Tabuľka č. 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
13 836 793 267  
8 569 107 000  
1 844 656 000  
255 198 000  
240 590 000  
14 608 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
1 436 696 000  
152 762 000  
6 683 677 000  
4 746 619 000  
1 936 957 000  
101 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
27 540 000  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
27 540 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom  
13 234 000  
B.  
Nedaňové príjmy  
1 247 768 928  
181 750 067  
328 080 577  
177 313 364  
10 694 880  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
549 930 040  
4 019 917 339  
846 718 929  
3 173 198 410  
17 222 638 262  
14 788 901 329  
1 531 905 313  
532 648 577  
2 443 248 396  
10 280 744 043  
1 421 952 294  
1 402 245 706  
1 339 397 503  
1 192 681 924  
784 638 000  
1 397 819 765  
355 000  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery (EÚ)  
Výdavky spolu  
A.  
Bežné výdavky  
A.1  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.4.4  
A.4.5  
A.4.6  
A.5  
z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb  
sociálne dávky  
transfery nefinančným subjektom  
transfery obciam a VÚC  
odvody do rozpočtu Európskej únie  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
2 433 736 933  
269 475 193  
-3 385 844 995  
z toho: transfery obciam a VÚC  
Prebytok / Schodok ( +/- )