Príloha č. 1  
k zákonu č. ..../2013 Z.z.  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
13 836 793 267  
8 569 107 000  
1 844 656 000  
255 198 000  
240 590 000  
14 608 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
1 436 696 000  
152 762 000  
6 683 677 000  
4 746 619 000  
1 936 957 000  
101 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
27 540 000  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
27 540 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom  
13 234 000  
B.  
C.  
Nedaňové príjmy  
1 247 768 928  
4 019 917 339  
846 718 929  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
Výdavky spolu  
3 173 198 410  
17 222 638 262  
-3 385 844 995  
Prebytok / Schodok ( +/- )  
1 / 1