0D01  
2512012  
12 005 541  
6 221 558  
12 005 541  
6 221 558  
18 227 099  
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a  
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
OP KaHR  
07K0D02  
07K030D  
07K030E  
07L09  
2512022  
2513012  
2513022  
2514012  
19 584 605  
40 411 495  
550 898  
19 584 605  
40 411 495  
1 554 409  
2 942 208  
550 898  
7 200 000  
274 307  
20 135 503  
47 611 495  
1 828 716  
3 460 816  
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
7 200 000  
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie  
regiónov a Slovenska  
1 554 409  
2 942 208  
274 307  
518 608  
4.1 Technická pomoc  
518 608  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
634 622 813  
10 447 527  
157 566 443  
1 696 649  
188 511 245  
129 836 228  
25 894 973  
35 639 152  
16 788 163  
3 185 362  
823 134 058  
140 283 755  
25 894 973  
193 205 595  
18 484 812  
3 185 362  
1 016 339 653  
158 768 567  
29 080 335  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
ROP  
ROP  
07P0801  
07P0802  
2211012  
1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a  
sociálnej kurately  
2212012  
20 291 578  
14 552 964  
2 783 966  
1 953 293  
20 291 578  
2 783 966  
23 075 544  
ROP  
ROP  
ROP  
ROP  
07P0803  
07P0804  
07P0805  
07P0806  
2213012  
2213022  
2214012  
2214022  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  
4.1 Regenerácia sídiel  
14 552 964  
1 291 769  
26 309 283  
12 959 430  
1 953 293  
151 973  
16 506 257  
1 443 742  
29 404 493  
15 220 586  
1 291 769  
151 973  
26 309 283  
12 959 430  
3 095 210  
2 261 156  
3 095 210  
2 261 156  
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
ROP  
ROP  
07P0807  
07P0808  
2215012  
2216012  
29 828 000  
3 509 176  
29 828 000  
3 509 176  
33 337 176  
6.1 Technická pomoc  
9 155 758  
7 816 394  
1 953 926  
1 604 196  
477 541  
1 544 676  
1 194 824  
243 092  
188 730  
85 566  
9 155 758  
14 876 709  
6 775 259  
3 843 178  
477 541  
1 544 676  
2 031 419  
809 333  
459 084  
85 566  
10 700 434  
16 908 128  
7 584 592  
4 302 262  
563 107  
7 060 315  
4 821 333  
2 238 982  
836 595  
566 241  
270 354  
Spolu za program: Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
OP BK  
07P0601  
07P0602  
07P0603  
07P0604  
07P0605  
2231012  
1.1 Regenerácia sídiel  
2231022  
2232012  
2232022  
2233012  
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
2.1 Inovácie a technologické transfery  
2.2 Informatizácia spoločnosti  
3.1 Technická pomoc  
3 111 658  
669 073  
557 551  
119 885  
3 111 658  
669 073  
557 551  
119 885  
3 669 209  
788 958  
4 / 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 192 016  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
212 504  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 404 520  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1 404 520  
22 094  
Spolu za program: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
PCS SR-CR  
07P0901  
07P0902  
07P0903  
07P0904  
07P0905  
07P0906  
07P0907  
07P0908  
07P0909  
2241012  
22 094  
144 452  
37 572  
22 094  
144 452  
84 200  
2241022  
2241032  
2241042  
2241052  
2241062  
2242012  
2242022  
2242032  
1.2 Spolupráca a sieťovanie  
144 452  
84 200  
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
46 628  
21 704  
79 765  
79 765  
79 765  
18 443  
40 147  
40 147  
1.6 Fond mikroprojektov  
208 913  
73 361  
208 913  
217 533  
316 931  
167 224  
208 913  
217 533  
316 931  
167 224  
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
2.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny  
144 172  
316 931  
167 224  
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
3.1 Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie  
a propagácia programu  
PCS SR-CR  
07P090A  
2243012  
123 261  
1 492 693  
852 921  
123 261  
1 492 693  
852 921  
123 261  
1 492 693  
852 921  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu,  
technológií a vývoja  
PCS SR-AU  
07P0B01  
2251012  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B02  
07P0B03  
07P0B04  
2251022  
2251032  
2251042  
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného ruchu  
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
1.4 Sociálny rozmer integrácie (sociálne služby a zdravotníctvo)  
139 387  
15 470  
42 447  
139 387  
15 470  
42 447  
139 387  
15 470  
42 447  
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy,  
logistika)  
PCS SR-AU  
07P0B05  
2252012  
114 476  
114 476  
114 476  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B06  
07P0B07  
2252022  
2252032  
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa  
2.3 Spolupráca a spoločný manažment chránených oblastí  
82 543  
56 692  
82 543  
56 692  
82 543  
56 692  
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana  
životného prostredia, manažment rizík  
PCS SR-AU  
PCS SR-AU  
07P0B08  
07P0B09  
2252042  
2253012  
57 201  
57 201  
57 201  
3.1 Technická pomoc  
131 556  
2 949 818  
736 123  
550 350  
469 070  
274 344  
179 960  
652 634  
87 337  
131 556  
2 949 818  
736 123  
550 350  
469 070  
274 344  
179 960  
652 634  
87 337  
131 556  
2 949 818  
736 123  
550 350  
469 070  
274 344  
179 960  
652 634  
87 337  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
PCS SR-PL  
07P0C01  
07P0C02  
07P0C03  
07P0C04  
07P0C05  
07P0C07  
07P0C06  
2261012  
2261022  
2262012  
2262022  
2262032  
2263012  
2264012  
1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  
2.3 Vytváranie sietí  
3.1 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
4.1 Technická pomoc  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika  
2007-2013  
2 646 744  
2 646 744  
2 646 744  
PCS SR-HU  
07P0A01  
2271012  
1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
257 291  
257 291  
257 291  
5 / 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
163 418  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
163 418  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A02  
07P0A03  
2271022  
1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácii  
163 418  
167 669  
2271032  
2271042  
1.3 Spoločný rozvoj turizmu  
167 669  
60 241  
167 669  
60 241  
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych  
zariadení  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A04  
07P0A05  
60 241  
83 661  
1.5 Rozvoj sietí, partnerstva, programové a projektové plánovanie  
a riadiace kapacity  
2271052  
83 661  
83 661  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A06  
07P0A07  
07P0A08  
07P0A09  
2271062  
2271072  
2272012  
2272022  
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
194 032  
59 654  
194 032  
59 654  
194 032  
59 654  
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia  
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
504 062  
275 098  
504 062  
275 098  
504 062  
275 098  
2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických trás, verejná  
doprava  
PCS SR-HU  
07P0A0A  
2272032  
378 250  
378 250  
378 250  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
PCS SR-HU  
07P0A0B  
07P0A0C  
07P0A0D  
2272042  
2272052  
2273012  
2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné rieky  
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
3.1 Technická pomoc  
285 736  
108 365  
109 267  
277 619  
27 826  
285 736  
108 365  
109 267  
277 619  
27 826  
285 736  
108 365  
109 267  
277 619  
27 826  
Spolu za program: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D01  
07P0D02  
2281012  
2281022  
1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
14 162  
14 162  
14 162  
2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie  
prírodných zdrojov  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D03  
07P0D04  
07P0D05  
2282012  
2282022  
2283012  
29 436  
45 044  
29 436  
45 044  
29 436  
45 044  
2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch  
a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach  
101 500  
101 500  
101 500  
PCS ENPI  
PCS ENPI  
07P0D06  
07P0D07  
2284012  
2284022  
4.1 Inštitucionálna spolupráca  
44 637  
15 014  
44 637  
15 014  
44 637  
15 014  
4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
373 686  
162 315  
1 470 630  
546 693  
1 844 316  
709 008  
370 633  
113 893  
23 047  
2 553 324  
1 437 736  
455 253  
46 094  
Spolu za program: Operačný program Rybné hodspodárstvo  
2.1 Investície do akvakultúry  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0910303  
0910304  
091030A  
2912014  
2912024  
2912034  
1 067 103  
341 360  
23 047  
370 633  
113 893  
23 047  
1 067 103  
341 360  
23 047  
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh  
2.3 Investície do akvakultúry ( cieľ mimo Konvergencia )  
2.4 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ mimo  
Konvergencia )  
OP RH  
091030B  
2912044  
39 120  
39 120  
39 120  
39 120  
78 240  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0910306  
091030C  
0910307  
2913024  
2913034  
2915014  
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov  
211 464  
56 629  
70 488  
56 629  
211 464  
56 629  
70 488  
56 629  
281 952  
113 258  
3.3 Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
5.1 Technická pomoc  
105 593  
35 198  
105 593  
35 198  
140 791  
110 460 508  
1 369 349  
295 647  
31 810 382  
469 431  
156 483  
50 144 072  
17 255 197  
160 604 580  
1 369 349  
295 647  
49 065 579  
469 431  
156 483  
209 670 159  
1 838 780  
452 130  
Spolu za program: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
111 Odborná príprava a informačné činnosti  
114 Využívanie poradenských služieb  
PRV  
PRV  
0920401  
0920402  
2921115  
2921145  
6 / 8  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 583 861  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
3 583 861  
PRV  
PRV  
PRV  
0920403  
0920404  
0920405  
2921215  
121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov  
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov  
10 638 170  
4 195 968  
13 902 576  
10 638 170  
4 195 968  
13 902 576  
14 222 031  
5 497 545  
18 582 993  
2921225  
2921235  
1 301 577  
4 680 417  
1 301 577  
4 680 417  
123 Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom  
125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
PRV  
0920406  
2921255  
12 318 517  
4 155 726  
12 318 517  
4 155 726  
16 474 243  
PRV  
PRV  
0920407  
0920408  
2921415  
2921425  
141 Čiastočne sebestačné poľnohospodárstvo  
142 Skupiny výrobcov  
202 900  
71 100  
202 900  
71 100  
274 000  
2 913 546  
1 216 505  
2 913 546  
1 216 505  
4 130 051  
211 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky pre poľnohospodárov  
v horských oblastiach  
PRV  
PRV  
PRV  
0920501  
0920502  
0920503  
2922115  
2922125  
2922135  
28 622 188  
13 634 514  
896 427  
8 228 469  
2 868 751  
211 053  
28 622 188  
13 634 514  
896 427  
8 228 469  
2 868 751  
211 053  
36 850 657  
16 503 265  
1 107 480  
212 Platby pre poľnohospodárov v oblastiach so znevýhodnenými  
podmienkami, s výnimkou horských oblastí  
213 Platby v rámci NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou  
2000/60/ES  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0920504  
0920505  
0920506  
0920507  
0920508  
0920509  
0920601  
0920602  
0920603  
0920604  
0920605  
2922145  
2922155  
2922215  
2922245  
2922255  
2922265  
2923115  
2923135  
2923215  
2923225  
2923315  
214 Agroenviromentálne platby  
10 186 444  
11 881 370  
3 313 345  
2 566 893  
10 186 444  
11 881 370  
1 366 393  
959 353  
3 313 345  
2 566 893  
426 283  
13 499 789  
14 448 263  
1 792 676  
1 207 921  
6 808 029  
2 390 908  
13 489 454  
6 977 065  
2 058 760  
4 446 597  
1 073 710  
215 Platby na podporu dobrých životných podmienok zvierat  
221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy  
224 Platby v rámci NATURA 2000  
1 366 393  
426 283  
959 353  
248 568  
248 568  
225 Lesnicko enviromentálne platby  
5 331 554  
1 476 475  
5 331 554  
1 815 571  
9 818 433  
5 072 013  
1 543 393  
3 334 948  
496 595  
1 476 475  
575 337  
226 Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení  
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností  
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu  
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo  
322 Obnova a rozvoj dediny  
1 815 571  
9 818 433  
5 072 013  
575 337  
3 671 021  
1 905 052  
3 671 021  
1 905 052  
515 367  
1 543 393  
515 367  
3 334 948  
1 111 649  
1 111 649  
577 115  
331 Odborná príprava a informovanie  
496 595  
32 763  
577 115  
10 921  
341 Získavanie zručností, propagácia a vykonávanie stratégií miestneho  
rozvoja  
PRV  
0920606  
2923415  
32 763  
10 921  
43 684  
PRV  
PRV  
0920701  
0920702  
2924135  
2924215  
413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  
421 Vykonávanie projektov a spolupráce  
10 732 880  
810 858  
2 899 862  
202 716  
10 732 880  
810 858  
2 899 862  
202 716  
13 632 742  
1 013 574  
431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia  
územia  
PRV  
0920703  
2924315  
1 469 547  
367 387  
1 469 547  
367 387  
1 836 934  
PRV  
PRV  
0920208  
0920209  
2925115  
2925125  
511 Operácie technickej pomoci  
512 Národná siet rozvoja vidieka  
Spolu za program: Tretie programové obdobie  
Tretie programové obdobie  
6 046 591  
716 072  
2 015 528  
238 687  
6 046 591  
716 072  
2 015 528  
238 687  
8 062 119  
954 759  
505 524 698  
103 352 450  
1 996 248  
114 143 383  
34 450 817  
665 416  
505 524 698  
103 352 450  
1 996 248  
114 143 383  
34 450 817  
665 416  
619 668 081  
137 803 267  
2 661 664  
3.PO  
3.PO  
3.PO  
3.PO  
0CD0101  
0CC0103  
0CC0102  
0CC0101  
9999996  
9999996  
9999996  
9999996  
Tretie programové obdobie  
Tretie programové obdobie  
12 000 000  
388 176 000  
3 000 000  
76 027 150  
12 000 000  
388 176 000  
3 000 000  
76 027 150  
15 000 000  
464 203 150  
Tretie programové obdobie  
7 / 8  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDPaT SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
31 442 621  
6 528 536  
801 708 792  
135 409 778  
833 151 413  
141 938 314  
975 089 727  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
18 985 798  
37 992  
4 279 664  
9 162  
18 985 798  
37 992  
4 279 664  
9 162  
23 265 462  
47 154  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
0BD0101  
0BD0102  
0BD0103  
0BD0104  
2221012  
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
1.2 Hodnotenie a štúdie  
2221022  
2221032  
2221042  
1 989 789  
914 109  
408 682  
204 660  
842 877  
1 989 789  
914 109  
408 682  
204 660  
842 877  
2 398 471  
1 118 769  
5 014 937  
1.3 Informovanie a publicita  
1.4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
4 172 060  
4 172 060  
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej  
politiky SR  
OP TP  
0BD0105  
2221052  
1 039 915  
183 514  
1 039 915  
183 514  
1 223 429  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
OP TP  
0BD0201  
0BD0202  
0BD0203  
0BD0204  
0BD0205  
2222012  
2222022  
2222032  
2222042  
2222052  
2.1 Finančné riadenie  
162 112  
694 824  
50 293  
197 877  
162 112  
694 824  
50 293  
197 877  
212 405  
892 701  
2.2 Finančná kontrola a audit  
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít  
2.4 Informačné systémy  
6 627 253  
1 703 293  
1 644 451  
12 456 823  
1 616 129  
394 444  
6 627 253  
1 703 293  
1 644 451  
814 165 615  
166 188 529  
239 164 869  
47 967 455  
149 394 108  
83 461 062  
115 532 578  
191  
1 616 129  
394 444  
8 243 382  
2 097 737  
2 016 477  
951 824 265  
195 668 218  
281 370 907  
56 431 841  
169 587 823  
98 190 308  
135 869 091  
382  
2.5 Podporra zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
Spolu za program: Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
372 026  
372 026  
2 248 872  
801 708 792  
166 188 529  
239 164 869  
47 967 455  
149 394 108  
83 461 062  
115 532 578  
191  
135 409 778  
29 479 689  
42 206 038  
8 464 386  
20 193 715  
14 729 246  
20 336 513  
191  
137 658 650  
29 479 689  
42 206 038  
8 464 386  
20 193 715  
14 729 246  
20 336 513  
191  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
OP D  
07S060C  
053030A  
07S060D  
07S060E  
053030B  
0530207  
07S0401  
07T0105  
2311011  
2312011  
2313011  
2314011  
2315012  
2315022  
2316012  
2317012  
3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov  
5.1 Výstavba rýchlostných ciest  
5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy  
6.1 Obnova železničných mobilných prostriedkov  
7.1 Technická pomoc  
12 456 823  
2 248 872  
12 456 823  
2 248 872  
14 705 695  
Všeobecná pokladničná správa (VPS)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
270 000 000  
270 000 000  
50 726 059  
50 726 059  
270 000 000  
270 000 000  
50 726 059  
50 726 059  
320 726 059  
320 726 059  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Iných finančných nástrojov  
1 502 920 417  
356 516 112 1 670 277 993  
283 326 517 3 173 198 410  
639 842 629  
3 813 041 039  
SPOLU CELKOM :  
8 / 8