Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
486 408  
758 592  
35 000  
10 000  
20 000  
1 280 000  
10 000  
860 000  
20 000  
2 000  
60 000  
20 000  
780 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
100  
1 900  
61 918  
10 600  
162 000  
469 000  
15 000  
162 000  
50 759  
4 400  
356 323  
469 000  
15 000  
162 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
6 009 904  
1 617 500  
50 000  
3 209 904  
2 500  
2 500  
1 130 000  
6 009 904  
9 640 000  
104 379 900  
19 490 000  
140 989 371  
93 489 375  
527 000  
242 672  
2 042 353  
407 655  
1 767 627  
65 420 040  
12 545 248  
335 600  
3 288 246  
4 338 955  
2 984 207  
6 537 097  
955 820  
9 640 000  
104 379 900  
19 490 000  
345 199 486  
400 720 438  
353 830 449  
50 868 661  
119 507 150  
17 800 000  
363 219 930  
845 381 141  
Ministerstvo obrany SR  
33 933 300  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
136 737 751  
24 200  
2 960 200  
204 210 115  
307 231 063  
353 303 449  
47 609 661  
102 504 150  
204 133 593  
307 231 063  
353 303 449  
24 731 254  
102 504 150  
Ministerstvo financií SR  
66 640  
93 325 535  
73 000  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
51 350  
56 475  
1 000  
418 175  
3 259 000  
842 255  
2 109 175  
8 496 839  
843 559  
280 000  
27 570  
17 003 000  
17 800 000  
108 210 500  
22 247 083  
265 675  
8 240 486  
107 389  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
544 052  
16 305 000  
299 096  
30 478 254  
5 570 000  
2 579 034  
5 160 000  
74 854 116  
740 000  
255 009 430  
823 134 058  
255 009 430  
823 134 058  
Ministerstvo hospodárstva SR  
10 777 083  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
9 517 000  
1 116 000  
8 201 000  
200 000  
833 151 413  
833 151 413  
842 668 413  
345 000  
442 000  
0
345 000  
26 500  
0
345 000  
442 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
109 890  
292 000  
13 610  
Štatistický úrad SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
321 000  
321 000  
321 000  
727 000  
8 892 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
35 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
727 000  
727 000  
8 892 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
8 892 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
35 000  
1 400  
24 100  
9 500  
0
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
13 243 000  
662 246 245  
1 970 000  
600 000  
12 643 000  
13 243 000  
8 569 107 000  
202 907 365  
1 143 810  
10 681 859  
7 021  
448 650 000 1 093 764 000  
348 697  
270 000 000 10 325 117 245  
1 970 000  
477 493  
8 569 107 000 1 247 768 928  
181 750 067  
328 080 577  
177 313 364  
10 682 859  
12 021  
549 930 040 4 019 917 339 3 173 198 410 13 836 793 267  
Spolu