Tabuľka č. 1a  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2015 a 2016  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
2015  
2016  
a
b
1
2
Príjmy spolu  
13 077 815 106  
8 899 571 000  
813 259 843  
78 089 146  
12 497 902 858  
9 145 761 000  
821 374 843  
48 489 878  
A.  
B.  
Daňové príjmy  
Nedaňové príjmy  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
328 235 247  
146 227 294  
19 050 000  
326 045 752  
145 636 276  
57 865 000  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
241 658 156  
3 364 984 263  
406 952 190  
2 958 032 073  
16 354 800 016  
14 658 208 972  
1 508 840 142  
524 022 288  
2 373 707 610  
10 251 283 932  
1 389 523 671  
762 396 750  
1 467 439 144  
355 000  
243 337 937  
2 530 767 015  
417 850 764  
2 112 916 251  
15 466 575 566  
15 269 839 849  
1 524 457 890  
529 524 837  
2 777 365 000  
10 438 137 122  
1 428 971 121  
785 530 750  
1 604 467 858  
355 000  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EU  
Výdavky spolu  
A.  
A.1  
Bežné výdavky  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.5  
z toho: transfery nefinančným subjektom  
odvody do rozpočtu EU  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
1 696 591 044  
-3 276 984 910  
196 735 717  
-2 968 672 708  
Prebytok / Schodok ( +/- )