Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
23 128 041  
4 004 466  
11 752 835  
1 537 373  
4 731 991  
2 079 981  
6 085 308  
45 485 327  
4 492 743  
3 203 723  
562 828  
1 733 831  
533 978  
1 855 317  
13 987 099  
1 640 214  
7 992 236  
179 247  
331 992  
331 992  
10 000  
23 460 033  
4 014 466  
Kancelária Národnej rady SR  
1 790 410  
5 067 493  
636 103  
113 855  
10 177 618  
95 120  
10 000  
857 106  
Kancelária prezidenta SR  
21 710 933  
3 345 182  
857 106  
20 514  
22 568 039  
3 365 696  
Úrad vlády SR  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
8 688 103  
672 844  
74 634  
71 717  
71 717  
8 759 820  
67 484 267  
7 786 741  
6 617 665  
1 635 284  
41 948 042  
30 921 714  
281 655 118  
235 860 801  
64 381 610  
235 882 951  
8 668 082  
171 168 657  
21 328 203  
83 177 844  
14 667 238  
17 206 398  
63 284 661  
212 677 563  
10 414 674  
4 194 766  
1 379 439  
1 394 176  
18 500  
615 485  
615 485  
139 000  
996 000  
401 682  
2 491 350  
27 979 000  
7 782 618  
15 630 140  
350 000  
7 619 812  
500 000  
2 993 470  
68 099 752  
7 925 741  
Generálna prokuratúra SR  
139 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
41 948 042  
110 311 917  
788 545 404  
1 847 209 485  
297 559 628  
395 330 544  
39 411 294  
1 191 012 664  
1 258 994 043  
2 069 695 706  
177 673 214  
114 304 256  
938 363 431  
895 354 861  
14 898 151  
14 996 141  
5 082 922  
996 000  
42 944 042  
113 104 746  
791 036 754  
1 875 354 454  
305 342 246  
410 960 684  
511 086 543  
1 311 444 780  
1 259 494 043  
2 072 689 176  
182 673 214  
252 530 506  
1 155 202 779  
1 567 840 548  
15 131 253  
14 996 141  
5 106 382  
Slovenská informačná služba  
47 221 087  
264 002 233  
561 583 677  
163 610 212  
115 816 211  
6 625 217  
10 375 411  
92 358 786  
200 979 612  
57 250 048  
40 963 499  
2 315 514  
5 447 246  
5 999 857  
37 253 875  
2 992 691  
3 326 201  
8 963 679  
5 409 873  
981 379  
21 793 705  
150 529 267  
848 785 395  
12 317 758  
2 667 883  
2 792 829  
2 491 350  
28 144 969  
7 782 618  
15 630 140  
471 675 249  
120 432 116  
500 000  
2 391 147  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
165 969  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
21 802 481  
999 249 317  
1 214 451 608  
1 842 672 070  
151 431 372  
84 445 807  
840 468 071  
661 706 376  
719 898  
471 325 249  
112 812 304  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
15 147 444  
17 214 375  
106 591 917  
8 581 913  
2 993 470  
5 000 000  
138 226 250  
216 839 348  
672 485 687  
233 102  
5 000 000  
137 069 673  
214 533 918  
658 476 910  
9 325 850  
1 156 577  
2 305 430  
14 008 777  
233 102  
0
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
25 647 020  
15 561 049  
2 782 200  
7 391 659  
2 716 480  
955 261  
693 236  
0
2 733 222  
15 000  
23 460  
23 460  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
2 918 098  
1 551 477  
2 583 309  
1 437 993  
1 615 000  
1 054 771  
4 371 338  
1 274 399  
29 701 264  
19 249 747  
1 508 840 142  
549 809  
991 364  
511 579  
638 404  
368 642  
1 575 285  
423 350  
10 648 345  
6 509 108  
524 022 288  
793 922  
22 890  
34 993  
34 993  
183 000  
30 000  
0
2 953 091  
8 973 020  
2 700 935  
3 761 882  
2 017 375  
8 303 959  
10 375 065  
4 232 886 467  
57 696 384  
8 790 020  
2 670 935  
4 240 558  
598 863  
974 789  
122 500  
183 000  
30 000  
0
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
3 761 882  
1 462 018  
549 766  
46 460  
1 997 459  
24 280  
19 916  
19 916  
8 303 959  
1 675 436  
6 882 316  
823 875 976  
10 398 959  
681 900  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 611 465  
31 400  
1 763 600  
5 727 500  
1 763 600  
1 014 000  
539 633  
4 227 158 967  
57 156 751  
14 658 208 972  
3 362 578 382  
20 998 937  
355 000  
4 713 500  
539 633  
2 373 707 610 10 251 283 932  
355 000  
1 696 591 044  
90 102 374  
1 606 488 670 16 354 800 016  
Spolu