II. Osobitná časť
K § 1
Ustanovenia tohto paragrafu určujú základné rozpočtové rámce príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V rámci príjmov a výdavkov sa rozpočtujú aj prostriedky Európskej únie v súlade s § 7 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy.
Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 13 836 793 267 eur. Záväzné ukazovatele príjmov kapitol uvedené v prílohe č. 2. Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 17 222 638 262 eur. Rozdelenie výdavkov do jednotlivých kapitol obsahuje príloha č. 3. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 3 385 844 995 eur. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 8 ods. 7 a 8) prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v príslušnom rozpočtovom roku. V prílohe č. 4 uvedené jednotlivé časti programov, ktoré záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 a zároveň rozpísané v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.
V samostatnom ustanovení sa stanovuje suma finančných prostriedkov poskytnutá zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa na niektoré kompetencie obcí financované prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a dotácie na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria (príloha č. 5).
V súlade s ustanovením § 10 rozpočtových pravidiel verejnej správy sa v rámci celkových výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v odseku 1 vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu.
K § 2
Splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2014 je rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií v objemovom vyjadrení 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov rovnako ako v roku 2013.
Vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa splnomocňuje v súlade s osobitnými predpismi na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2014.
K § 3
V súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa percentuálna výška štátneho príspevku a štátneho
príspevku pre mladých určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere, okrem zmlúv uzatvorených pred 1. júlom 2003. Pri týchto zmluvách sa poskytuje štátny príspevok, ktorý bol určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru.
Pri zmluvách o mladomanželskom úvere sa v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru.
K § 4
V navrhovanom ustanovení sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2014, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2013 vo výške 7 476 656 857 eur.
Zároveň sa vytvára možnosť prevziať rámcový úver na spolufinancovanie vhodných projektov v oblasti Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu a možnosť prevziať úverovú linku na spolufinancovanie vhodných projektov v oblasti posilnenia sociálnej integrácie, riadenia životného prostredia, na pomoc pri prírodných katastrofách a na rozvoj ľudského kapitálu.
K § 5
V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 2016 sa uvažuje pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom a v služobnom pomere a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme so zvýšením platov o pevnú sumu 16 eur. Bola dosiahnutá predbežná dohoda z kolektívneho vyjednávania, že ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere dohodne na rok 2014 zvýšenie o rovnakú sumu 16 eur pre každého zamestnanca (bez ohľadu na prax), upravia sa v nadväznosti na odsek 6 § 5 rovnakým spôsobom aj platy štátnych zamestnancov v služobnom pomere. Obdobne to platí aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, že v prípade, ak sa uzatvorí kolektívna zmluva vyššieho stupňa, dôjde k zvýšeniu o rovnakú sumu 16 eur (bez ohľadu na prax) pre všetkých zamestnancov odmeňovaných podľa príslušného zákona. Na uvedený účel sa rozpočtuje rezerva v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Vzhľadom na to, že dohoda z kolektívneho vyjednávania nebola v termíne predloženia návrhu rozpočtu verejnej správy podpísaná, od 1. januára 2014 sa navrhuje zvýšenie platových taríf, resp. stupníc platových taríf o 0 %.
K § 6 až 8
V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa určuje osobitný odvod štátnych podnikov do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení. Pre Lesy Slovenskej republiky, š. p. sa v roku 2014 ukladá osobitný odvod vo výške 5 000 000 eur, pre Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. vo výške 20 000 eur a pre Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. vo výške 300 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 31. októbra 2014.
K § 9
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2014.
V Bratislave 10. októbra 2013
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky