Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
486 408  
758 592  
35 000  
10 000  
20 000  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
60 000  
20 000  
780 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
1 900  
61 083  
10 600  
162 000  
469 000  
15 000  
162 000  
50 279  
4 400  
357 638  
469 000  
15 000  
162 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
3 373 092  
1 617 500  
50 000  
573 092  
2 500  
2 500  
1 130 000  
3 373 092  
9 640 000  
101 622 900  
19 490 000  
26 308 478  
93 489 375  
527 000  
232 674  
2 127 353  
415 545  
1 746 735  
62 663 040  
12 581 443  
340 600  
2 786 970  
4 871 121  
2 984 207  
6 493 012  
950 751  
9 640 000  
101 622 900  
19 490 000  
26 385 000  
93 489 375  
44 951 654  
27 437 756  
17 851 000  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
33 848 300  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
24 056 927  
24 200  
960 200  
76 522  
0
Ministerstvo financií SR  
66 640  
93 325 535  
73 000  
0
44 424 654  
24 178 756  
0
0
44 424 654  
569 514  
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
51 350  
56 475  
1 000  
418 175  
3 259 000  
17 851 000  
1 500 000  
91 688 000  
23 136 083  
842 255  
2 109 175  
8 992 180  
843 559  
280 000  
27 570  
267 898  
8 590 922  
107 389  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
544 052  
5 000  
299 096  
10 207 254  
5 570 000  
2 602 250  
5 160 000  
78 579 400  
740 000  
0
0
91 688 000  
798 416 214  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 666 083  
775 280 131  
775 280 131  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
9 517 000  
923 000  
8 394 000  
200 000  
22 641 952  
22 641 952  
32 158 952  
345 000  
442 000  
0
345 000  
26 500  
0
345 000  
442 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
109 890  
292 000  
13 610  
Štatistický úrad SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
321 000  
321 000  
321 000  
737 000  
7 861 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
35 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
737 000  
737 000  
7 861 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
7 861 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
1 400  
24 100  
9 500  
0
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 000 000  
399 276 365  
1 970 000  
821 374 843  
400 000  
1 600 000  
2 000 000  
9 145 761 000  
203 917 365  
1 143 810  
57 859 000  
0
137 500 000 1 664 165 000 1 270 000 000 11 209 202 365  
348 697 1 970 000  
243 337 937 2 530 767 015 2 112 916 251 12 497 902 858  
477 493  
9 145 761 000  
48 489 878  
326 045 752  
145 636 276  
57 860 000  
5 000  
Spolu