Príloha č. 4
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
2
Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy
V zmysle článku 9 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje informácie o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy.
Podmienené záväzky definované v legislatíve1 ako iné pasíva účtovnej jednotky, ktorá ich vykazuje v poznámkach ako súčasti individuálnej účtovnej závierky. Nejedná sa teda o záväzok, ktorý je vykázaný na súvahových položkách pasív, pretože nie je splnená podmienka na ich zaúčtovanie - výška záväzku sa nedá spoľahlivo oceniť, obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže nie je určené, úbytok ekonomických úžitkov v budúcnosti nie je istý.
Ako iné pasíva sa vykazuje:
1.možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2.povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Vzhľadom na uvedené sa vo verejnej správe vykazujú ako podmienené záväzky napríklad poskytnuté záruky, právne spory, záväzky zo všeobecne platných právnych predpisov a podobne. Za rok 2012 došlo k zvýšeniu hodnoty iných pasív verejnej správy, nakoľko bol prvýkrát automatizovane spracovaný sumár informácií z poznámok ako súčasti individuálnych účtovných závierok subjektov ústrednej štátnej správy a územnej samosprávy.
Za rok 2011 nebolo možné tieto údaje sumarizovať. Ďalší prírastok predstavujú iné pasíva Fondu národného majetku SR, ktorý vykázal vyššie právne spory. Ministerstvo financií SR k 31. decembru 2012 vykázalo nové podmienené pasíva z členstva v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu (call capital) a z arbitráže, ktorú voči štátu vedú akcionári U.S. Steel Košice.
K 31. decembru 2012 boli vyčíslené podmienené záväzky podľa jednotlivých zložiek verejnej správy nasledovne:
Tab. 1 (v tis. eur)
Zložka verejnej správy
Hodnota k 31. 12. 2012
Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
576 086,8
Vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
1 855,4
Obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
8 715,5
Ostatné subjekty
1 473 023,7
Spolu
2 059 681,4
Zdroj: MF SR
Poznámka: Okrem uvedených podmienených záväzkov evidujú viaceré kapitoly štátneho rozpočtu právne spory, ktorých výška zatiaľ nebola vyčíslená.
1 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3
Tab. 2 (v tis. eur)
Subjekt verejnej správy
Podmienené záväzky
Hodnota k 31. 12. 2012
Ministerstvo financií SR
Arbitráž s akcionármi ZP Union
25 348,9
Arbitráž s akcionármi bývalej ZP Apollo
131 400,0
Arbitráž s akcionármi U.S. Steel Košice
257 439,0
Členstvo v EBOR
101 359,0
Členstvo v RB RE
16 853,0
Členstvo v MBHS
15 401,7
Fond národného majetku SR
Ručenie vyplývajúce z § 15 ods.4 zákona č. 92/1991 Zb.
855 335,6
Právne spory
505 974,7
Nevyrovnané reštitučné nároky
27,6
Slovenský pozemkový fond
Právne spory
111 685,8
Zdroj: MF SR, FNM SR, SPF
V rámci verejnej správy vykazuje najvyššie podmienené záväzky Ministerstvo financií SR z medzinárodných investičných arbitráží, ktoré vznikajú domnelým porušením bilaterálnych investičných dohôd uzatváraných medzi suverénnymi štátmi na podporu a ochranu investícií. Vo všetkých troch prípadoch je predmetom sporov náhrada škody za porušenie dohôd o podpore a ochrane investícií. V prípade sporu s akcionármi zdravotnej poisťovne Union sa vzhľadom na posledné rozhodnutie arbitrážneho súdu predpokladaná výška znížila oproti roku 2011 na 25 348,9 tis. eur. Arbitráž s akcionármi bývalej zdravotnej poisťovne Apollo je nezmenená vo výške 131 400,0 tis. eur a nová arbitráž s akcionármi U.S. Steel Košice bola vyčíslená na 257 439,0 tis. eur. Dôvodom posledne menovanej arbitráže v roku 2007 regulátorom zavedené tarify, konkrétne tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby, naviazané na koncovú spotrebu elektrickej energie.
S členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách je spojené plnenie záväzkov vyplývajúcich z účastí SR na kapitáli, tzv. kapitál splatný na požiadanie. Záväzky SR z účasti na kapitáli sa oproti roku 2011 zvýšili z dôvodu účasti v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu.
Fond národného majetku SR eviduje najväčší objem podmienených záväzkov z ručenia za splnenie záväzkov vyplývajúcich z privatizačných zmlúv. Ďalej to právne spory voči finančným inštitúciám, súdne spory súvisiace s privatizovaným majetkom (žaloba o náhradu škody, exekučné konanie, náhrada škody z odstúpenia od zmluvy a iné).