Limity bežných transferov na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 1  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom -  
právnickej osobe  
a fyzickej osobe -  
podnikateľovi  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
179 247  
107 880  
10 177 618  
95 120  
74 634  
1 394 176  
18 500  
108 100  
71 147  
Kancelária Národnej rady SR  
107 880  
6 132 128  
95 120  
Kancelária prezidenta SR  
4 045 490  
Úrad vlády SR  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
64 134  
10 500  
3 900  
1 394 176  
14 600  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
22 385 245  
147 092 071  
917 049 918  
11 844 512  
3 943 398  
1 917 500  
1 060 948  
130 633 281  
236 371 484  
11 837 112  
2 244 609  
19 406 797  
13 818 347  
644 379  
7 400  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
2 640 443  
438 843  
320 443  
679 595 212  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
268 000  
19 514 749  
924 191 952  
31 631 764  
67 822 238  
88 084 194  
76 821 404  
29 606 551  
64 630 643  
320 000  
1 268 698  
1 268 698  
162 091  
1 966 599  
9 681 188  
635 591  
440 867  
174 908  
1 007 979  
922 256  
792 225  
10 000  
Ministerstvo financií SR  
21 820 758  
1 034 048 274  
1 187 145 938  
1 844 797 094  
152 727 372  
81 071 068  
787 969 734  
657 232 320  
719 898  
339 410  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
49 617 099  
1 154 396 583  
1 776 533 989  
64 468 270  
1 310 367  
50 558 035  
482 000  
1 152 043 200  
269 909 094  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
1 931 318  
757 122 254  
507 777 993  
1 931 318  
Ministerstvo hospodárstva SR  
318 673  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
84 031 459  
389 898  
500 059 000  
Limity bežných transferov na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 2  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom -  
právnickej osobe  
a fyzickej osobe -  
podnikateľovi  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
673 236  
15 000  
630 000  
43 236  
Štatistický úrad SR  
15 000  
2 600  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
22 890  
20 290  
898 316  
115 000  
0
925 976  
122 500  
46 460  
27 660  
7 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
46 460  
24 280  
24 280  
681 900  
31 400  
681 900  
31 400  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
3 375 306 689  
20 998 937  
10 280 744 043  
2 469 600 184  
18 573 277  
91 235 836  
2 326 078  
3 615 911 270  
17 177 919  
1 700 000  
795 592 750  
99 582  
4 477 253 158  
1 421 952 294  
1 339 397 503  
503 579 459  
1 700 000  
846 482 112  
Spolu