Príloha č. 1
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov
ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
2
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
1. Obce a vyššie územné celky
Rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) významnou súčasťou rozpočtu verejnej správy, pričom výsledok hospodárenia územnej samosprávy má nezanedbateľný vplyv aj na celkový fiškálny rámec.
Splnenie rozpočtového cieľa v oblasti deficitu verejnej správy na rok 2014 formulovaného v rozpočte verejnej správy na roky 2014 2016 si vyžaduje úsporné vynakladanie finančných prostriedkov aj v oblasti výdavkov subjektov územnej samosprávy tak, aby sa splnili zámery stabilizácie a zabezpečila nevyhnutná konsolidácia verejných financií.
V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2014 2016. V oblasti výdavkov návrh rozpočtu obcí aj VÚC na rok 2014 vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2013. Osobné výdavky rozpočtované na úrovni rozpočtu roka 2013 zvýšené o 5 % pre zamestnancov školstva.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, ochrany životného prostredia, so vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické potreby obcí - zachovanie a obnova kultúrnych pamiatok v niektorých mestách a individuálne potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
V nadväznosti na vyššie uvedené v hospodárení obcí sa v roku 2014 predpokladá prebytok v metodike ESA 95 vo výške 22 357 tis. eur a v hospodárení VÚC prebytok 16 506 tis. eur.
1.1. Obce
Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2014 dosiahnu celkové príjmy vo výške 3 935 775 tis. eur a celkové výdavky v sume 3 537 418 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 357 775 tis. eur a výdavky 3 305 418 tis. eur. Po zohľadnení predpokladaných zmien stavu záväzkov a pohľadávok (-30 000 tis. eur) je prebytok v metodike ESA 95 vyčíslený vo výške 22 357 tis. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2014 v sume 1 781 864 tis. eur, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, z výnosu dane z nehnuteľností, z výnosu daní za špecifické služby (ostatné miestne dane a poplatok za komunálne odpady), z výnosu dane z úhrad za dobývací priestor a zo sankcií uložených v daňovom konaní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.
3
Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2014 2016 do rozpočtov obcí v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012 je nasledovný:
v tis. eur
2011 S
2012 S
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Daňové príjmy spolu
1 618 979
1 674 254
1 733 873
1 720 904
1 781 864
1 862 401
1 955 211
z toho: prevod DPFO vrátane sankcií
1 179 096
1 196 948
1 256 004
1 230 476
1 275 005
1 338 556
1 413 808
daň z nehnuteľností
274 564
304 479
302 706
315 284
326 473
338 059
350 056
daň za špecifické služby
164 824
172 188
174 738
174 738
179 980
185 380
190 941
daň za dobývací priestor
495
639
425
406
406
406
406
V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2014 sumu 478 000
tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 153 000 tis. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení, čiastku 152 000 tis. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 53 000 tis. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 120 000 tis. eur, a to najmä z predaja budov, bytov a z predaja pozemkov.
Transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov iných obcí na činnosť spoločných úradov obcí a z rozpočtov VÚC na riešenie spoločných úloh sa očakávajú v objeme 1 097 911 tis. eur, z toho bežné transfery 809 302 tis. eur a kapitálové transfery 288 609 tis. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2014 očakávajú v celkovej sume 1 045 272 tis. eur z týchto kapitol:
- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej sume 10 859 tis. eur na
financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
-Ministerstva vnútra SR v sume 675 873 tis. eur. Na prenesený výkon štátnej správy
určené finančné prostriedky v celkovej sume 662 983 tis. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 5 841 tis. eur, na hlásenie a evidenciu občanov a register občanov podľa zákona č. 153/1998 Z. z. v sume 1 798 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva v sume 654 837 tis. eur a činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 507 tis. eur. Z ostatných finančných prostriedkov poskytnutých obciam (12 890 tis. eur) budú financované voľby do orgánov samosprávy obcí, ochrana a udržiavanie vojnových hrobov a azylová politika.
-Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR suma 25 733 tis. eur. Na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 6 503 tis. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií špeciálnych stavebných úradov suma 285 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania suma 6 218 tis. eur. Ostatné prostriedky v sume 19 230 tis. eur určené na podporu územného rozvoja miest a obcí (180 tis. eur) a kapitálové transfery v sume 19 050 tis. eur určené na náhradné nájomné byty za reštituované byty.
-Ministerstva životného prostredia SR celková suma 61 438 tis. eur. Dotácie
smerované na budovanie protipovodňového predpovedného a varovného systému,
4
ochranu a regeneráciu prírodného prostredia a krajiny, ochranu ovzdušia, na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd a technickú pomoc.
-Ministerstva hospodárstva SR do rozpočtov obcí budú smerovať finančné
prostriedky v sume 28 040 tis. eur. Ide o finančné prostriedky na kapitálové výdavky na podporu služieb pre podnikateľov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, na verejné osvetlenie pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
-Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 67 043 tis. eur, ktoré budú
poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu, výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a na financovanie zariadení sociálnych služieb.
-Ministerstva kultúry SR v celkovej sume 1 524 tis. eur na financovanie projektov
podporovaných zo schémy grantového systému na programy Obnovme si svoj dom, podpora návštevnosti kultúrnych podujatí, nehmotné kultúrne dedičstvo, aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií a iné kultúrne aktivity v rámci grantového systému.
-Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 170 048 tis. eur
na spolufinancovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory regionálneho rozvoja miest a obcí a na financovanie programov európskej územnej spolupráce.
- Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 4 714 tis. eur určené
na financovanie individuálnych potrieb obcí a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.
Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť v roku 2014 finančné prostriedky z fondov v celkovej sume 19 338 tis. eur, z toho z Environmentálneho fondu v sume
19 100 tis. eur a z Audiovizuálneho fondu 238 tis. eur.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2014 v celkovej sume 578 000 tis. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 185 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 67 000 tis. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu 10 000 tis. eur a prijmú úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume 316 000 tis. eur.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2014 2016 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na rok 2013 a očakávanou skutočnosťou za rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012 je nasledovný:
5
v tis. eur
2011 S
2012 S*
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Príjmy obcí spolu
3 998 577
3 784 563
3 971 428
3 986 814
3 935 775
3 790 325
3 657 711
z toho:
daňové príjmy
1 618 979
1 674 254
1 733 873
1 720 904
1 781 864
1 862 401
1 955 211
nedaňové príjmy
411 852
501 053
471 276
471 276
478 000
473 000
480 000
granty a transfery
1 453 242
1 310 702
1 307 279
1 335 634
1 097 911
1 059 924
822 500
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
29 757
5 600
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost. (FO)
150 680
114 135
233 000
233 000
252 000
165 000
165 000
prijaté úvery (FO)
334 067
178 819
216 000
216 000
316 000
220 000
225 000
Výdavky obcí spolu
3 848 533
3 627 095
3 641 253
3 701 386
3 537 418
3 375 909
3 354 908
z toho:
mzdy a odvody
1 278 602
1 309 136
1 236 924
1 285 532
1 275 821
1 275 821
1 275 821
tovary a služby
940 607
1 026 594
848 009
920 946
874 228
901 632
916 233
bežné transfery
354 451
371 983
368 423
389 817
375 791
383 307
390 973
splácanie úrokov
29 655
29 577
28 000
28 000
29 000
30 000
31 000
kapitálové výdavky
861 541
667 453
884 897
802 091
750 578
553 149
508 882
úvery a účasť na majetku (FO)
12 136
11 394
15 000
15 000
12 000
12 000
12 000
splácanie istiny (FO)
371 541
210 958
260 000
260 000
220 000
220 000
220 000
Celkový prebytok obcí
150 044
157 468
330 175
285 428
398 357
414 416
302 803
vylúčenie finančných operácií
-130 827
-76 202
-184 000
-184 000
-346 000
-163 000
-168 000
z toho:
vylúčenie príjmových FO
-514 504
-298 554
-459 000
-459 000
-578 000
-395 000
-400 000
vylúčenie výdavkových FO
383 677
222 352
275 000
275 000
232 000
232 000
232 000
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
-88 310
1 016
-10 000
-10 000
-30 000
-10 000
-10 000
Schodok/prebytok obcí (ESA 95)
-69 093
82 282
136 175
91 428
22 357
241 416
124 803
Poznámka: * vrátane finančných transakcií sledovaných na mimorozpočtových účtoch
Celkové príjmy obcí v roku 2014 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2013 nižšie o 0,9 %, a to z dôvodu poklesu grantov a transferov o 16,0 % v nadväznosti na nižšie rozpočtované kapitálové transfery z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Na druhej strane sa predpokladá nárast daňových príjmov o 2,8 %, nedaňových príjmov o 1,4 % a príjmových finančných operácií o 25,9 %. V rozpočtoch obcí na rok 2014 možno predpokladať nad rámec vyššie uvedených príjmov zvýšené granty na financovanie úloh cezhraničnej spolupráce vo výške 92 547 tis. eur a v roku 2015 vo výške 64 006 tis. eur z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V roku 2015 oproti roku 2014 sa v celkových príjmoch očakáva pokles o 3,7 % a v roku 2016 oproti roku 2015 je predpokladaný pokles o 3,5 % najmä z dôvodu nižších grantov a transferov súvisiacich so skutočnosťou, že rezorty ešte nerozpočtujú zapojenie zdrojov v rámci nového programového obdobia a z dôvodu poklesu príjmových finančných operácií. V daňových príjmoch v roku 2015 oproti roku 2014 sa očakáva nárast o 4,5 % a v roku 2016 oproti roku 2015 o 5,0 %.
V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 rozpočtujú osobné výdavky na úrovni rozpočtu roku 2013 zvýšené o 5 % pre zamestnancov regionálneho školstva (rovnako aj v ďalších rokoch), výdavky na tovary a služby oproti roku 2013 zvýšené o 3,1 % z titulu zmien v poskytnutých transferoch zo štátneho rozpočtu, zvýšenie bežných transferov o 2,0 % a zníženie kapitálových výdavkov o 15,2 % v nadväznosti na nižšie granty a transfery. V ďalších rokoch 2015 a 2016 je premietnutý medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2015 oproti 2014 o 1,4 % a v roku 2016 oproti 2015 o 0,9 %. V kapitálových výdavkoch je medziročný pokles z dôvodu nižších kapitálových transferov rozpočtovaných zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v novom programovom období.
6
1.2. Vyššie územné celky
Predpokladá sa, že VÚC v roku 2014 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1 148 376 tis. eur a celkové výdavky v sume 1 090 440 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1 071 376 tis. eur a výdavky 1 058 164 tis. eur. Po zohľadnení časového rozlíšenia z titulu daňových príjmov (970 tis. eur) a predpokladaných zmien stavu záväzkov a pohľadávok (2 324 tis. eur) je vyčíslený prebytok v metodike ESA 95 vo výške 16 506 tis. eur.
Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2014 v celkovej sume 570 491 tis. eur, ktoré VÚC získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (426 951 tis. eur) a z výnosu dane z motorových vozidiel v sume 143 540 tis. eur vrátane sankcií uložených v daňovom konaní.
Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2013 a skutočnosťou za roky 2011 a 2012, v rokoch 2014 až 2016 je nasledovný:
v tis. eur
2011 S
2012 S
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Daňové príjmy spolu vrátane sankcií
523 985
535 727
554 287
550 795
570 491
595 664
625 394
z toho: prevod DPFO
394 515
401 102
420 588
412 035
426 951
448 232
473 431
daň z motorových vozidiel
129 470
134 625
133 699
138 760
143 540
147 432
151 963
Nedaňové príjmy sa získajú z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. V roku 2014 sa uvažuje s ich celkovou výškou 84 000 tis. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 62 000 tis. eur, a to najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako stravovanie, bývanie a zaopatrenie, na úseku školstva z príjmov získaných z poplatkov zo zápisného a školného v základných umeleckých školách, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z hospodárenia s majetkom samosprávnych krajov, z úrokov z vlastných prostriedkov, z vkladov, z hospodárenia s vlastnými prostriedkami sa predpokladajú príjmy v sume 9 000 tis. eur a iné nedaňové príjmy v sume 6 000 tis. eur. Z kapitálových príjmov (z predaja majetku) sa predpokladá získať 7 000 tis. eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v roku 2014 v celkovej sume 416 885 tis. eur, čo predstavuje bežné transfery v sume 415 385 tis. eur a kapitálové transfery v sume 1 500 tis. eur. Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov VÚC sa očakávajú z kapitoly:
-Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sume 414 432 tis. eur, z toho na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu plnia VÚC v sume 402 296 tis. eur, na financovanie projektov z Operačného programu Vzdelávanie v sume 10 636 tis. eur a na riešenie havarijných stavov škôl v sume 1 500 tis. eur,
-Ministerstva zdravotníctva SR v sume 2 453 tis. eur ako bežný transfer na podporu
ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.
Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 77 000 tis. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 26 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 16 000 tis. eur a z prijatých úverov v sume 35 000 tis. eur.
7
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2014 2016 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a s očakávanou skutočnosťou na rok 2013 a so skutočnosťou v rokoch 2011 a 2012 je nasledovný:
v tis. eur
2011 S
2012 S*
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Príjmy VÚC spolu
1 315 251
1 202 605
1 141 670
1 216 194
1 148 376
1 175 145
1 201 778
z toho:
daňové príjmy
523 985
535 727
554 287
550 795
570 491
595 664
625 394
nedaňové príjmy
78 793
101 363
89 000
89 000
84 000
85 000
87 000
granty a transfery
485 977
481 149
406 509
484 525
416 885
409 481
404 384
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
a z predaja majetk. účastí (FO)
4 446
426
0
0
0
0
0
zostatok prostr. z predch. rokov a prevod
prostriedkov z peňažných fondov (FO)
51 735
52 857
58 000
58 000
42 000
50 000
50 000
prijaté úvery (FO)
170 315
31 083
33 874
33 874
35 000
35 000
35 000
Výdavky VÚC spolu
1 250 035
1 162 919
1 067 139
1 142 016
1 090 440
1 117 373
1 124 692
z toho:
mzdy a odvody
340 667
345 882
319 124
347 222
334 222
334 222
334 222
tovary a služby
210 422
223 821
199 323
231 019
201 226
201 346
210 351
bežné transfery
409 408
421 095
400 408
400 408
403 316
407 382
419 610
splácanie úrokov
8 259
8 392
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
kapitálové výdavky
122 376
134 336
105 343
120 426
111 400
136 570
122 656
úvery a účasť na majetku (FO)
1 382
2 387
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
splácanie istiny (FO)
157 521
27 006
33 941
33 941
31 276
28 853
28 853
Celkový prebytok VÚC
65 216
39 686
74 531
74 178
57 936
57 772
77 086
vylúčenie finančných operácií
-67 593
-54 973
-56 933
-56 933
-44 724
-55 147
-55 147
vylúčenie príjmových FO
-226 496
-84 366
-91 874
-91 874
-77 000
-85 000
-85 000
vylúčenie výdavkových FO
158 903
29 393
34 941
34 941
32 276
29 853
29 853
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy
6 512
16 664
-4 688
-3 226
3 294
15 376
1 447
Schodok/prebytok VÚC (ESA 95)
4 135
1 377
12 910
14 019
16 506
18 001
23 386
Poznámka: * vrátane finančných transakcií sledovaných na mimorozpočtových účtoch
Celkové príjmy VÚC v roku 2014 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2013 vyššie o 0,6 %. Predpokladá sa rast daňových príjmov o 2,9 %, grantov a transferov o 2,6 %, ale pokles nedaňových príjmov o 5,6 %, príjmov z finančných operácií o 16,2 %.
V roku 2015 sa oproti roku 2014 a v roku 2016 oproti roku 2015 v celkových príjmoch očakáva nárast o 2,3 % z dôvodu nárastu daňových príjmov. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2015 oproti roku 2014 vyššie o 4,4 % a v roku 2016 oproti roku 2015 vyššie o 5,0 %.
V projektovaných výdavkoch rozpočtov VÚC sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 rozpočtujú osobné výdavky na úrovni rozpočtu roku 2013 zvýšené o 5 % pre zamestnancov regionálneho školstva (rovnako aj v ďalších rokoch), výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú cca na úrovni roku 2013 upravené o zmenu poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu, zvýšenie bežných transferov o 0,7 % a zvýšenie kapitálových výdavkov o 5,7 %.
V ďalších rokoch 2015 a 2016 je premietnutý medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2015 oproti 2014 o 0,4 % a v roku 2016 oproti 2015 o 2,2 %. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vychádza zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2013 2015 a zámerov VÚC v tejto oblasti.
8
2. Sociálna poisťovňa
Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2014 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013 a makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR zo septembra 2013.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2014 2016 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
v tis. eur
2011 S
2012 S
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Príjmy Sociálnej poisťovne spolu
6 689 514
6 964 731
7 254 769
7 188 015
7 427 384
7 668 058
7 937 453
z toho:
▪ daňové príjmy (príjmy z poistného)
4 756 053
4 965 454
5 946 303
5 909 948
5 838 340
6 058 353
6 294 813
z toho: ekonomicky aktívne osoby
4 256 265
4 465 555
5 264 052
5 190 684
5 338 107
5 547 320
5 771 242
dlžné poistné
311 441
248 274
230 058
228 211
242 110
246 232
250 675
otvorenie II. piliera
0
43 496
212 244
239 727
0
0
0
štát
179 645
189 739
233 504
234 410
241 207
247 885
255 980
SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty)
1 956
2 030
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
pokuty a penále
6 746
16 360
4 445
14 916
14 916
14 916
14 916
▪ nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy)
19 840
16 131
15 574
20 167
15 950
16 250
16 500
▪ granty a transfery – ŠFA (ŠR)
1 446 193
1 408 333
721 565
714 496
1 061 960
1 050 257
1 076 599
z toho: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia
1 446 193
1 408 333
721 565
714 496
1 061 960
1 050 257
1 076 599
transfer z ESF
0
0
0
0
0
0
0
▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO)
435 667
556 881
541 472
531 639
499 500
531 561
537 832
▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci
0
0
0
0
0
0
0
▪ úver z garančného poistenia (FO)
31 761
17 932
29 854
11 766
11 635
11 637
11 710
Výdavky Sociálnej poisťovne spolu
6 132 633
6 433 092
6 705 243
6 688 515
6 895 823
7 130 227
7 391 783
z toho:
▪ výdavky poistenia
5 978 833
6 286 979
6 564 415
6 543 919
6 770 641
7 004 245
7 264 962
▪ výdavky správneho fondu
116 238
112 636
118 300
126 000
106 000
106 000
106 000
z toho:
mzdy
53 579
52 346
52 881
53 229
53 323
54 678
54 678
poistné
20 381
19 935
20 581
20 604
20 564
20 763
20 763
tovary a služby
38 325
37 974
39 530
43 951
27 770
26 546
26 408
bežné transfery
2 914
1 153
1 115
906
679
487
487
obstarávanie kapitálových aktív
1 039
1 227
4 193
7 310
3 664
3 526
3 664
▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO)
37 562
33 477
22 528
18 596
19 182
19 981
20 820
Celková bilancia Sociálnej poisťovne
556 881
531 639
549 525
499 500
531 561
537 832
545 670
vylúčenie finančných operácií
-429 866
-541 336
-548 798
-524 808
-491 953
-523 216
-528 721
z toho:
▪ vylúčenie príjmových FO
-467 428
-574 813
-571 326
-543 404
-511 135
-543 198
-549 541
▪ vylúčenie výdavkových FO
37 562
33 477
22 528
18 596
19 182
19 981
20 820
časové rozlíšenie príjmov z poistného
24 835
87 773
31 980
19 869
12 279
16 896
17 596
zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom)
-1 951
-24
0
0
0
0
0
zmena stavu záväzkov
25 065
14 761
0
0
0
0
0
kapitálové transfery z dôvodu predpokladaných nevymožených pohľadávok GP
-5 801
-3 370
7 326
-6 831
-7 547
-8 345
-9 111
ostatné úpravy (výdavky nezachytené vo výkaze o príjmoch a výdavkoch)
4 310
1 965
0
0
0
0
0
Prebytok (+)/schodok (-) SP (ESA 95)
173 473
91 408
40 033
-12 270
44 340
23 167
25 435
Celkové príjmy na rok 2014 sa rozpočtujú v sume 7,43 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 predstavuje nárast o 2,38 %. Rozpočet premieta očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 500 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje cca 78,6 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od
9
ekonomicky aktívnych osôb, u ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 predpokladá nárast o 1,41 %.
Na rok 2014 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 241 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 predstavuje nárast o 3,30 %.
Na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne sa predpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 1,06 mld. eur v roku 2014, v roku 2015 v sume 1,05 mld. eur a v roku 2016 v sume 1,08 mld. eur. Zohľadňuje sa predikcia príjmov a výdavkov poistenia, pričom výška transferu zabezpečuje optimálny disponibilný zostatok prostriedkov s cieľom zabezpečiť plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa.
v tis. eur
2011 S
2012 S
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Výdavky spolu
6 132 633
6 433 092
6 705 243
6 688 515
6 895 823
7 130 227
7 391 783
v tom:
Výdavky poistenia spolu
5 978 833
6 286 979
6 564 415
6 543 919
6 770 641
7 004 245
7 264 962
v tom:
výdavky nemocenského poistenia
381 436
428 160
452 273
421 327
431 983
446 524
462 180
výdavky dôchodkového poistenia
5 391 079
5 639 830
5 894 581
5 891 391
6 113 163
6 333 527
6 584 543
výdavky poistenia v nezamestnanosti
163 334
175 773
171 896
186 276
179 221
176 960
169 965
výdavky úrazového poistenia
42 984
43 216
45 665
44 925
46 274
47 234
48 275
Výdavky garančného poistenia
37 562
33 477
22 528
18 596
19 182
19 981
20 820
Výdavky správneho fondu
116 238
112 636
118 300
126 000
106 000
106 000
106 000
Celkové výdavky na rok 2014 sa rozpočtujú v sume 6,90 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 predstavuje nárast o 2,84 %, v absolútnom vyjadrení o 191 mil. eur.
Výdavky na nemocenské dávky, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov sociálneho poistenia, vychádzajú z predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2013, t. j. 3,5 %.
Od roku 2013 sa dôchodky zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov. Uvedené percento závisí od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v roku 2014 po zohľadnení 60% medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40% medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za prvý polrok 2013 predstavuje 2,30 %.
Výdavky správneho fondu na rok 2014 sa rozpočtujú v sume 106 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 predstavuje pokles o 10,4 %, t. j. v absolútnom vyjadrení o 12,3 mil. eur. Výška výdavkov správneho fondu na rok 2014 zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.
Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2014 predpokladá vo výške 532 mil. eur, v roku 2015 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 538 mil. eur a v roku 2016 vo výške 546 mil. eur. V metodike ESA 95 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2014 vo výške 44,3 mil. eur, v roku 2015 prebytok vo výške 23,2 mil. eur a v roku 2016 prebytok vo výške 25,4 mil. eur.
10
3. Verejné zdravotné poistenie
Návrh rozpočtu zohľadňuje septembrovú makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR a zároveň zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa od 1. júla 2013 zaviedol nový príspevok na činnosť Národného centra zdravotníckych informácií.
Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na roky 2014 až 2016 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:
v tis. eur
2011 S
2012 S
2013 R
2013 OS
2014 N
2015 N
2016 N
Príjmy verejného zdravotného poistenia spolu
3 692 869
4 028 936
4 133 774
4 211 992
4 228 415
4 395 644
4 545 825
z toho:
▪ daňové príjmy, z toho:
3 584 837
3 818 959
3 931 414
3 895 631
3 864 165
4 010 612
4 160 633
ekonomicky aktívne osoby (EAO)
2 354 985
2 392 971
2 625 428
2 548 949
2 659 058
2 773 238
2 889 071
platba štátu (preddavky)
1 197 816
1 268 096
1 263 888
1 263 888
1 152 043
1 180 470
1 210 393
ročné zúčtovanie poistného od EAO
18 531
34 846
19 584
52 229
50 812
54 652
58 917
ročné zúčtovanie poistného od štátu
9 733
90 108
19 214
19 214
0
0
0
sankcie súvisiace s poistným
3 772
2 009
3 300
2 252
2 252
2 252
2 252
odplata za postúpenie pohľadávky ZP
0
30 929
0
9 100
0
0
0
▪ nedaňové príjmy
24 447
26 185
18 500
18 500
34 135
34 917
35 077
▪ transfery v rámci VS
161
107
175
118
115
115
115
▪ zostatok prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO)
83 424
183 685
183 685
297 743
330 000
350 000
350 000
Výdavky verejného zdravotného poistenia spolu
3 509 184
3 731 193
3 950 089
3 881 992
3 878 415
4 045 644
4 195 825
z toho:
▪ výdavky poistenia
3 363 138
3 506 046
3 781 236
3 655 967
3 702 414
3 864 612
4 007 921
▪ výdavky na prevádzkové činnosti štátnej zdravotnej poisťovne
65 869
144 703
90 732
83 495
83 744
86 932
90 197
▪ úhrada za správu verejného zdravotného poistenia
41 589
52 434
49 462
49 462
52 775
54 843
56 963
▪ príspevok na činnosť UDZS*
15 103
15 756
16 121
16 156
16 605
16 510
17 136
▪ príspevok na činnosť OS ZZS**
11 747
12 254
12 538
12 566
12 915
12 841
13 328
▪ príspevok na činnosť NCZI***
0
0
0
14 421
9 962
9 906
10 280
▪ iné úhrady - záväzky
49 925
▪ výdavkové finančné operácie
11 738
0
0
0
0
0
0
Celkový prebytok verejného zdravotného poistenia
183 685
297 743
183 685
330 000
350 000
350 000
350 000
vylúčenie finančných operácií
-71 686
-183 685
-183 685
-297 743
-330 000
-350 000
-350 000
▪ vylúčenie príjmových FO
-83 424
-183 685
-183 685
-297 743
-330 000
-350 000
-350 000
▪ vylúčenie výdavkových FO
11 738
0
0
0
0
0
0
zahrnutie časového rozlíšenia
11 751
-1 481
16 249
14 686
4 702
7 222
9 064
ostatné úpravy****
-16 722
41 014
0
0
0
0
0
Prebytok/schodok verejného zdravotného poistenia (ESA 95)
107 028
153 591
16 249
46 943
24 702
7 222
9 064
* UDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
** OS ZZS - operačné strediská záchrannej zdravotnej služby
*** NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií
**** ostatné úpravy - zmena stavu vybraných aktív a pasív, ostatné úpravy pre metodiku ESA 95
Celkové príjmy v systéme verejného zdravotného poistenia sa na rok 2014 predpokladajú vo výške 4,23 mld. eur, čo predstavuje 2,29% rast oproti schválenému rozpočtu na rok 2013. Na rok 2015 sa celkové príjmy predpokladajú v objeme 4,40 mld. eur s medziročným rastom 3,95 % a na rok 2016 v objeme 4,55 mld. eur s medziročným rastom 3,42 %.
11
Rozpočet príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb nadväzuje na septembrovú prognózu daňových príjmov. Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného v roku 2014 rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 2,45 % na úroveň 2,71 mld. eur. V roku 2015 sa výška príjmov od ekonomicky aktívnych osôb predpokladá na úrovni 2,83 mld. eur s medziročným rastom o 4,36 % a v roku 2016 na úrovni 2,95 mld. eur s medziročným rastom 4,25 %.
Preddavky na poistné platené štátom, určené pre zákonom vymedzené kategórie osôb, sa na rok 2014 rozpočtujú v sume 1,15 mld. eur. Na rok 2015 sa poistné platené štátom navrhuje vo výške 1,18 mld. eur a na rok 2016 na úrovni 1,21 mld. eur.
Do súhrnu daňových príjmov verejného zdravotného poistenia sa započítavajú každoročne aj sankcie súvisiace so zdravotným poistením vo výške 2,25 mil. eur. Nedaňové príjmy sa predpokladajú na rok 2014 na úrovni 34,1 mil. eur. V príjmovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia je započítaný transfer z Ministerstva zdravotníctva SR v ročnej výške 115 tis. eur na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Súčasťou celkových príjmov verejného zdravotného poistenia je aj zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa na rok 2014 predpokladajú na úrovni 3,88 mld. eur. Na rok 2015 sa celkové výdavky predpokladajú v objeme 4,05 mld. eur a na rok 2016 v objeme 4,20 mld. eur.
V súlade s legislatívnou úpravou zdravotného poistenia je ako