Príloha č. 2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
2
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
1. Základné predpoklady tvorby návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 2016 pre odvody Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie
Odvody SR do všeobecného rozpočtu na roky 2014 a 2015 vypočítané na základe v súčasnosti platného rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov ES a na rok 2016 podľa záverov Európskej rady z 8. februára 2013 k VFR 2014 2020 (závery predstavujú východisko pre nové rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov EÚ).
Vzhľadom na postoje mnohých členských štátov, hlavne čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ, pri schvaľovaní úprav rozpočtu v priebehu rozpočtového roka smerujúcich k jeho zvýšeniu, je možné očakávať, že novela rozpočtu č. 2/2013 nebude v roku 2013 schválená v plnom rozsahu (11,2 mld. eur), ale len v zatiaľ dohodnutej nižšej sume 7,3 mld. eur. Na základe skúseností z roku 2012 je možné predpokladať, že členské štáty budú musieť uhradiť zvyšnú časť novely rozpočtu č. 2/2013 v sume 3,9 mld. eur vo forme dodatočného odvodu vzťahujúceho sa k roku 2013 až na začiatku roka 2014.
2. Odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie
Tabuľka č. 1: Odvody SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2011 až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
Tradičné vlastné zdroje
117 393
96 610
143 100
84 500
92 120
93 962
102 231
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
699 532
717 371
824 469
829 845
819 258
844 355
874 758
Odvody SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov
582 139
620 761
681 369
745 345
727 138
750 393
772 527
Tabuľka č. 2: Príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2011 až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
Príspevky SR do Európskeho rozvojového fondu
5 124
5 460
8 505
8 505
6 951
7 500
9 000
Príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ spolu
5 124
5 460
8 505
8 505
6 951
7 500
9 000
Celkové odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie v rokoch 2011 až 2016 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
3
Tabuľka č. 3: Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2011 až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
699 532
717 371
824 469
829 845
819 258
844 355
874 758
Príspevky SR do Európskeho rozvojového fondu spolu
5 124
5 460
8 505
8 505
6 951
7 500
9 000
Odvody a príspevky SR spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
704 656
722 831
832 974
838 350
826 209
851 855
883 758
Odvody a príspevky SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov
587 263
626 221
689 874
753 850
734 089
757 893
781 527
3. Príjmy zo všeobecného rozpočtu a príjmy SR na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v rokoch 2011 až 2016
Prostriedky zo všeobecného rozpočtu EÚ, ktoré môže Slovenská republika prijať v rokoch 2014 2016 tvoria v zmysle § 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy štátneho rozpočtu, ku ktorým sa v rovnakom objeme rozpočtujú výdavky. Príjmy Slovenskej republiky na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatné príjmy zo všeobecného rozpočtu predstavujú v návrhu štátneho rozpočtu odhadovaný príjem z grantov. Príjmy sú súčasťou tabuľky č. 4.
4
Tabuľka č. 4: Príjmy SR zo všeobecného rozpočtu EÚ a príjmy SR na základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v rokoch 2011 až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
A1=A11+A12+A13+A14+A15
Poľnohospodárske fondy v tom:
611 544
585 657
591 708
571 142
667 974
810 841
764 983
A11
EPUZF-zs
19 848
0
0
A12
EPFZ
290 354
317 050
369 020
367 227
0
0
0
A13
EPFRV
300 085
266 169
218 831
200 098
160 605
146 990
0
A14
EFRH
1 257
2 438
3 857
3 817
1 844
1 618
0
A15
III. programové obdobie
0
0
0
0
505 525
662 233
764 983
A2=A21 + A22
Štrukturálne operácie I. programové obdobie v tom:
21 688
40 610
0
86 383
0
0
0
A21
Štrukturálne fondy (bez Európskej územnej spolupráce)
2 089
31 741
0
15 667
0
0
0
A22
Kohézny fond
19 599
8 869
0
70 716
0
0
0
A3=A31 + A32
Štrukturálne operácie II. programové obdobie v tom:
1 398 112
1 501 078
2 971 948
1 169 566
2 235 224
1 477 191
77 933
A31
Štrukturálne fondy (bez Európskej územnej spolupráce)
1 081 790
1 166 316
1 939 812
795 961
1 359 349
789 578
55 291
A32
Kohézny fond
316 322
334 762
1 032 136
373 605
875 875
687 613
22 642
A4
Štrukturálne operácie III. programové obdobie
0
0
0
0
270 000
670 000
1 270 000
A=A1+A2+A3+A4
Príjmy z EÚ zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu spolu
2 031 344
2 127 345
3 563 656
1 827 091
3 173 198
2 958 032
2 112 916
B1
Programy Európskej územnej spolupráce
1 534
485
129 750
52 244
51 879
39 241
6 233
B2
Vnútorné politiky/vnútorné opatrenia vr. predvstupových fondov
8 215
10 019
98 180
99 162
34 357
38 100
35 548
B=B1+B2
Príjmy z EÚ nezaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu spolu
9 749
10 504
227 930
151 406
86 236
77 341
41 781
C=A+B
Príjmy z EÚ spolu
2 041 093
2 137 849
3 791 586
1 978 497
3 259 434
3 035 373
2 154 697
D=D1+D2
Iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv*v tom:
0
0
28 223
36 806
31 103
35 770
11 803
D1
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
0
0
12 059
20 857
17 444
19 383
3 987
D2
Švajčiarsky finančný mechanizmus
0
0
16 164
15 949
13 659
16 387
7 816
E=C+D
Príjmy z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv spolu
2 041 093
2 137 849
3 819 809
2 015 303
3 290 537
3 071 143
2 166 500
*Realizované mimorozpočtovým tokom.
Rok 2014 je prvým rokom, v ktorom môže Slovenská republika prijať prostriedky zo všeobecného rozpočtu v rámci programového obdobia 2007 2013 a tiež z viacročného finančného rámca na roky 2014 2020. Príjmy z 3. programového obdobia vychádzajú
5
z doterajších rokovaní o viacročnom finančnom rámci a navrhovaných legislatívnych aktov, ktoré po schválení na úrovni Európskej Rady schvaľuje Európsky parlament.
V oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky príjmy z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu v období rokov 2014 2016 tvoria príjmy 3. programového obdobia. Príjmy z 2. a 3. programového obdobia v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstavujú rozpočtované príjmy z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, príjmy z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a z Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, ktorý je súčasťou viacročného finančného rámca 2014 2020. Na obdobie rokov 2014 až 2016 príjmy v objeme 1 927 005 tis. eur zohľadňujú presun z oblasti rozvoja vidieka do I. piliera.
Príjmy na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zo súčasného programového obdobia tvoria príjmy zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v objeme podľa stupňa implementácie operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 2013, ktorý odhadujú príslušné riadiace orgány. S ohľadom na proces schvaľovania Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 2020 príjmy a výdavky nového programového obdobia súčasťou kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
Príjmy Slovenskej republiky, ktoré nie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu sa premietnu v príjme z grantov v rokoch 2014 až 2016.
V rámci cieľa politiky Európska územná spolupráca sa očakáva príjem pri implementácii operačných programov Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko Slovensko, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovensko, Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovensko, program nadnárodnej spolupráce ENPI spoločný operačný program Maďarsko – Slovensko – Rakúsko a Ukrajina.
Príjmy z rozpočtu v rokoch 2014 2016 v kapitolách Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo vnútra SR odzrkadľujú odhadovaný príjem grantov v závere 2. a na začiatku 3. programového obdobia na realizáciu programu pre životné prostredie LIFE+ a spoločného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Z alokácií 3. programového obdobia sa predpokladá príjem z Fondu pre vnútornú bezpečnosť a z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Príjem z grantov je súčasťou tabuľky č. 5.
Tabuľka č. 5: Odhady príjmov z grantov v rámci vnútorných politík a z programov Európskej
územnej spolupráce v rokoch 2011 až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
Programy Európskej územnej spolupráce
1 534
485
129 750
52 244
51 879
39 241
6 233
Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice
0
79 400
79 400
28 571
28 571
28 571
Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť
5 398
2 818
3 800
1 936
6 329
3 777
Nástroj pre životné prostredie LIFE+
0
3 200
3 200
3 850
3 200
3 200
Ostatné vnútorné politiky
8 215
4 621
12 762
12 762
0
0
0
Programy Európskej územnej spolupráce a vnútorné politiky EÚ spolu
9 749
10 504
227 930
151 406
86 236
77 341
41 781
6
Súčasťou odhadovaných príjmov z grantov v rámci Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu granty pre prijímateľov v príslušných rozpočtových kapitolách a kapitole Úradu vlády SR za prijímateľov mimo sektora ústrednej štátnej správy.
4. Výdavky a výdavky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a na financovanie iných finančných nástrojov
K príjmom z rozpočtu EÚ, zaradeným do príjmov štátneho rozpočtu, sa v rovnakom pomere rozpočtujú na obdobie rokov 2014 2016 výdavky štátneho rozpočtu v kapitolách, zodpovedných za implementáciu operačných programov 2. programového obdobia. Výdavky rozpočtované na základe odhadov rezortov do úrovne finančných plánov operačných programov na dofinancovanie Národného strategického referenčného rámca 2007 2013. V nadväznosti na oprávnené obdobie čerpania prostriedkov EÚ, ktoré na úrovni prijímateľov trvá do roku 2015, sa výdavky rozpočtujú na úrovni platobných jednotiek aj v roku 2016. Tabuľka č. 6 poskytuje prehľad o použití disponibilných prostriedkov na úrovni platobných jednotiek/Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Výdavky na operačné programy 3. programového obdobia v súvislosti s procesom schvaľovania Partnerskej dohody Slovenskej republiky 2014 – 2020 rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
Tabuľka č. 6: Použitie disponibilného rozpočtu za prostriedky EÚ, zaradené do výdavkov
štátneho rozpočtu podľa operačných programov a poľnohospodárskych fondov na roky 2011 2016 na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
OP Informatizácia spoločnosti
75 470
118 294
295 493
100 113
204 134
109 287
0
OP Životné prostredie
281 373
221 294
463 689
151 495
307 231
400 302
0
OP Vzdelávanie
34 161
54 702
151 171
103 927
128 700
77 964
30 501
OP Výskum a vývoj
125 733
135 739
336 829
164 379
234 136
205 729
14 493
OP Zdravotníctvo
63 625
65 788
46 855
34 703
15 199
1 536
0
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
144 481
151 231
244 160
132 935
102 504
68 861
0
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
158 081
111 055
173 847
49 829
255 009
123 523
0
Regionálny operačný program
306 536
287 569
360 082
124 436
140 283
109 962
0
OP Bratislavský kraj
15 962
10 388
15 915
8 232
14 877
14 719
10 297
OP Doprava
258 595
265 374
870 060
379 018
814 165
344 934
22 642
OP Technická pomoc
12 243
4 799
13 847
8 205
18 986
20 374
0
Operačné programy spolu
1 476 260
1 426 233
2 971 948
1 257 272
2 235 224
1 477 191
77 933
EPZF
288 233
330 627
369 020
367 227
0
0
0
EPFRV
313 473
376 292
218 831
200 098
160 605
146 990
0
EPRH
1 257
2 438
3 857
3 817
1 844
1 618
0
Poľnohospodárske fondy spolu
602 963
709 357
591 708
571 142
162 449
148 608
0
III. programové obdobie
0
0
0
775 525
1 332 233
2 034 983
Prostriedky EÚ zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
2 079 223
2 135 590
3 563 656
1 828 414
3 173 198
2 958 032
2 112 916
7
V nadväznosti na finančné plány operačných programov súčasného programového obdobia podľa tabuľky č. 6 a podľa alokácií viacročného finančného rámca 2014 2020 sa na obdobie rokov 2014 2016 navrhujú vyčleniť výdavky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v objeme podľa tabuľky č. 7.
Tabuľka č. 7: Použitie disponibilného rozpočtu za prostriedky štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do výdavkov štátneho rozpočtu podľa operačných programov a poľnohospodárskych fondov na roky 2011 2016 na úrovni platobných jednotiek a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
OP Informatizácia spoločnosti
24 290
37 706
78 125
19 597
63 169
25 996
0
OP Životné prostredie
41 230
31 808
67 310
23 082
48 367
71 023
0
OP Vzdelávanie
5 025
8 148
25 434
15 366
21 511
13 292
12 481
OP Výskum a vývoj
17 624
19 908
55 527
21 026
51 819
33 154
12 791
OP Zdravotníctvo
11 217
11 458
8 250
6 568
2 869
271
0
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
25 063
26 422
42 916
21 489
16 538
15 614
0
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
26 813
18 688
26 669
7 724
45 821
20 513
0
Regionálny operačný program
37 509
37 080
46 358
16 248
18 485
1 379
0
OP Bratislavský kraj
2 247
1 779
2 151
1 335
2 031
2 005
965
OP Doprava
72 608
74 427
163 073
53 605
137 659
58 821
3 996
OP Technická pomoc
3 486
1 052
2 933
1 282
4 280
4 521
0
Operačné programy spolu
267 112
268 476
518 746
187 322
412 549
246 589
30 233
EPZF
90 039
85 589
36 606
3 927
0
0
0
EPFRV
95 113
116 200
64 221
27 107
49 066
48 224
0
EPRH
457
820
1 504
572
709
629
0
Poľnohospodárske fondy spolu
185 609
202 609
102 331
31 606
49 775
48 853
0
III. programové obdobie
0
0
0
161 790
186 103
321 873
Prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
452 721
471 085
621 077
218 928
624 114
481 545
352 106
Tabuľka č. 8 poskytuje prehľad o prostriedkoch štátneho rozpočtu na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, vnútorných politík a na financovanie iných finančných nástrojov v rokoch 2011 2016 podľa fondov. Tieto súčasťou rozpočtových kapitol, v ktorých sa nachádzajú platobné jednotky/Pôdohospodárska platobná agentúra. Súčasťou kapitoly Všeobecná pokladničná správa prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie operačných programov Partnerskej dohody Slovenskej republiky 2014 – 2020.
8
Tabuľka č. 8: Výdavky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie, vnútorných politík a na financovanie iných finančných nástrojov v rokoch 2011 až 2016.
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
A1=A11 až A15
Spolufinancovanie fondov na podporu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v tom spolufinancovanie:
185 604
141 431
102 331
31 606
163 918
116 721
97 756
A11
EPZF priame platby/Záručná sekcia EPUZF
86 834
58 590
33 118
3 553
0
0
0
A12
EPZF trhovo orientované výdavky
3 205
2 377
3 488
374
0
0
0
A13
Program rozvoja vidieka SR
95 113
79 634
64 221
27 107
49 066
48 224
0
A14
Európsky fond pre rybné hospodárstvo
452
830
1 504
572
709
629
0
A15
III. programové obdobie
0
114 143
67 868
97 756
A2=A21 až A22
Spolufinancovanie štrukturálnych operácií v tom spolufinancovanie fondov:
268 551
266 013
518 746
187 322
412 549
246 589
30 233
A21
Štrukturálne fondy (bez Európskej územnej spolupráce)
205 598
211 866
351 274
129 532
269 044
132 112
26 237
A22
Kohézny fond
62 953
54 147
167 472
57 790
143 505
114 477
3 996
A3
III. programové obdobie
47 647
118 235
224 117
A=A1+A2+A3
Spolufinancovanie prostriedkov EÚ, zaradených do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
454 155
407 444
621 077
218 928
624 114
481 545
352 106
B=B1+B2
Spolufinancovanie príjmov z EÚ, nezaradených do výdavkov štátneho rozpočtu spolu
6 121
6 629
13 900
14 870
13 795
13 112
7 355
B1
Spolufinancovanie programov Európskej územnej spolupráce
4 645
5 228
9 708
10 646
8 800
7 579
1 100
B2
Spolufinancovanie vnútorných politík/predvstupových fondov
1 476
1 401
4 192
4 224
4 995
5 533
6 255
C=A+B
Spolufinancovanie príjmov z EÚ spolu
460 276
414 073
634 977
233 798
637 909
494 657
359 461
D=D1+D2
Výdavky na financovanie iných prostriedkov zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv v tom
1 465
3 236
5 023
5 023
3 079
3 420
704
D1
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
0
782
2 114
2 114
3 079
3 420
704
D2
Švajčiarsky finančný mechanizmus
1 465
2 454
2 909
2 909
0
0
0
E=C+D
Spolufinancovanie príjmov z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv spolu
461 741
417 309
640 000
238 821
640 988
498 077
360 165
Výdavky na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu alokované v kapitole Všeobecná pokladničná správa na účely spolufinancovania projektov.
9
5. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
V súvislosti s uzatváraním 2. programového obdobia a prípravou podmienok na čerpanie prostriedkov 3. programového obdobia sa vytvára v kapitole Všeobecná pokladničná správa Rezerva na prostriedky a odvody EÚ. Alokácia zdrojov rezervy na odvody súvisí s procesom schvaľovania úprav všeobecného rozpočtu a možnosťou splácania záväzkov EÚ voči členským štátom. Rezerva sa tvorí tiež na administrovanie odvodov.
Tabuľka č. 9: Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v rokoch 2011
až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
Rezerva na odvody do všeobecného rozpočtu
0
1
48 001
20 342
57 500
0
0
Rezerva na štrukturálne operácie
151
0
1 500
0
2 350
2 070
2 070
Rezerva na financovanie fondov na podporu poľnohospodárstva a rybného hospodárstva
0
0
1 000
0
1 000
1 000
1 000
Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ spolu
151
1
50 501
20 342
60 850
3 070
3 070
6. Čistá finančná pozícia SR voči EÚ v rokoch 2014 až 2016
Čistá finančná pozícia SR voči z navrhovaných rozpočtových vzťahov s EÚ bez zohľadnenia medziročného nárastu pohľadávok voči sa pre rok 2014 odhaduje na úrovni 2 433 225 tis. eur, na obdobie rokov 2014 až 2016 vo výške 5 887 682 tis. eur.
Tabuľka č. 10: Čistá finančná pozícia v rokoch 2014 až 2016
(v tis. eur)
2011 S
2012 S
2013 R
2013 Os
2014 N
2015 N
2016 N
Spolu 2014-2016
A
Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ spolu vrátane tradičných vlastných zdrojov
704 656
722 831
832 974
838 350
826 209
851 855
883 758
2 561 822
B
Príjmy z EÚ spolu
2 041 093
2 137 849
3 791 586
1 978 497
3 259 434
3 035 373
2 154 697
8 449 504
C=B-A
Čistá finančná pozícia SR
1 336 437
1 415 018
2 958 612
1 140 174
2 433 225
2 183 518
1 270 939
5 887 682
Prostriedky EÚ, zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu sa v návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016 rozpočtujú s neutrálnym dopadom na verejné financie.