Príloha č. 2  
k zákonu č. ..../2013 Z.z.  
Príjmy kapitol na rok 2014  
( v eurách )  
Kapitola  
a
Záväzný  
ukazovateľ  
Prostriedky z  
rozpočtu EÚ  
1
2
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1 280 000  
10 000  
860 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
20 000  
2 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
469 000  
15 000  
162 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
6 009 904  
9 640 000  
104 379 900  
13 490 000  
141 065 893  
93 489 375  
527 000  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
204 133 593  
307 231 063  
353 303 449  
24 731 254  
102 504 150  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
26 137 407  
17 003 000  
17 800 000  
108 210 500  
22 247 083  
9 517 000  
345 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
255 009 430  
823 134 058  
833 151 413  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
442 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
321 000  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
727 000  
8 892 000  
2 827 550  
1 140 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
35 000  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
13 243 000  
270 000 000  
1 970 000  
Spolu  
602 477 612  
3 173 198 410  
1 / 1