Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
486 408  
758 592  
35 000  
10 000  
20 000  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
60 000  
20 000  
780 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
1 900  
62 078  
10 600  
162 000  
469 000  
15 000  
162 000  
50 279  
4 400  
356 643  
469 000  
15 000  
162 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
3 373 092  
1 617 500  
50 000  
573 092  
2 500  
2 500  
1 130 000  
3 373 092  
9 640 000  
102 900 900  
19 490 000  
25 049 478  
93 489 375  
527 000  
232 674  
2 127 353  
416 065  
1 746 680  
63 941 040  
12 537 162  
340 600  
2 777 988  
4 880 158  
2 984 207  
6 536 773  
950 568  
9 640 000  
102 900 900  
19 490 000  
134 412 858  
493 791 192  
277 369 048  
34 393 124  
86 300 661  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
33 848 300  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
22 798 110  
24 200  
960 200  
109 363 380  
400 301 817  
276 842 048  
31 134 124  
68 860 661  
109 286 858  
400 301 817  
276 842 048  
8 387 456  
Ministerstvo financií SR  
66 640  
93 325 535  
73 000  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
51 350  
56 475  
1 000  
418 175  
3 259 000  
842 255  
2 109 175  
8 748 281  
843 859  
280 000  
27 570  
17 440 000  
1 500 000  
263 763  
8 427 956  
107 389  
68 860 661  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
543 752  
5 000  
999 096  
121 740 000  
23 136 083  
41 145 254  
5 570 000  
2 586 675  
5 160 000  
77 008 975  
740 000  
123 523 353  
935 521 783  
123 523 353  
935 521 783  
245 263 353  
958 657 866  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 666 083  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
9 517 000  
747 000  
8 570 000  
200 000  
365 308 097  
365 308 097  
374 825 097  
345 000  
442 000  
0
345 000  
26 500  
0
345 000  
442 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
109 890  
292 000  
13 610  
Štatistický úrad SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2a  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
321 000  
321 000  
321 000  
737 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
35 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
737 000  
737 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
8 901 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
1 400  
24 100  
9 500  
0
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 000 000  
360 461 365  
1 970 000  
813 259 843  
500 000  
1 500 000  
2 000 000  
8 899 571 000  
203 917 365  
1 143 810  
19 044 000  
0
137 500 000 1 054 129 000  
348 697  
670 000 000 10 314 161 365  
1 970 000  
477 493  
8 899 571 000  
78 089 146  
328 235 247  
146 227 294  
19 045 000  
5 000  
241 658 156 3 364 984 263 2 958 032 073 13 077 815 106  
Spolu