Tabuľka č. 3  
Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
100  
Daňové príjmy  
8 569 107 000  
1 844 656 000  
255 198 000  
240 590 000  
14 608 000  
1 436 696 000  
152 762 000  
6 683 677 000  
4 746 619 000  
1 936 957 000  
1 027 664 000  
193 953 000  
55 820 000  
4 134 000  
110  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
111 Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
112 Daň z príjmov právnickej osoby  
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane za tovary a služby  
130  
131 Daň z pridanej hodnoty  
132 Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
614 486 000  
16 762 000  
769 000  
132012 Z uhlia  
132013 Zo zemného plynu  
23 369 000  
101 000  
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
101 000  
140  
160  
27 540 000  
27 540 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami  
za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a  
Slovenským rozhlasom  
13 234 000  
1 / 1