Tabuľka č. 4  
Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2014  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
200  
Nedaňové príjmy  
1 247 768 928  
181 750 067  
173 264 584  
8 485 483  
210  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
211 Príjmy z podnikania  
212 Príjmy z vlastníctva  
220  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
221 Administratívne poplatky  
328 080 577  
215 543 639  
35 010 500  
42 500 000  
134 127 920  
70 156 025  
42 380 913  
177 313 364  
221001 Súdne poplatky  
221002 Tržby z predaja kolkových známok  
221004 Ostatné poplatky  
222 Pokuty, penále a iné sankcie  
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
230  
240  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí, vkladov a ážio  
10 682 859  
12 021  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí a vkladov  
250  
290  
Iné nedaňové príjmy  
549 930 040  
7 531 520  
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
292 Ostatné príjmy  
542 398 520  
170 737  
292006 Z náhrad z poistného plnenia  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Granty a transfery  
125 000 000  
4 019 917 339  
846 718 929  
3 173 198 410  
300  
Transfery  
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
1 / 1