Príloha č. 5
k zákonu č. ... / 2013 Z. z. 
      ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2014
(v eurách)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 071 783 155 4 713 500 1 076 496 655
z toho :
Obce
Spolu 669 487 104 4 713 500 674 200 604
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  0 4 713 500 4 713 500
    pokladničná správa
    z toho: dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 688 700 2 688 700
              dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 2 024 800 2 024 800
              z toho: Banská Štiavnica 0 720 300 720 300
                         Bardejov 0 481 300 481 300
                         Levoča 0 341 900 341 900
                         Kremnica 0 275 500 275 500
                         Martin 0 205 800 205 800
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 669 487 104 0 669 487 104
    správy na obce
Ministerstvo vnútra SR spolu: 662 983 439 0 662 983 439
z toho:
a)  matričná činnosť podľa zákona 5 841 320 0 5 841 320
     Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
     o matrikách v znení neskorších predpisov
b)  hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa 1 798 000 0 1 798 000
     zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z.
     o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
     obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
c)  regionálne školstvo 654 837 037 0 654 837 037
d)  životné prostredie 507 082 0 507 082
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu: 6 503 665 0 6 503 665
z toho:
a)  doprava             285 401 0 285 401
b)  pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona 6 218 264 0 6 218 264
     č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
     (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov a na úseku
     bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
      bývania
Vyššie územné celky
Spolu 402 296 051 0 402 296 051
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 402 296 051 0 402 296 051
    správy na vyššie územné celky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu: 402 296 051 0 402 296 051
z toho:
regionálne školstvo 402 296 051 0 402 296 051