Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
24 664 074  
3 889 466  
11 752 835  
1 537 373  
4 731 991  
2 079 981  
6 085 312  
45 482 560  
4 492 743  
3 490 795  
562 661  
1 733 831  
533 978  
1 855 317  
13 987 099  
1 640 214  
8 419 819  
1 000 625  
331 992  
331 992  
125 000  
857 106  
20 514  
24 996 066  
4 014 466  
Kancelária Národnej rady SR  
1 675 577  
5 067 493  
636 103  
113 855  
10 177 618  
95 120  
125 000  
857 106  
Kancelária prezidenta SR  
21 710 933  
3 345 182  
22 568 039  
3 365 696  
Úrad vlády SR  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
8 688 107  
672 844  
74 634  
71 717  
71 717  
8 759 824  
67 481 500  
7 786 741  
6 617 665  
1 635 284  
41 948 042  
30 921 714  
278 343 271  
241 006 502  
64 758 410  
102 413 315  
8 668 082  
103 254 231  
15 627 864  
54 649 758  
14 672 038  
9 867 714  
33 428 329  
182 973 273  
10 414 674  
5 015 477  
1 379 439  
1 394 176  
18 500  
615 485  
615 485  
139 000  
996 000  
401 682  
4 804 807  
27 979 000  
7 545 818  
14 814 140  
350 000  
2 762 078  
500 000  
2 993 470  
68 096 985  
7 925 741  
Generálna prokuratúra SR  
139 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
41 948 042  
112 456 840  
786 231 947  
1 857 861 243  
297 796 486  
261 857 179  
39 411 294  
1 029 697 839  
1 280 314 775  
2 010 859 411  
177 673 214  
108 492 415  
960 962 170  
868 329 071  
14 898 151  
16 471 602  
5 082 922  
996 000  
42 944 042  
113 104 746  
791 036 754  
1 886 006 212  
305 342 304  
276 671 319  
39 761 294  
1 055 429 293  
1 280 814 775  
2 013 852 881  
182 673 214  
109 697 992  
967 098 155  
955 479 235  
15 131 253  
16 570 891  
5 106 382  
Slovenská informačná služba  
47 221 087  
264 002 233  
562 398 794  
163 610 270  
115 816 211  
6 625 217  
10 375 411  
92 383 746  
200 967 525  
57 250 048  
40 963 499  
2 315 514  
5 447 246  
5 999 857  
37 253 875  
2 992 691  
3 332 492  
8 963 679  
5 409 873  
981 379  
23 938 628  
151 502 697  
853 488 422  
12 177 758  
2 664 154  
647 906  
246 224  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
4 804 807  
28 144 969  
7 545 818  
14 814 140  
350 000  
165 969  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
21 802 481  
905 848 918  
1 241 472 679  
1 812 363 861  
151 426 572  
85 948 359  
892 923 142  
664 384 876  
719 898  
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
15 147 444  
17 214 375  
106 591 917  
8 581 913  
25 731 454  
500 000  
22 969 376  
2 993 470  
5 000 000  
1 205 577  
6 135 985  
87 150 164  
233 102  
5 000 000  
49 000  
9 343 850  
1 156 577  
2 305 430  
7 692 574  
233 102  
99 289  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
25 647 020  
15 561 049  
2 782 200  
3 830 555  
79 457 590  
7 891 659  
2 891 230  
955 261  
673 236  
99 289  
2 733 222  
15 000  
23 460  
23 460  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
2 918 098  
1 551 477  
2 583 309  
1 437 993  
1 615 000  
1 054 771  
4 371 338  
1 274 399  
43 988 600  
19 249 747  
1 524 457 890  
549 809  
991 364  
511 579  
638 404  
368 642  
1 575 285  
423 350  
15 670 075  
6 509 108  
529 524 837  
793 922  
22 890  
34 993  
34 993  
125 000  
30 000  
0
2 953 091  
7 932 819  
2 700 935  
3 761 882  
2 017 375  
8 303 959  
10 375 065  
5 174 386 497  
57 696 384  
7 807 819  
2 670 935  
3 198 575  
598 863  
1 034 571  
122 500  
125 000  
30 000  
0
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
3 761 882  
1 462 018  
549 766  
46 460  
1 997 459  
24 280  
19 916  
19 916  
8 303 959  
1 675 436  
6 922 196  
1 527 698 347  
10 398 959  
681 900  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 651 345  
31 400  
1 723 720  
5 725 500  
539 633  
1 723 720  
1 012 000  
539 633  
5 168 660 997  
57 156 751  
15 269 839 849  
3 580 948 975  
20 998 937  
355 000  
4 713 500  
2 777 365 000 10 438 137 122  
355 000  
196 735 717  
80 303 503  
116 432 214 15 466 575 566  
Spolu