Tabuľka č. 7  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2014 podľa programov  
Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
204 133 593  
157 562 661  
63 168 719  
50 034 881  
204 133 593  
157 562 661  
63 168 719  
50 034 881  
267 302 312  
207 597 542  
Spolu za: Informatizácia spoločnosti/ÚV/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na  
centrálnej úrovni  
123 510 713  
45 564 407  
123 510 713  
45 564 407  
169 075 120  
1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a  
regionálnej úrovni  
34 051 948  
37 518 482  
37 518 482  
5 433 652  
5 433 652  
4 470 474  
11 536 346  
11 536 346  
958 880  
34 051 948  
37 518 482  
37 518 482  
5 433 652  
5 433 652  
4 470 474  
11 536 346  
11 536 346  
958 880  
38 522 422  
49 054 828  
49 054 828  
6 392 532  
6 392 532  
Spolu za prioritu: 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej Infraštruktúry  
2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo  
zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií  
Spolu za prioritu: 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry  
širokopásmového prístupu  
958 880  
958 880  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS  
3 618 798  
850 000  
638 612  
150 000  
488 612  
3 618 798  
850 000  
638 612  
150 000  
488 612  
4 257 410  
1 000 000  
3 257 410  
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS  
2 768 798  
2 768 798  
Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
10 447 527  
1 696 649  
129 836 228  
25 894 973  
25 894 973  
20 291 578  
16 788 163  
3 185 362  
3 185 362  
2 783 966  
140 283 755  
25 894 973  
25 894 973  
20 291 578  
18 484 812  
3 185 362  
3 185 362  
2 783 966  
158 768 567  
29 080 335  
29 080 335  
23 075 544  
Spolu za: Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra vzdelávania  
1.1 Infraštruktúra vzdelávania  
Spolu za prioritu: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej  
kurately  
20 291 578  
2 783 966  
20 291 578  
2 783 966  
23 075 544  
Spolu za prioritu: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov  
1 291 769  
151 973  
14 552 964  
1 953 293  
15 844 733  
14 552 964  
1 291 769  
2 105 266  
1 953 293  
151 973  
17 949 999  
16 506 257  
1 443 742  
14 552 964  
1 953 293  
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  
1 291 769  
151 973  
Spolu za prioritu: 4 Regenerácia sídiel  
39 268 713  
26 309 283  
12 959 430  
29 828 000  
5 356 366  
3 095 210  
2 261 156  
3 509 176  
39 268 713  
26 309 283  
12 959 430  
29 828 000  
5 356 366  
3 095 210  
2 261 156  
3 509 176  
44 625 079  
29 404 493  
15 220 586  
33 337 176  
4.1 Regenerácia sídiel  
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb  
Spolu za prioritu: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť  
regiónov  
29 828 000  
3 509 176  
29 828 000  
3 509 176  
33 337 176  
1 / 12  
Regionálny operačný program/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc  
9 155 758  
1 544 676  
9 155 758  
9 155 758  
1 544 676  
1 544 676  
10 700 434  
6.1 Technická pomoc  
9 155 758  
1 544 676  
10 700 434  
Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
18 985 798  
8 153 865  
4 279 664  
1 648 895  
18 985 798  
8 153 865  
4 279 664  
1 648 895  
23 265 462  
9 802 760  
Spolu za: Operačný program Technická pomoc/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych  
kapacít v týchto oblastiach  
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
1.2 Hodnotenie a štúdie  
37 992  
1 989 789  
914 109  
9 162  
408 682  
204 660  
842 877  
37 992  
1 989 789  
914 109  
9 162  
408 682  
204 660  
842 877  
47 154  
2 398 471  
1 118 769  
5 014 937  
1.3 Informovanie a publicita  
1.4 Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
4 172 060  
4 172 060  
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej  
politiky SR  
1 039 915  
183 514  
1 039 915  
183 514  
1 223 429  
Spolu za prioritu: 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto  
oblastiach  
10 831 933  
2 630 769  
10 831 933  
2 630 769  
13 462 702  
2.1 Finančné riadenie  
162 112  
694 824  
50 293  
197 877  
1 616 129  
394 444  
372 026  
162 112  
694 824  
50 293  
197 877  
1 616 129  
394 444  
372 026  
212 405  
892 701  
2.2 Finančná kontrola a audit  
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít  
2.4 Informačné systémy  
6 627 253  
1 703 293  
1 644 451  
6 627 253  
1 703 293  
1 644 451  
8 243 382  
2 097 737  
2 016 477  
2.5 Podporra zavádzania inovatívnych finančných nástrojov  
Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
7 060 315 836 595  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
14 876 709  
ŠR zdroje  
7 816 394  
1 194 824  
2 031 419  
16 908 128  
Spolu za: Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra  
1.1 Regenerácia sídiel  
3 558 122  
1 953 926  
1 604 196  
3 589 199  
477 541  
431 822  
243 092  
188 730  
643 117  
85 566  
7 060 315  
4 821 333  
2 238 982  
836 595  
566 241  
270 354  
10 618 437  
6 775 259  
3 843 178  
3 589 199  
477 541  
1 268 417  
809 333  
459 084  
643 117  
85 566  
11 886 854  
7 584 592  
4 302 262  
4 232 316  
563 107  
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  
Spolu za prioritu: 2 Vedomostná ekonomika  
2.1 Inovácie a technologické transfery  
2.2 Informatizácia spoločnosti  
3 111 658  
669 073  
557 551  
119 885  
119 885  
3 111 658  
669 073  
557 551  
119 885  
119 885  
3 669 209  
788 958  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
3.1 Technická pomoc  
669 073  
669 073  
788 958  
2 / 12  
Operačný program Bratislavský kraj/MVRR/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 192 016  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
212 504  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 404 520  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1 404 520  
Spolu za: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce  
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií  
511 239  
22 094  
68 332  
579 571  
22 094  
579 571  
22 094  
1.2 Spolupráca a sieťovanie  
144 452  
37 572  
144 452  
84 200  
144 452  
84 200  
1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť  
46 628  
21 704  
1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia  
1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu  
79 765  
79 765  
79 765  
18 443  
40 147  
40 147  
1.6 Fond mikroprojektov  
208 913  
557 516  
73 361  
208 913  
701 688  
217 533  
316 931  
167 224  
123 261  
208 913  
701 688  
217 533  
316 931  
167 224  
123 261  
Spolu za prioritu: 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia  
2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia  
2.2 Zachovanie ŽP a rozvoj krajiny  
144 172  
144 172  
316 931  
167 224  
123 261  
2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
3.1 Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a  
propagácia programu  
123 261  
123 261  
123 261  
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
1 492 693  
1 050 225  
1 492 693  
1 050 225  
1 492 693  
1 050 225  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť  
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu,  
technológií a vývoja  
852 921  
852 921  
852 921  
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v oblasti cestovného ruchu  
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
139 387  
15 470  
42 447  
310 912  
139 387  
15 470  
42 447  
310 912  
139 387  
15 470  
42 447  
310 912  
1.4 Sociálny rozmer integrácie (sociálne služby a zdravotníctvo)  
Spolu za prioritu: 2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj  
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy,  
logistika)  
114 476  
114 476  
114 476  
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa  
2.3 Spolupráca a spoločný manažment chránených oblastí  
82 543  
56 692  
82 543  
56 692  
82 543  
56 692  
3 / 12  
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana  
životného prostredia, manažment rizík  
57 201  
57 201  
57 201  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
131 556  
131 556  
131 556  
3.1 Technická pomoc  
131 556  
131 556  
131 556  
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
2 949 818  
2 949 818  
2 949 818  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry  
1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra  
1.2 Infraštruktúra životného prostredia  
1 286 473  
736 123  
550 350  
923 374  
469 070  
274 344  
179 960  
652 634  
652 634  
87 337  
1 286 473  
736 123  
550 350  
923 374  
469 070  
274 344  
179 960  
652 634  
652 634  
87 337  
1 286 473  
736 123  
550 350  
923 374  
469 070  
274 344  
179 960  
652 634  
652 634  
87 337  
Spolu za prioritu: 2 Sociálny a ekonomický rozvoj  
2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu  
2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva  
2.3 Vytváranie sietí  
Spolu za prioritu: 3 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
3.1 Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
4.1 Technická pomoc  
87 337  
87 337  
87 337  
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
2 646 744  
2 646 744  
2 646 744  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Hospodárstvo a spoločnosť  
1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva  
985 966  
257 291  
163 418  
167 669  
60 241  
985 966  
257 291  
163 418  
167 669  
60 241  
985 966  
257 291  
163 418  
167 669  
60 241  
1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácii  
1.3 Spoločný rozvoj turizmu  
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení  
1.5 Rozvoj sietí, partnerstva, programové a projektové plánovanie  
a riadiace kapacity  
83 661  
83 661  
83 661  
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov  
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom  
194 032  
59 654  
194 032  
59 654  
194 032  
59 654  
4 / 12  
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 551 511  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 551 511  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 2 Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť  
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia  
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody  
1 551 511  
504 062  
275 098  
504 062  
275 098  
504 062  
275 098  
2.3 Výstavba maloplošných komunikácií, cyklistických trás, verejná  
doprava  
378 250  
378 250  
378 250  
2.4 Zabezpečenie lepších hraničných prechodov cez prihraničné rieky  
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
285 736  
108 365  
109 267  
109 267  
285 736  
108 365  
109 267  
109 267  
285 736  
108 365  
109 267  
109 267  
3.1 Technická pomoc  
Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
277 619  
277 619  
277 619  
Spolu za: Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013  
Spolu za prioritu: 1 Ekonomický a sociálny rozvoj  
1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu  
41 988  
27 826  
14 162  
74 480  
41 988  
27 826  
14 162  
74 480  
41 988  
27 826  
14 162  
74 480  
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania  
Spolu za prioritu: 2 Zlepšenie kvality Životného prostredia  
2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie  
prírodných zdrojov  
29 436  
29 436  
29 436  
2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)  
45 044  
45 044  
45 044  
Spolu za prioritu: 3 Efektívna hranica  
101 500  
101 500  
101 500  
3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch  
a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach  
101 500  
101 500  
101 500  
Spolu za prioritu: 4 Podpora spolupráce Ľudia ľuďom  
4.1 Inštitucionálna spolupráca  
59 651  
44 637  
15 014  
59 651  
44 637  
15 014  
59 651  
44 637  
15 014  
4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom  
Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
12 456 823  
ŠR zdroje  
2 248 872  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
801 708 792  
166 188 529  
166 188 529  
239 164 869  
135 409 778  
29 479 689  
29 479 689  
42 206 038  
814 165 615  
166 188 529  
166 188 529  
239 164 869  
137 658 650  
29 479 689  
29 479 689  
42 206 038  
951 824 265  
195 668 218  
195 668 218  
281 370 907  
Spolu za: Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
Spolu za prioritu: 1 Železničná infraštruktúra  
1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry  
Spolu za prioritu: 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)  
5 / 12  
Operačný program Doprava/MDPT/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)  
239 164 869  
47 967 455  
47 967 455  
149 394 108  
149 394 108  
198 993 640  
83 461 062  
115 532 578  
191  
42 206 038  
8 464 386  
8 464 386  
20 193 715  
20 193 715  
35 065 759  
14 729 246  
20 336 513  
191  
239 164 869  
47 967 455  
47 967 455  
149 394 108  
149 394 108  
198 993 640  
83 461 062  
115 532 578  
191  
42 206 038  
8 464 386  
8 464 386  
20 193 715  
20 193 715  
35 065 759  
14 729 246  
20 336 513  
191  
281 370 907  
56 431 841  
56 431 841  
169 587 823  
169 587 823  
234 059 399  
98 190 308  
135 869 091  
382  
Spolu za prioritu: 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy  
3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy  
Spolu za prioritu: 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov  
4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov  
Spolu za prioritu: 5 Cestná infraštruktúra ( rýchlostné cesty a cesty I. triedy )  
5.1 Výstavba rýchlostných ciest  
5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy  
Spolu za prioritu: 6 Železničná verejná osobná doprava  
6.1 Obnova železničných mobilných prostriedkov  
Spolu za prioritu: 7 Technická pomoc  
191  
191  
191  
191  
382  
12 456 823  
2 248 872  
12 456 823  
12 456 823  
2 248 872  
2 248 872  
14 705 695  
14 705 695  
7.1 Technická pomoc  
12 456 823  
2 248 872  
Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
307 231 063  
187 938 773  
187 938 773  
17 861 852  
17 861 852  
16 908 201  
16 908 201  
59 586 557  
59 586 557  
15 162 700  
15 162 700  
7 772 980  
48 366 740  
29 925 619  
29 925 619  
2 611 578  
2 611 578  
1 869 454  
1 869 454  
9 252 381  
9 252 381  
2 675 769  
2 675 769  
1 371 702  
1 371 702  
660 237  
307 231 063  
187 938 773  
187 938 773  
17 861 852  
17 861 852  
16 908 201  
16 908 201  
59 586 557  
59 586 557  
15 162 700  
15 162 700  
7 772 980  
48 366 740  
29 925 619  
29 925 619  
2 611 578  
2 611 578  
1 869 454  
1 869 454  
9 252 381  
9 252 381  
2 675 769  
2 675 769  
1 371 702  
1 371 702  
660 237  
355 597 803  
217 864 392  
217 864 392  
20 473 430  
20 473 430  
18 777 655  
18 777 655  
68 838 938  
68 838 938  
17 838 469  
17 838 469  
9 144 682  
Spolu za: Operačný program Životné prostredie/MŽP/ERDF,KF  
Spolu za prioritu: 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  
Spolu za prioritu: 2 Ochrana pred povodňami  
2.1 Ochrana pred povodňami  
Spolu za prioritu: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  
Spolu za prioritu: 4 Odpadové hospodárstvo  
4.1 Odpadové hospodárstvo  
Spolu za prioritu: 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
5.1 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc  
6.1 Technická pomoc  
7 772 980  
7 772 980  
9 144 682  
Spolu za prioritu: 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
7.1 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
2 000 000  
2 000 000  
2 660 237  
2 000 000  
660 237  
2 000 000  
660 237  
2 660 237  
6 / 12  
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
45 028 229  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
45 821 144  
4 496 617  
792 915  
250 512 813  
255 009 430  
300 830 574  
Spolu za: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/MH/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
1.1 Inovácie a technologické transfery  
178 511 172  
123 339 048  
7 137 545  
31 055 773  
21 812 703  
766 379  
178 511 172  
123 339 048  
7 137 545  
31 055 773  
21 812 703  
766 379  
209 566 945  
145 151 751  
7 903 924  
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov  
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch  
Spolu za prioritu: 2 Energetika  
48 034 579  
31 590 146  
8 476 691  
6 772 456  
48 034 579  
31 590 146  
8 476 691  
6 772 456  
56 511 270  
38 362 602  
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  
12 005 541  
19 584 605  
6 221 558  
550 898  
12 005 541  
19 584 605  
6 221 558  
550 898  
18 227 099  
20 135 503  
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a  
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky  
Spolu za prioritu: 3 Cestovný ruch  
1 554 409  
274 307  
40 411 495  
7 200 000  
41 965 904  
7 474 307  
49 440 211  
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
40 411 495  
7 200 000  
40 411 495  
7 200 000  
47 611 495  
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov  
a Slovenska  
1 554 409  
274 307  
1 554 409  
274 307  
1 828 716  
Spolu za prioritu: 4 Technická pomoc  
2 942 208  
518 608  
2 942 208  
518 608  
3 460 816  
4.1 Technická pomoc  
2 942 208  
518 608  
2 942 208  
518 608  
3 460 816  
Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
128 699 999  
68 574 831  
30 764 604  
21 511 248  
11 543 411  
5 212 815  
128 699 999  
68 574 831  
30 764 604  
21 511 248  
11 543 411  
5 212 815  
150 211 247  
80 118 242  
35 977 419  
Spolu za: Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
Spolu za prioritu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  
1.1 Premena tradičnej školy na modernú  
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej  
spoločnosti  
37 810 227  
6 330 596  
37 810 227  
6 330 596  
44 140 823  
Spolu za prioritu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  
36 514 666  
27 089 870  
9 424 796  
16 224 732  
6 236 959  
4 731 306  
1 505 653  
2 719 817  
36 514 666  
27 089 870  
9 424 796  
16 224 732  
6 236 959  
4 731 306  
1 505 653  
2 719 817  
42 751 625  
31 821 176  
10 930 449  
18 944 549  
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
Spolu za prioritu: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných  
rómskych komunít  
14 733 384  
1 491 348  
2 457 600  
262 217  
14 733 384  
1 491 348  
2 457 600  
262 217  
17 190 984  
1 753 565  
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími  
potrebami  
Spolu za prioritu: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
3 313 440  
536 067  
3 313 440  
536 067  
3 849 507  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj  
1 110 792  
175 932  
1 110 792  
175 932  
1 286 724  
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  
prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania  
2 202 648  
360 135  
2 202 648  
360 135  
2 562 783  
7 / 12  
Operačný program Vzdelávanie/MŠ/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
4 072 330 474 994  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia  
4 072 330  
3 964 799  
107 531  
474 994  
456 018  
18 976  
4 547 324  
4 420 817  
126 507  
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO  
(ASFEU)  
3 964 799  
107 531  
456 018  
18 976  
5.2 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - SORO (MZ SR)  
Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
124 555 624  
19 023 389  
19 023 389  
83 633 871  
35 370 534  
4 467 837  
4 467 837  
19 931 464  
109 580 153  
26 636 963  
26 636 963  
26 776 000  
16 448 677  
2 315 228  
2 315 228  
4 725 176  
234 135 777  
45 660 352  
45 660 352  
110 409 871  
51 819 211  
6 783 065  
6 783 065  
24 656 640  
285 954 988  
52 443 417  
52 443 417  
135 066 511  
Spolu za: Operačný program Výskum a vývoj/MŠ/ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja  
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
Spolu za prioritu: 2 Podpora výskumu a vývoja  
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce  
13 092 885  
1 493 615  
3 526 000  
622 235  
16 618 885  
2 115 850  
18 734 735  
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe  
70 540 986  
1 850 000  
1 850 000  
669 562  
18 437 849  
326 469  
326 469  
7 229 022  
90 787  
23 250 000  
1 630 000  
1 630 000  
42 337 190  
5 288 111  
4 102 941  
287 647  
287 647  
6 829 535  
818 559  
93 790 986  
3 480 000  
3 480 000  
43 006 752  
5 957 673  
22 540 790  
614 116  
116 331 776  
4 094 116  
4 094 116  
57 065 309  
6 867 019  
Spolu za prioritu: 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  
v Bratislavskom kraji  
614 116  
Spolu za prioritu: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji  
14 058 557  
909 346  
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov  
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji  
669 562  
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do  
praxe v Bratislavskom kraji  
7 138 235  
1 852 941  
1 852 941  
37 049 079  
12 200 000  
12 200 000  
6 010 976  
2 291 091  
2 291 091  
37 049 079  
22 700 000  
22 700 000  
13 149 211  
4 144 032  
4 144 032  
50 198 290  
26 844 032  
26 844 032  
Spolu za prioritu: 5 Infraštruktúra vysokých škôl  
10 500 000  
5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného  
vybavenia za úcelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  
10 500 000  
Spolu za prioritu: 6 Technická pomoc pre ciel Konvergencia  
6 200 000  
6 200 000  
2 678 802  
1 091 200  
1 091 200  
471 601  
6 200 000  
6 200 000  
2 678 802  
1 091 200  
1 091 200  
471 601  
7 291 200  
7 291 200  
3 150 403  
6.1 Technická pomoc pre ciel Konvergencia  
Spolu za prioritu: 7 Technická pomoc pre ciel Regionálna konkurencieschopnost a zamestnanost  
7.1 Technická pomoc pre ciel Regionálna konkurencieschopnost a  
zamestnanost  
2 678 802  
471 601  
2 678 802  
471 601  
3 150 403  
8 / 12  
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
102 504 150  
34 839 892  
16 538 381  
5 549 743  
102 504 150  
34 839 892  
16 538 381  
5 549 743  
119 042 531  
40 389 635  
Spolu za: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF  
Spolu za prioritu: 1. Podpora rastu zamestnanosti  
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia  
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti  
30 536 855  
5 388 857  
30 536 855  
5 388 857  
35 925 712  
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom  
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania  
4 303 037  
160 886  
4 303 037  
160 886  
4 463 923  
Spolu za prioritu: 2. Podpora sociálnej inklúzie  
49 837 366  
7 863 564  
49 837 366  
7 863 564  
57 700 930  
2.1Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením  
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s  
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  
19 262 660  
15 771 299  
2 560 801  
2 690 398  
19 262 660  
15 771 299  
2 560 801  
2 690 398  
21 823 461  
18 461 697  
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a  
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované rómske komunity  
2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
14 803 407  
2 612 365  
14 803 407  
2 612 365  
17 415 772  
Spolu za prioritu: 3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
2 013 450  
355 742  
2 013 450  
355 742  
2 369 192  
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti  
s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť  
100 315  
17 703  
100 315  
17 703  
118 018  
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného  
a rodinného života v BSK  
1 263 059  
222 893  
1 263 059  
222 893  
1 485 952  
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
650 076  
115 146  
650 076  
115 146  
765 222  
Spolu za prioritu: 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
9 479 721  
1 651 616  
9 479 721  
1 651 616  
11 131 337  
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou  
a neziskovými organizáciami  
9 041 946  
437 775  
1 574 362  
77 254  
9 041 946  
437 775  
1 574 362  
77 254  
10 616 308  
515 029  
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO  
v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
6 333 721  
1 117 716  
6 333 721  
1 117 716  
7 451 437  
5.1 Technická pomoc  
6 333 721  
1 117 716  
6 333 721  
1 117 716  
7 451 437  
Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
12 733 927  
ŠR zdroje  
2 433 941  
EÚ zdroje  
15 198 927  
ŠR zdroje  
2 868 941  
2 465 000  
500 000  
435 000  
88 235  
18 067 868  
Spolu za: Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
Spolu za prioritu: 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc  
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc  
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc  
9 417 963  
150 891  
1 471 449  
26 627  
9 917 963  
150 891  
1 559 684  
26 627  
11 477 647  
177 518  
500 000  
88 235  
9 267 072  
3 315 964  
1 444 822  
962 492  
9 767 072  
3 665 964  
1 533 057  
1 024 257  
11 300 129  
4 690 221  
Spolu za prioritu: 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám  
350 000  
61 765  
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti  
350 000  
61 765  
3 315 964  
962 492  
3 665 964  
1 024 257  
4 690 221  
Spolu za prioritu: 3 Technická pomoc  
1 615 000  
285 000  
1 615 000  
285 000  
1 900 000  
9 / 12  
Operačný program Zdravotníctvo /MZ/ ERDF  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
3.1 Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a  
kontrolu  
1 360 000  
255 000  
240 000  
45 000  
1 360 000  
240 000  
45 000  
1 600 000  
300 000  
3.2 Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a  
komunikáciu  
255 000  
Operačný program Rybné hodspodárstvo  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
1 470 630 546 693  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
373 686  
162 315  
1 844 316  
709 008  
2 553 324  
Spolu za: Operačný program Rybné hodspodárstvo  
Spolu za prioritu: 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh  
2.1 Investície do akvakultúry  
1 470 630  
1 067 103  
341 360  
23 047  
546 693  
370 633  
113 893  
23 047  
1 470 630  
1 067 103  
341 360  
23 047  
546 693  
370 633  
113 893  
23 047  
2 017 323  
1 437 736  
455 253  
46 094  
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh  
2.3 Investície do akvakultúry ( cieľ mimo Konvergencia )  
2.4 Investície do spracovania a uvádzania na trh ( cieľ mimo  
Konvergencia )  
39 120  
39 120  
39 120  
39 120  
78 240  
Spolu za prioritu: 3 Opatrenia spoločného záujmu  
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov  
268 093  
211 464  
56 629  
127 117  
70 488  
56 629  
35 198  
35 198  
268 093  
211 464  
56 629  
127 117  
70 488  
56 629  
35 198  
35 198  
395 210  
281 952  
113 258  
140 791  
140 791  
3.3 Podpora a rozvoj nových trhov, mimo cieľa Konvergencia  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc  
105 593  
105 593  
105 593  
105 593  
5.1 Technická pomoc  
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
110 460 508  
31 810 382  
50 144 072  
28 736 714  
17 255 197  
9 565 855  
160 604 580  
49 065 579  
209 670 159  
Spolu za: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
Spolu za prioritu: 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
111 Odborná príprava a informačné činnosti  
17 099 959  
1 369 349  
295 647  
6 069 245  
469 431  
156 483  
45 836 673  
1 369 349  
295 647  
15 635 100  
469 431  
61 471 773  
1 838 780  
452 130  
114 Využívanie poradenských služieb  
156 483  
121 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov  
10 638 170  
4 195 968  
13 902 576  
3 583 861  
1 301 577  
4 680 417  
10 638 170  
4 195 968  
13 902 576  
3 583 861  
1 301 577  
4 680 417  
14 222 031  
5 497 545  
18 582 993  
122 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov  
123 Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom  
125 Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobovaním  
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
12 318 517  
4 155 726  
12 318 517  
4 155 726  
16 474 243  
141 Čiastočne sebestačné poľnohospodárstvo  
142 Skupiny výrobcov  
202 900  
71 100  
202 900  
71 100  
274 000  
2 913 546  
1 216 505  
2 913 546  
1 216 505  
4 130 051  
10 / 12  
Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 181 964 1 001 620  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
Spolu za prioritu: 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny  
71 511 850  
18 913 554  
74 693 814  
19 915 174  
94 608 988  
211 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky pre poľnohospodárov  
v horských oblastiach  
28 622 188  
8 228 469  
28 622 188  
8 228 469  
36 850 657  
212 Platby pre poľnohospodárov v oblastiach so znevýhodnenými  
podmienkami, s výnimkou horských oblastí  
13 634 514  
896 427  
2 868 751  
211 053  
13 634 514  
896 427  
2 868 751  
211 053  
16 503 265  
1 107 480  
213 Platby v rámci NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou  
2000/60/ES  
214 Agroenviromentálne platby  
10 186 444  
11 881 370  
3 313 345  
2 566 893  
10 186 444  
11 881 370  
1 366 393  
959 353  
3 313 345  
2 566 893  
426 283  
13 499 789  
14 448 263  
1 792 676  
1 207 921  
6 808 029  
2 390 908  
28 089 270  
13 489 454  
6 977 065  
2 058 760  
4 446 597  
1 073 710  
215 Platby na podporu dobrých životných podmienok zvierat  
221 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy  
224 Platby v rámci NATURA 2000  
1 366 393  
426 283  
959 353  
248 568  
248 568  
225 Lesnicko enviromentálne platby  
5 331 554  
1 476 475  
5 331 554  
1 815 571  
20 298 145  
9 818 433  
5 072 013  
1 543 393  
3 334 948  
496 595  
1 476 475  
575 337  
226 Obnova lesného potenciálu a zavedenie preventívnych opatrení  
1 815 571  
18 225 394  
9 818 433  
5 072 013  
575 337  
6 687 722  
3 671 021  
1 905 052  
Spolu za prioritu: 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva  
311 Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností  
2 072 751  
1 103 403  
7 791 125  
3 671 021  
1 905 052  
515 367  
313 Podpora činností v oblasti cestovného ruchu  
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo  
322 Obnova a rozvoj dediny  
1 543 393  
515 367  
3 334 948  
1 111 649  
1 111 649  
577 115  
331 Odborná príprava a informovanie  
496 595  
32 763  
577 115  
10 921  
341 Získavanie zručností, propagácia a vykonávanie stratégií miestneho  
rozvoja  
32 763  
10 921  
43 684  
Spolu za prioritu: 4 Realizácia prístupu Leader  
413 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia  
421 Vykonávanie projektov a spolupráce  
13 013 285  
10 732 880  
810 858  
3 469 965  
2 899 862  
202 716  
13 013 285  
10 732 880  
810 858  
3 469 965  
2 899 862  
202 716  
16 483 250  
13 632 742  
1 013 574  
431 Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia  
územia  
1 469 547  
367 387  
1 469 547  
367 387  
1 836 934  
Spolu za prioritu: 5 Technická pomoc  
511 Operácie technickej pomoci  
6 762 663  
6 046 591  
716 072  
2 254 215  
2 015 528  
238 687  
6 762 663  
6 046 591  
716 072  
2 254 215  
2 015 528  
238 687  
9 016 878  
8 062 119  
954 759  
512 Národná siet rozvoja vidieka  
Life +  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
3 850 000  
3 850 000  
3 850 000  
3 850 000  
3 850 000  
Spolu za: Life +  
Life +  
3 850 000  
11 / 12  
Tretie programové obdobie  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
505 524 698  
103 352 450  
1 996 248  
114 143 383  
34 450 817  
665 416  
505 524 698  
103 352 450  
1 996 248  
114 143 383  
34 450 817  
665 416  
619 668 081  
137 803 267  
2 661 664  
Spolu za: Tretie programové obdobie  
Tretie programové obdobie  
Tretie programové obdobie  
Tretie programové obdobie  
Tretie programové obdobie  
12 000 000  
388 176 000  
3 000 000  
76 027 150  
12 000 000  
388 176 000  
3 000 000  
76 027 150  
15 000 000  
464 203 150  
Iných finančných nástrojov  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
270 000 000 50 726 059  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
50 726 059  
270 000 000  
320 726 059  
Spolu za: Iných finančných nástrojov  
Teritoriálna spolupráca  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
28 277  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
28 277  
28 277  
Spolu za: Teritoriálna spolupráca  
1 502 920 417  
356 516 112 1 670 277 993  
283 326 517 3 173 198 410  
639 842 629  
3 813 041 039  
SPOLU CELKOM :  
12 / 12