Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy              (v tis. eur) vlastnícky podiel v % ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
skutočnosť plán
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Železničná spoločnosť Cargo. a.s. 100,00 VI 143 315 119 369 94 485 76 485 63 985 57 985
VH -331 -23 947 -24 884 -18 000 -12 500 -6 000
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 VI 178 790 167 518 156 851 151 502 144 972 138 154
VH -15 765 -11 272 -10 667 -5 349 -6 530 -6 818
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100,00 VI 3 411 004 3 406 448 3 464 931 3 478 779 3 489 159 3 499 234
VH 37 867 2 329 13 446 13 848 10 380 10 076
Slovenská pošta, a.s. 100,00 VI 225 075 211 164 215 542 214 748 214 013 213 302
VH -9 122 -2 733 417 -794 -735 -712
Verejné prístavy, a.s. 100,00 VI 592 867 591 998 593 251 593 724 594 174 594 899
VH 759 -138 980 437 490 590
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. 100,00 VI 5 163 3 665 3 688 3 703 3 717 3 770
VH -1 095 -1 498 16 26 33 53
Letisko Sliač, a. s. 100,00 VI 1 115 1 631 1 517 1 421 1 466 1 526
VH 94 480 184 193 182 173
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 99,53 VI 681 458 458 458 458 458
VH -544 -223 0 0 0 0
Letisko Poprad-Tatry, a.s. 97,61 VI 22 363 22 513 22 730 23 016 23 616
VH 216 151 206 274 603
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a.s. 49,30 VI 276 167 263 167 252 379 240 128 233 437 227 910
VH -3 737 -13 413 -12 797 -9 502 -6 691 -5 527
Letisko Košice, a.s. 34,00 VI 49 878 51 286 52 076 52 173 52 289 52 447
VH -19 302 1 408 1 107 1 156 1 579 2 104
Letisko Piešťany, a.s. 22,14 VI 20 941 20 097 20 467 20 467 20 717 21 067
VH -552 -845 -370 0 250 350
Metro Bratislava, a.s. 34,00 VI 16 113 16 410 16 000 16 000 16 000 16 000
VH -384 28 5 10 10 10
Letové prevádzkové služby SR, š. p. 100,00 VI 60 846 62 747 60 890 62 168 66 388 70 721
VH 1 333 2 317 163 453 4 219 4 334
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, sui generis 100,00 VI 1 547 855 1 571 247 1 591 331 1 602 172 1 613 012 1 623 853
VH -31 784 15 643 0 0 0 0
Ministerstvo zdravotníctva SR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 100,00 VI 4 338 3 834 3 834 3 830 3 830 3 835
VH -725 -504 0 0 0 5
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 97 776 97 886 97 928 98 701 98 177 97 181
VH 164 110 42 -74 -524 -996
Nemocnica Poprad, a.s. 100,00 VI 26 853 27 177 27 986 27 015 27 158 27 298
VH 981 357 810 125 143 140
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 23 619 24 950 25 661 26 082 26 513 26 856
VH 1 131 1 311 716 618 536 429
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 100,00 VI 17 583 18 143 18 459 18 616 18 820 18 988
VH 1 009 593 335 279 213 174
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00 VI 27 016 28 162 28 853 27 657 27 411 27 103
VH -796 1 146 690 554 308 0
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 100,00 VI 42 938 53 775 78 118 95 436 120 436 145 436
VH 5 715 26 345 25 000 25 000 25 000 25 000
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. 100,00 VI 3 505 3 707 3 583 3 525 3 482 3 429
VH 222 236 40 30 35 30
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p. 100,00 VI 6 264 5 928 5 924 5 980 6 000 6 010
VH -97 -324 10 30 50 60
Ministerstvo financií SR
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. 100,00 VI 111 8 944 6 702 8 104 8 841 9 939
VH 32 333 10 586 4 355 5 887 6 267 6 643
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 100,00 VI 281 444 288 403 290 069 339 235 340 447 392 057
VH 1 848 -7 621 1 652 2 205 2 213 2 610
Slovenská konsolidačná, a.s. 100,00 VI 34 720 20 428 21 806 22 991 24 876 24 146
VH 15 187 1 344 1 660 2 845 4 730 4 000
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 100,00 VI 531 644 577 220 613 557 622 799 634 858 646 120
VH 41 599 78 632 65 000 26 101 24 467 20 705
Exportno-importná banka SR 100,00 VI 231 531 292 971 230 098 293 622 294 433 295 259
VH -6 840 203 263 1 275 1 311 1 326
Mincovňa Kremnica, š.p. 100,00 VI 17 701 18 050 18 090 18 126 18 164 18 203
VH 1 426 390 40 36 38 39
Ministerstvo hospodárstva SR
Transpetrol, a.s. 100,00 VI 325 652 318 709 323 152 325 489 327 840 330 289
VH 8 454 3 883 7 250 7 250 7 250 7 250
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 100,00 VI 248 027 221 792 212 270 219 804 220 998 232 685
VH 7 903 1 596 6 494 12 754 12 679 11 537
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. 51,00 VI 231 049 228 075 220 946 215 361 209 563 203 850
VH -2 780 -2 781 -6 914 -5 585 -5 632 -5 713
Slovak Telecom, a.s. 34,00 VI 1 641 208 1 609 495 1 634 756 1 735 802 1 855 250 1 982 722
VH 111 898 62 033 74 388 101 046 119 449 127 472
MH Development s.r.o. 100,00 VI 32 521 30 361 28 948 27 746 26 542 25 336
VH -2 074 -2 160 -1 413 -1 202 -1 204 -1 206
MH Invest, s.r.o. 100,00 VI 4 169 4 648 1 766 1 253 742 234
VH -1 311 -1 890 -514 -513 -511 -507
Rudné Bane, š. p. 100,00 VI 2 667 2 633 2 566 2 500 2 430 2 380
VH 118 56 45 11 33 13
Ministerstvo obrany SR
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s. 100,00 VI 15 756 15 692 19 432 19 432 19 432 19 432
VH -157 -64 0 0 0 0
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 100,00 VI 3 565 2 655 2 196 1 814 1 446 1 090
VH -2 265 -795 -459 -382 -368 -356
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. 100,00 VI 15 714 14 050 14 053 14 177 14 197 14 217
VH -1 586 -1 664 3 18 20 20
Letecké opravovne Trenčín, a. s. 100,00 VI 21 711 22 040 20 007 22 033 22 033 22 033
VH 154 380 20 164 265 223
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. 100,00 VI 2 662 2 683 S účinnosťou 1.7.2013 sa spoločnosti Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s., Vojenská zotavovňa Smrekovica, a.s. a Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. zlúčili a nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.
VH -73 21
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. 100,00 VI 973 756
VH -254 -217
Vojenské lesy a majetky, š. p. 100,00 VI 70 960 71 051 70 795 70 850 70 900 71 000
VH 125 88 28 50 100 130
Ministerstvo vnútra SR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. 100,00 VI 15 556 15 562 15 613 15 663 15 713 15 763
VH -289 6 50 50 50 50
Nemocnica svätého Michala, a. s.* 100,00 VI 91 840 88 486 84 502 82 102 79 902 72 602
VH -2 745 -3 312 -4 095 -2 400 -2 200 -7 300
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Správa služieb diplomatického zboru, a.s. 100,00 VI 53 172 52 877 52 921 52 944 52 982 53 022
VH 207 203 223 224 239 255
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Technická inšpekcia, a.s. 100,00 VI 2 625 2 765 2 659 2 711 2 769 2 833
VH 163 173 70 80 90 100
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Biont, a. s. 95,00 VI 5 879 5 598 5 599 5 599 5 599 5 599
VH -573 -281 1 0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Poľnonákup Tatry, a.s. 100,00 VI 1 673 1 279 1 215 1 383 1 451 1 523
VH 576 -388 -71 61 65 69
Ministerstvo životného prostredia SR
Vodohospodárska výstavba, š. p. 100,00 VI 453 722 456 552 456 987 458 073 458 549 459 343
VH -5 290 2 181 786 1 196 725 995
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 100,00 VI 854 283 827 937 847 091 864 033 881 313 898 940
VH -18 551 -18 228 -10 971 -11 190 -11 414 -11 643
Ministerstvo pôdohospodárstva  SR
Lesy Slovenskej republiky, š. p. 100,00 VI 762 920 756 292 757 871 720 000 710 000 710 000
VH 14 862 12 693 2 261 3 100 3 100 3 100
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. 100,00 VI 27 863 27 893 27 921 27 972 28 038 31 891
VH 73 30 28 51 66 82
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. 100,00 VI 2 597 2 592 2 591 2 590 2 591 2 592
VH 1 1 2 2 1 1
Závodisko, š. p. 100,00 VI 3 346 3 348 3 351 3 352 3 352 3 352
VH 9 3 -104 1 0 0
Hydromeliorácie, š. p. 100,00 VI 76 170 69 380 62 380 55 380 48 380 41 380
VH -6 806 -6 789 -7 126 -7 126 -7 126 -7 126
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p. 100,00 VI 25 936 25 294 27 000 27 500 27 800 24 490
VH -445 -368 -100 100 100 100
Agroinštitút Nitra, š.p. 100,00 VI 2 727 2 613 2 670 2 670 2 670 2 670
VH -639 -115 -5 10 10 10
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 100,00 VI 5 718 5 432 5 442 5 462 5 482 5 502
VH 259 263 20 20 20 20
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Technický skúšobný ústav Piešťany,š.p. 100,00 VI 2 821 2 813 2 803 2 794 2 785 2 775
VH -32 20 2 3 4 4
VI - vlastné imanie
VH - výsledok hospodárenia
*spoločná nemocnica MV SR a MO SR