Príloha č. 6
k zákonu č. .../2013 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2014
(v eurách)
Rezerva vlády SR 5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR 1 495 386
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 60 850 100
Spolu 67 345 486